BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palonka Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie systemów Data Discovery w zarządzaniu w organizacjach not-for-profit
Data Discovery Systems for Not-For-Profit Organizations
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 2, s. 111-125, rys., bibliogr. 43 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji, Organizacje non-profit, Zarządzanie, Systemy informatyczne, Wyniki badań
Decision making, Non-profit organisations, Management, Computer system, Research results
Note
JEL Classification: D8; L3; M15
summ., streszcz.
Abstract
Współczesne warunki funkcjonowania zmuszają organizacje do efektywnego wykorzystywania danych w procesach podejmowania decyzji w zarządzaniu. Systemy Data Discovery (DD) są narzędziami wspomagającymi analitykę biznesową i są przeznaczone do samodzielnego wykorzystywania przez pracowników, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy informatycznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania systemów DD w zarządzaniu organizacjami not-for-profit na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu.(abstrakt oryginalny)

Under existing circumstances organizations are forced to efficiently use data in decision-making processes in management. Data Discovery (DD) systems are tools that support business analytics. These are self-service IT tools which can be used by employees lacking specialized IT knowledge. The aim of this paper is to present the possibility of using DD systems in the management of not-for-profit organizations, based on the case study of Volunteer Fire Department in Zabrodzie.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojar W., Rostek K., Knopik L., Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa 2014.
 2. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2010.
 3. Computerworld, Wykorzystanie systemów BI w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Szanse, zagrożenia i trendy, 2015, https://abk.vizja.net/uploads/PiLab1.pdf [dostęp: 23.04.2017].
 4. Datatechnology, 2017, www.datatechnology.co.uk/business-discovery [dostęp: 23.04.2017].
 5. Decyzje IT. Katalog rozwiązań, 2017, http://decyzje-it.pl/katalogi/rozwiazania/lista [dostęp: 23.04.2017].
 6. Dziwulski J., Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non-profit, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" 2015, nr 40.
 7. Fritz J., How is a Nonprofit Different From a For-Profit Business?, 2017, www.thebalance.com/how-is-a-nonprofit-different-from-for-profit-business-2502472 [dostęp: 23.04.2017].
 8. Gillingham P., Decision-making about the adoption of information technology in social welfare agencies: Some key considerations, "European Journal of Social Work" 2017, DOI: https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1297773.
 9. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 10. GUS, Badane stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy według najpoważniejszych barier w działalności jednostki w 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2014-r-wyniki-wstepne,3,6.html [dostęp: 23.04.2017].
 11. GUS, Trzeci sektor w Polsce, [w:] Studia i analizy statystyczne, Warszawa 2014.
 12. GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2015 r., 2015, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-w-2015-roku,6,1.html [dostęp: 23.04.2017].
 13. GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2016-roku,3,14.html [dostęp: 23.04.2017].
 14. Herbst K., Perspektywy ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna" 2013, nr 1.
 15. Hi5data, Magiczny kwadrant Gartnera, 2017, http://hi5data.pl/2017/02/magic-quadrant-for-business-intelligence [dostęp: 20.04.2017].
 16. Iwaniuk M., Ile kosztuje wdrożenie systemu ERP, 2011, www.computerworld.pl/news/Ile-kosztuje-wdrozenie-systemu-ERP,372057.html [dostęp: 20.04.2017].
 17. Kilijański W., Jak podejść do pracy z danymi w firmie? Jak ją usprawnić?, "Controlling i Zarządzanie" 2015, nr 6.
 18. Klon-Jawor, Polskie organizacje pozarządowe, 2015, http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889499.html [dostęp: 20.04.2017].
 19. Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 20. Łada M., Burnet-Wyrwa W., Rozwój samoobsługowych systemów Business Intelligence a zmiany w rachunkowości zarządczej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 245.
 21. Makulska D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, 2017, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim88_7.pdf [dostęp: 20.04.2017].
 22. Miżejewski C., W poszukiwaniu elementarnego porządku, 2015, http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1884809.html [dostęp: 20.04.2017].
 23. NGO, Co to jest trzeci sektor?, 2017, http://fakty.ngo.pl/trzeci-sektor [dostęp: 20.05.2017].
 24. OSP, 2017, www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=8&id_p=188&id_g [dostęp: 20.02.2017].
 25. Palonka J., Data Management Maturity for Knowledge-Based Decision-Making: Case of Polish Third Sector Organizations, [w:] N. Baporikar (ed.), Global Practices in Knowledge Management for Societal and Organizational Development, IGI Global 2017.
 26. Palonka J., Model wymagań innowacyjnego systemu informatycznego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica Pomerania" 2016, nr 4.
 27. Palonka J., Begovic D., Data Driven Decision Making Process: The Case of Polish Organizations, [w:] G.S. Erickson, H.N. Rothberg (eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, Ithaca College New York, USA, Academic Conferences Publishing International Limited Reading, 2016.
 28. Pomykalski A., Blażlak R., Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje, 2017, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a97feefb-0318-44ae-91a8-cda63e853172/c/13_A.Pomykalski_R.Blazlak_Wspolczesne_tendencje....pdf [dostęp: 20.02.2017].
 29. Pozytek, Ustawa o przedsiębiorczości społecznej, 2013, www.pozytek.gov.pl/Projekty,ustawy,o,przedsiebiorstwie,spolecznym,3861.html [dostęp: 12.12.2016]
 30. Qlikview, 2017, www.differentia.co/archive/qlikview/docs/Business-Discovery-The-Next-Generation-of-BI-EN.pdf [dostęp: 23.04.2017].
 31. Rachunkowość non profit i not for profit, 2017, www.prawo.egospodarka.pl/60109,Rachunkowosc-non-profit-i-not-for-profit,1,92,1.html [dostęp: 23.04.2017].
 32. Salamon L.M., Anheier H., The international classification of nonprofit organizations, ICNPO-REVISION 1, John Hopkins University 1996.
 33. Skrzypiec R., Trzeci sektor w Europie, 2015, www.ngo.us.edu.pl [dostęp: 10.12.2016].
 34. Tableau, 2017, www.tableau.com/products/desktop#data-sources-professional [dostęp: 06.06.2017].
 35. Taleb N.N., The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House Trade Paperbacks, 2010.
 36. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 37. Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej" (MP 2014, poz. 811).
 38. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873.
 39. Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, 2012, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917 [dostęp: 06.06.2017].
 40. Waszczuk P., Business Discovery, czyli samodzielne odkrywanie potencjału firmy, 2014, http://itwiz.pl/business-discovery-czyli-samodzielne-odkrywanie-potencjalu-firmy [dostęp: 06.06.2017].
 41. Wygański J., Co to są NGO-sy?, 2011, http://osektorze.ngo.pl/x/631717 [dostęp: 20.12.2016].
 42. Zabrodzie, 2015, www.zabrodzie.osp.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/Walne-zebranie-spr-wyb-2015.pdf [dostęp: 06.06.2017].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.111-125
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu