BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Accounting Information Function In Units of the Public Finance Sector
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 121-129, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Policja, Rachunkowość sektora publicznego, Rachunkowość budżetowa
Police, Public sector accounting, Government accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i stopnia wykorzystania informacji pochodzących z rachunkowości przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Badanie dotyczyło obszarów: planowania budżetowego, rachunkowości, analizy informacji zarządczych. Dokonując analizy praktycznego wykorzystania informacji pochodzących z systemu rachunkowości, można założyć, że kryterium klasyfikacji funkcji rachunkowości dobrze scharakteryzuje aktualne i oczekiwane potrzeby, ponieważ określi rolę rachunkowości w procesie zarządzania i jej zadania wobec zarządzania. Wynik - Wynikiem badania są odpowiedzi respondentów i ich analiza służąca budowie modelu zarządzania Policją w kolejnych etapach realizacji charakteryzowanego projektu. Przedstawiony materiał obejmuje wycinek badań z całego projektu. Oryginalność/wartość - Materiał został opracowany w ramach projektu rozwojowego, pt. "Model optymalizacji organizacji zarządzania w Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami", finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki mają wartość naukową oraz wdrożeniową, będąc źródłem informacji do budowy modelu zarządzania w Policji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present the range and level on which the information derived from the accounting system is used by employees of public sector. Design/methodology/approach - The research concerned areas: budget planning, accounting, management information analysis. Findings - When analyzing the practical use of information coming from the accounting system can be assumed that the criterion for the classification of the accounting function well characterize the current and expected needs as it will determine the role of accounting in the management process and its task to manage. Originality/value - The material was developed under a development project entitled: "Model optimize the management organization of the Police in the area of costs, transportation and management of real estate", funded by the National Centre for Research and Development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Flakiewicz, W. (1979). Informacyjne systemy sterowania systemami ekonomicznymi ze szczególnym uwzględnieniem SIK (stan, ograniczenia, kierunki rozwoju). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  2. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., Olchowicz, I. (1996). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
  3. Karmańska, A. (2006). Atrybuty Systemu Informacyjnego (SI) w przedsiębiorstwie. W: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. A. Karmańska (s. 136-138). Warszawa: Difin.
  4. Kiziukiewicz, T. (2006). Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych. W: Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz (s. 51-117). Warszawa: Difin.
  5. Kiziukiewicz, T. (2017). Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  6. Nowak, E. (1994). Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 690, 73-85.
  7. Siwoń, B. (1977). Informacyjna funkcja rachunkowości. Warszawa: PWE.
  8. Terebucha, E. (1982). System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  9. Turyna, J. (1997). System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu