BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilińska-Zelek Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka)
Title
Odesłanie do prawa właściwego jako niedozwolone postanowienie umowne (na przykładzie umowy licencyjnej Microsoft Windows 7 Home Basic)
Recall to the Proper Law as an Unfair Contract Term (Based on Microsoft Windows 7 Home Basic License Example)
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 42-51
Keyword
Umowa licencyjna, Ochrona konsumenta, Oprogramowanie komputerowe, Regulacje prawne
License agreement, Consumer protection, Computer software, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka omawia odesłania do prawa właściwego w umowie licencyjnej Microsoft Windows 7 Home Basic, analizując je pod kątem art. 3851 KC oraz dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Zgodnie z zaprezentowanym poglądem, odesłanie do prawa właściwego we wzorcu umownym może zostać uznane za klauzulę niedozwoloną, przy czym nie samo odesłanie spełnia przesłanki art. 3851 KC, lecz okoliczności mu towarzyszące. Do nich zaliczyć należy sposób formułowania innych postanowień czy części postanowień zawierających odesłanie. (abstrakt oryginalny)

The author carries out an in-depth analysis of recalls to the law proper to the licence contract of Microsoft Windows 7 Home Basic from angle of the article 3851 of polish Civil Code and the European Council Directive 93/13/EEC of 5th April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts. According to the point of view presented in the article, the recall to the law proper to contract form may be considered as forbidden contract clause. Nonetheless, the recall in itself does notfall within the prerequisite of the article 3851 of polish Civil Code as it is necessary to take into consideration the circumstances which accompany it, such as the way other contractual provisions or theirs parts containing recalls have been formulated in. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005, s.1; wyrok TK z dnia 8.12.2003 r., K 3/02, OTK-A 2003, nr 9, poz.99.
  2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2008, s. 204.
  3. Z. Radwański (red), System Prawa Prywatnego, Tom 2. Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2008, s. 57.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu