BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
Significant Factors Supporting the Decision on the Implementation of a Development Project
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 143-150, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Bezpieczeństwo finansowe, Komputerowe wspomaganie decyzji, Sprawozdawczość finansowa
Development projects financing, Financial security, Computer aided decision making, Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników będących podstawą decyzji o konieczności wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego. Najbardziej pomocne są trzy czynniki: analiza wyników przedsiębiorstwa, prognoza przyszłych możliwych wyników oraz informacje o zmianach w otoczeniu przedsiębiorstwa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania scenariuszy podjęcia właściwej decyzji, związanej z przygotowaniem przedsiębiorstwa do funkcjonowania w dynamicznym otoczeniu. Metodologia badania - Badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie - z wykorzystaniem wnioskowania przez analogię oraz metodę dedukcyjną - zaproponowano kolejne kroki procedury analitycznej, poprzedzającej wykonanie decyzji o bezwzględnej konieczności wdrożenia przedsięwzięcia rozwojowego. Wynik - Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do podjęcia decyzji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przez zmianę struktury aktywów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest przykładowa sekwencja analityczna będąca podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the most important factors underlying the decision of the need to implement a development project. This decision should be based on three important elements: analysis of the company's results, forecast of future results, and information on changes in the company's environment. The assumptions prepared in this way are the basis for the development of scenarios for making the right decision related to the preparation of the company for functioning in a dynamic environment. Design/methodology/approach - The study of literature is the starting point in this article. The study of literature has been complemented by an analysis of the demand of managers on the most important information. Then, using reasoning by analogy and using deductive method we will be proposed next steps of the analytical procedure preceding on the absolute necessity to implement the development undertaking. Findings - Conducted by the author studies allow identification of key information, both internal and external, which became the basis to take the necessary to ensure financial security by changing the structure of the company's assets. Originality/value - The value of the article is original proposal analytical sequence that is the basis for the decision a decision about the implementation of a development project.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Skoczylas, W. (red.) (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 2. Bettner, M. (2014) Using Accounting & Financial Information: Analyzing, Forecasting and Decision-Making. Dallas: Business Express Press.
 3. Coldrick, S., Lawson, C.P., Ivey, P.C., Lockwood, C. (2002). A Decision Framework for R&D Project Selection. International Engineering Management Conference. Cambridge (UK): IEEE.
 4. Cooper, L. (2003). A Research Agenda to Reduce Risk in New Product Development Through Knowledge Management: A Practitioner Perspective. Journal of Engineering and Technology Management, 20, 117-140.
 5. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa - teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 6. Hall, B. (2002). Financing of Research and Development. Oxford Review of Economic Policy, 1 (18), 35-51.
 7. Karbownik, L. (2012). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 267, 63-77.
 8. Lawson, C., Longhurst, P., Ivey, P. (2006). The Application of a New Research and Development Project Selection Model in SMEs. Technovation, 26, 242-250.
 9. Pan, G. (2005). Information Systems Project Abandonment: A Stakeholder Analysis. International Journal of Information Management, 25, 173-184.
 10. Wallenius, J., Dyer, J., Fishburn, P., Steuer, R., Zionts, S., Deb, K. (2008). Multiple Criteria Decision Making, Multiattribute Utility Theory: Recent Accomplishments and What Lies Ahead. Management Science, 7 (54), 1336-1349.
 11. Wędzki, D. (2015). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Winnicka-Popczyk, A. (2018). Czynniki finansowania innowacji w polskich firmach rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7 (19/3), 159-176.
 13. Zopounidis C., Doumpos M. (2002). Multi-Criteria Decision Aid in Financial Decision Making: Methodologies and Literature Review. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 11, 167-186.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu