BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Andrzej (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016
Analysis and Evaluation of the Structural Liquidity of An Enterprise on the Example of Companies from the Footwear Industry Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Years 2015-2016
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 131-142, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Spółki giełdowe, Przemysł obuwniczy, Aktywa, Środki trwałe, Płynność finansowa
Stock market companies, Shoe industry, Assets, Fixed assets, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa przeprowadzona na grupie wybranych spółek kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania - Przedmiotem badania objęto pięć spółek z sektora "obuwie", notowanych na GPW w Warszawie. W artykule wykorzystano metody badawcze: analizę literatury oraz analizę danych finansowych. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowano postawioną hipotezę, że struktura aktywów w bilansie determinuje poziom płynności strukturalnej oraz ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Płynność finansowa w charakterze kategorii wielowymiarowej może być rozpatrywana jako zdolność przedsiębiorstwa do przekształcenia zasobów majątkowych na środki pieniężne. W artykule omówiono problem płynności strukturalnej, która determinuje ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to analyze and assess the structural liquidity of a company on a group of selected capital companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - The subject of the study covered five companies from the footwear sector listed on the Warsaw Stock Exchange. The article uses research methods: literature analysis and financial data analysis. Findings - As a result of the conducted research, the hypothesis was positively verified that the structure of assets determines the level of structural liquidity and the assessment of the company's financial liquidity. Originality/value - Financial liquidity, as a multidimensional category can be considered as the ability of an enterprise to transform property resources into cash. The article covers the problem of structural liquidity, which determines the assessment of the company's financial liquidity.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski, L., Waśniewski, T. (red.) (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
  2. Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Istota i uwarunkowania płynności strukturalnej. W: O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski (s. 167-184). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. Kusak, A. (2006). Płynność finansowa: analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  4. Michalski, G. (2010). Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
  5. Narkiewicz, J. (2003). Struktura kapitałowo-majątkowa a płynność finansowa przedsiębiorstwa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 37, 485-497.
  6. Sasin, W. (1998). Analiza płynności finansowej firmy cash flow. Łódź: Agencja Wydawnicza InterFart.
  7. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Skoczylas, W. (2013). Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controlingu finansowego. Rachunkowość, 1, 28-33.
  9. Walińska, E. (red.) (2016). Meritum rachunkowości. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
  10. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa - przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu