BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madras-Majewska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Pszczelarstwo w Polsce - zmiany i struktura regionalna
Beekeeping in Poland - Changes and Regional Structure
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 134-145, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Produkty pszczele, Struktura produkcji, Analiza regionalna, Pszczelarstwo
Bee products, Production structure, Regional analysis, Beekeeping
Note
JEL Classification: O13, Q19
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu była próba oceny zmian zachodzących w pszczelarstwie w Polsce. Przedstawione wyniki wskazują na systematyczny ilościowy wzrost w zakresie liczby pszczelarzy i rodzin pszczelich w Polsce. Liczba pszczelarzy wzrosła w latach 2011-2017 z niespełna 50 tys. do 68 tys. Natomiast liczba rodzin pszczelich zwiększyła się w tym czasie z ponad 1,24 mln do ponad 1,55 mln. Regionalnie zmiany te przebiegały w różnym tempie, jednak wzrost nastąpił we wszystkich województwach. Badania wykazały brak zależności między wzrostem liczby rodzin pszczelich a powierzchnią roślin entomofilnych uprawianych w województwach. Świadczy to o tym, że rozwój pszczelarstwa w Polsce nie wynika ze wzrostu potrzeb na zapylanie ze strony roślin uprawnych. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was an attempt to assess the changes taking place in beekeeping in Poland. The presented results indicate a systematic quantitative increase in the number of beekeepers and bee colonies in Poland. The number of beekeepers increased in 2011-2017 from less than 50 thousand up to 68 thousand. On the other hand, the number of bee colonies increased from over 1.24 million to over 1.55 million. Regional changes have been progressing at different rates, however, the increase has taken place in all voivodships. The research showed no dependence between the increase in the number of bee colonies and the surface of entomophilous plants cultivated in voivodships. This proves that the development of beekeeping in Poland does not result from an increase in the needs for pollinating entomophilous crops. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bornus, L., ABC mistrza ogrodnika - pszczelarstwo, [ABC master gardener - beekeeping], Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1982.
 2. Gallai, M., Salles, J.M., Settele, J., Vaissière, B.E., Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline. Ecological Economics, 2009, vol. 68, 810-821.
 3. Leonhardt, S.D., Gallai, N., Garibaldi, L.A., Kuhlmann, M., Klein, A.M., Economic gain, stability of pollination and bee diversity decrease from southern to northern Europe. Basic and Applied Ecology, 2013, no. 14(6), 461-471.
 4. Majewski, J., Economic value of pollination of major crops in Poland in 2012. Economic Science for Rural Development, 2014, no. 34, 14-21.
 5. Majewski, J., Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej, [The financial support of Polish beekeeping by European Union's funds], ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, nr 110, 67-79.
 6. Majewski, J., Beekeeping support in European Union countries. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2017, vol. 17(4), 193-197.
 7. Materiał informacyjny dotyczący pszczelarstwa i rynku miodu przygotowany na konferencję pszczelarską w Częstochowie, [Information material on beekeeping and honey market prepared for a beekeeping conference in Częstochowa], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2017.
 8. Mazak, S., Barć odrzańska ma około 2055 lat [Wild beehive in Odra region is dated to 2055 years old], Pszczelarstwo, 1975, nr 11, 18-20.
 9. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017, [Statistical yearbook of agriculture 2017], GUS, Warszawa, 2017.
 10. Semkiw, P., Ochal J., Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce, [Analysis of beekeeping sector in Poland], Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Zakład Pszczelnictwa, Puławy 2009.
 11. Semkiw, P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2012, [Beekeeping sector in Poland in 2012], Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa, Puławy 2012.
 12. Semkiw, P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2013, [Beekeeping sector in Poland in 2013], Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa, Puławy 2013.
 13. Semkiw, P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2014, [Beekeeping sector in Poland in 2014], Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa, Puławy 2014.
 14. Semkiw, P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2015, [Beekeeping sector in Poland in 2015], Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa, Puławy 2015.
 15. Semkiw, P., Sektor pszczelarski w Polsce w 2016, [Beekeeping sector in Poland in 2016], Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa, Puławy 2016.
 16. Szot, E., Wszystko o miodzie, pszczołach i pszczelarzach, [Everything about honey, bees and beekeepers], Boss Rolnictwo, 2001, nr 38, 15.
 17. Witkowska, A., Wsparcie rynku produktów pszczelich - sezon 2005/2006, [Support for bee products market - season 2005/2006], Biuletyn Informacyjny ARR, 2007, nr 2(188), 10-16.
 18. Zych, M., Jakubiec, A., How much is a bee worth? Economic aspects of pollination of selected crops in Poland. Acta Agrobotanica, 2006, vol. 59(1), 289-299.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu