BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (University of Szczecin)
Title
The Quality of Information About Business Combinations Under Common Control (BCUCC) Disclosed Under International Financial Reporting Standards (IFRS)
Jakość informacji o połączeniach jednostek pod wspólną kontrolą ujawnianych na podstawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 99-107, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Połączenia jednostek gospodarczych, Spółki publiczne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial statements, Business combinations, Public companies, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena jakości ujawnień na temat połączeń spółek, prezentowanych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych stosujących MSSF. Metodologia badania - Analiza literatury oraz aktów prawnych, analiza treści, metoda dedukcji oraz indukcji. Wynik - Badanie empiryczne wskazuje na niską jakość ujawnień na temat połączeń spółek, co może mieć negatywny wpływ na użyteczność informacji dostarczanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Oryginalność/wartość - Wyniki badania mogą być wykorzystane na potrzeby polepszenia bieżącej sytuacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The assessment of the quality of disclosures about BCUCC presented in financial statements of companies using IFRS. Design/methodology/approach - Analysis of literature and legal regulations, content analysis, deductive and inductive reasoning. Findings - The research results indicate the low quality of disclosure on the subject which may negatively affect the usefulness of information provided to the users. Originality/value - The result of the research may be used to improve the current situation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Garstecki, D. (2014). Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4), 7-22.
 2. Gierusz, B., Martyniuk, T. (2017). Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnychMSSF. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/1), 231-240. DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-22.
 3. IASB (2013). Agenda Paper 14: Business Combinations under Common Control: Research Project Status Update. Retrieved from: http://www.ifrs.org (10.04.2018).
 4. IASB (2016). Agenda Paper 23B: Business Combinations under Common Control: Application of the Predecessor Method. Retrieved from: http://www.ifrs.org (10.04.2018).
 5. International Accounting Standard (IAS) 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2003). IFRS Foundation.
 6. International Financial Reporting Standard (IFRS) 3. Business Combinations (2008). IFRS Foundation.
 7. Janowicz, M. (2017). Business Combinations under Common Control in International Financial Reporting Standards - Is Authoritative Accounting Guidance Needed? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 93 (149),97-111. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3191.
 8. Kogut, J. (2014). Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329, 161-171.
 9. Patton, A.J., Verardo, M. (2012). Does Beta Move with News? Firm-Specific Information flows and Learning about Profitability. The Review of Financial Studies, 25, 2789-2839.
 10. Rówińska, M. (2016). Przydatność - podstawowa cecha informacji finansowej? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80/2), 517-523. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-55.
 11. The Accounting Act of 29 September 1994. Journal of Laws of 2018, item 395 as amended.
 12. The Conceptual Framework For Financial Accounting (2010). IFRS Foundation.
 13. Wójtowicz, T. (2015). Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (183), 167-180. DOI: 10.5604/16414381.1155823.
 14. Xing, X., Yan, S. (2018). Accounting Information Quality and Systematic Risk. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1-19. DOI: 10.1007/s11156-018-0703-z.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu