BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Geraga Magdalena (Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi)
Title
How (Not) to Change the Organizational Culture - Case Study
Jak (nie) zmieniać kultury organizacyjnej - studium przypadku
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 156-166, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Styl zarządzania, Zachowania organizacyjne, Studium przypadku
Organisational culture, Management style, Organisational behaviour, Case study
Note
JEL Classification: M140
summ., streszcz.
Abstract
Kultura organizacyjna jest niezwykle ważnym aspektem pracy, jej filarem. Wszelkie modyfikacje powinny być przemyślane, dostosowane do możliwości i potrzeb pracowników. Zaprezentowane studium przypadku pokazuje, jakie problemy wynikają z pośpiesznego wprowadzania zmian w zakresie kultury organizacyjnej i stylu zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Organizational culture is a pillar of the workplace. Its modifications should be thought out, tailored to the capabilities and needs of employees. The presented case study shows what problems arise from hasty introduction of changes in the field of organizational culture and management style. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blau P.M., Scott R., Formal organizations: A comparative approach, Stanford University Press 2003, s. 298.
 2. Bourne D.J., Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem techniki siatki repertuaru, [Change management and researching the value of an organization using the repertoire grid technique], ss. 556-557, [w:] Glinka B, Kostera M. (red), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu [New directions in organization and management], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 3. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna. Diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących [Organizational culture. Diagnosis and change. Model of competing values], przeł. B. Nawrot, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.Cooke R., Lafferty J.C., The Organizational Culture Inventory, Plymouth, MI: Human Synergistics, INC 1987, cyt.[za:] Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, [Organizational behavior. The intercultural aspect], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 4. Denison D., Corporate Culture and Organizational Effectiveness, Wiley, New York 1990, cyt.[za:] Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, [Organizational behavior. The intercultural aspect], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 5. Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze: szkice dawne i nowe, [Nowomowa and continuations: old and new sketches], Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009, s. 41.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami [Basics of organization management], przeł. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 407 (1), s. 411 (2).
 7. Hellriegel D., Slocum J.W., Organizational behaviour, Thomson South-Western, USA 2007.
 8. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje [Cultures and organizations], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, ss. 38-41.
 9. Likert B., New Patterns of Management, McGraw-Hill Book, Company New York 1961.
 10. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna [The sociological theory and social structure], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 259.
 11. Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna: nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania [Organizational imagination: new ways of perceiving, organizing and managing], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Kostera M., Organizacje i archetypy [Organizations and archetypes], Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 74.
 13. Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym [Managing the team of employees], PWE, Warszawa 2005.
 14. Krzyworzeka P., Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna [Culture and organizations. Anthropological perspective,], [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania [New directions in organization and management. Organizations, contexts, management processes], Warszawa 2016, s. 70.
 15. Sapeta T., ZZL w jednostkach administracji publicznej [HRM in public administration units], [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [HR management. Creating the human capital of the organization], PWN, Warszawa 2007, s. 623.
 16. Schein E., Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1982, cyt. [za:] Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy [Organizational behavior. The intercultural aspect], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 12.
 17. Schein E., Organizational Culture, American Psychologist 1990, cyt.[za:] Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy [Organizational behavior. The intercultural aspect], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 114.
 18. Siemiński M., Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Olsztyna [Shaping the organizational culture in self-government administration on the example of the City Hall of Olsztyn], "Przedsiębiorczość i zarządzanie" 2013, t, XIV, z. 13. s. 305.
 19. Sonnenfeld J.A., Peiperl M.A., Staffing Policy as a strategic response: A typology of career system, Academy od Management Review 1988, s. 558-600, cyt.[za:] Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy [Organizational behavior. The intercultural aspect], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 20. Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy [Organizational behavior. The intercultural aspect] , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 440.
 21. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej [Economy and society: an outline of understanding sociology], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 22. https://bezprawnik.pl/przystepnosc-jezyka-tekstow-urzedowych/ dostęp 30.05.2018.
 23. Dz. Urz. z 2002 r., nr 69, poz. 633.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu