BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleszczyk Natalia Aleksandra
Title
Determinanty i ograniczenia rozwoju regionalnego
Determinants and Restrictions on Regional Development
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 61-69, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Samorząd terytorialny, Czynniki rozwoju gospodarczego, Ograniczenia wzrostu gospodarczego
Regional development, Local government, Factors of economic development, Restrictions on growth
Note
JEL Classification: O1, H7
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest określenie występujących determinantów, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego oraz napotykanych barier, ograniczających rozwój regionu. W znacznym stopniu skoncentrowano się na zdefiniowaniu istoty oraz scharakteryzowaniu rozwoju regionalnego jako procesu. Kolejnym etapem było określenie czynników i barier rozwoju regionalnego.. Aby osiągnąć wyznaczony cel, przeprowadzono analizę literatury dotyczącą rozwoju regionalnego i samorządu terytorialnego. W wyniku przeprowadzonych analiz literaturowych wypisano i omówiono występujące w publikacjach i podręcznikach najczęstsze grupy czynników i barier rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify determinants that contribute to regional development and barriers encountered, limiting the region's development. To a large extent, the focus was on defining the essence and characterizing regional development as a process. The next step was to identify the factors and barriers to regional development. To achieve the set goal, the literature analysis concerning regional development and local government was carried out. As a result of the literature analysis carried out, the most common groups of factors and barriers to regional development in the publications and textbooks were written and discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chądzyński J., Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego [New concepts of development - towards local development] (w:) Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji [Region and its development in the conditions of globalization], CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
  2. Gilowska Z., Bariery rozwoju lokalnego [Barierrs of local development] (w:) Gorzelak G. (red.), Jałowiecki B., Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach [Economic situation and social mobilization in communes], Studia Regionalne i Lokalne nr 25 (58), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1998.
  3. Kosiedowski W., Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego [Introduction to the theory and practice of regional and local development] (w:) Kosiedowski W.(red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego [Local self-government in the process of regional and local development], Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005.
  4. Madej T., Aktualne problemy polityki regionalnej w Polsce. Zadania. Uwarunkowania. Dylematy rozwoju regionalnego [Current problems of regional policy in Poland. Works. Conditions. Dilemmas of regional development] (w:) Malicki M. (red.) Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów [Problems of regional and local policy development. Tasks, conditions, dilemmas of regional development], Wydawnictwo Economicus. Szczecin 2008.
  5. Niedziółka D., Kapitał naturalny jako przesłanka przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego [Natural capital as a premise for entrepreneurship and regional development] (w:) Kuciński K. (red. nauk.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce [Entrepreneurship and regional development in Poland], Difin, Warszawa 2010.
  6. Sekuła A., Bariery rozwoju lokalnego [Barierrs of local development], (w:) Filipiak B. (red.), Szewczuk A., Zychowicz Z., Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie [Local self-government in integrated Europe], Zeszyty naukowe nr 401., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  7. Silski Z., Ruch ludności i zatrudnienia a rozwój społeczno-gospodarczy województw Makroregionu Północnego [Movement of population and employment and socio-economic development of the provinces of the Northern Macroregion], Szczecin 1992.
  8. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego [Methods for assessing regional development], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  9. https://www.bajkidoczytania.pl/mapa-polski-wojewodztwa, data dostępu 28.03.2018.
  10. Waśniewska A., Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce [Selected socio-economic conditions for the development of municipalities in Poland], www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t1-275.pdf, data dostępu 29.03.2018.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu