BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bagieński Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast
Conditions of Agritourism's Selection as a form of Relaxation of the City Residents
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 122-129, rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Miasto, Wieś, Agroturystyka, Urlop wypoczynkowy
City, Village, Agrotourism, Holiday leave
Note
JEL Classification: Z32, L83.
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania wyboru przez mieszkańców miast formy wypoczynku, jaką jest agroturystyka. Uwzględniono czynniki o znaczeniu pozytywnym i negatywnym. Wykorzystano dane wtórne oraz przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich miast w 2016 roku. Przeprowadzone badania wykazały, że agroturystyka znajduje się w obszarze zainteresowania mieszkańców miast. Badani korzystali z tej formy wypoczynku, oceniając ją pozytywnie, ale wskazali również wiele negatywnych aspektów. (abstrakt oryginalny)

The study presents the determinants of the selection of the form of leisure by agrotourism users. Positive and negative factors were presented. The article uses secondary data and presents the results of own research carried out among residents of Polish cities in 2016. The research has shown that agrotourism is in the area of interest of city dwellers. The respondents used this form of rest, assessing it positively. They also pointed many negative aspects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych, 1993, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków.
 2. Balińska Agata, Sikorska-Wolak Izabela 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW Warszawa.
 3. Balińska Agata 2012: Jakość jako determinanta konkurencyjności agroturystyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, s. 34-42.
 4. Halamska Maria (red.) 2011: Wieś jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 225-240.
 5. Kmita Elżbieta 1994: Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 2, s 17-21.
 6. Majewski Janusz, Lane Bernard 2001: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 7. Sikora Jan 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, CH Beck Warszawa.
 8. Sznajder Michał, Przezbórska Lucyna 2006: Agroturystyka, PWE Warszawa.
 9. Turystyka w 2015 r. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa 2016.
 10. Turystyka w 2017 roku, GUS Warszawa 2018.
 11. Raport o stanie wsi. Polska wieś 2018, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018 (notatka prasowa).
 12. Wiatrak Andrzej Piotr 1996: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1, 34-46.
 13. Zawadka Jan 2010: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie, Wyd. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu