BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygmański Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
Report on the Entity's Activities as a Source of Information about the Intellectual Capital
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 151-163, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Kapitał intelektualny, Sprawozdanie z działalności, Raportowanie, Zasoby niematerialne
Intellectual capital, Management commentary, Reporting, Intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie zakresu ujawnień informacji o posiadanym kapitale intelektualnym zawartych w sprawozdaniu z działalności jednostki i ich przydatności decyzyjnej na przykładzie spółek z indeksu WIG-20. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu wykorzystano metodę studiów literaturowych, metodę indukcji i wnioskowanie logiczne oraz poddano analizie akty prawne i sprawozdania z działalności jednostki. Wynik - W artykule wykazano, że spółki giełdowe starają się przekazywać informacje o składnikach kapitału intelektualnego, lecz brak jednolitego wzorca sprawozdania powoduje, że informacje te w znacznym stopniu różnią się w poszczególnych jednostkach gospodarczych pod względem zakresu i przydatności decyzyjnej. Ponadto trudno jest określić przydatność informacji o kapitale intelektualnym prezentowanych w analizowanych sprawozdaniach z działalności jednostki. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono aktualny przegląd zakresu ujawnień informacji o kapitale intelektualnym przez współczesne jednostki gospodarcze. Ponadto wykazano, że fundamentalny atrybut informacji, czyli jej przydatność, stoi w sprzeczności z naczelną zasadą rachunkowości - zasadą wiernego i rzetelnego obrazu (true and fair view). (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyze the reports on the unit's activity, on the example of companies from the WIG-20 index, in terms of the scope of disclosures about information about intellectual capital and their decision-making usefulness. Design/methodology/approach - The method of literature studies, analysis of legal acts, analysis of unit activity reports, induction method and logical inference were used for the purposes of the article. Findings - The companies try to provide information about the components of intellectual capital, but the lack of a uniform report pattern means that the information varies considerably between individual economic units in terms of their scope and decision-making usefulness. In addition, it is difficult to determine the suitability of information about intellectual capital, presented in the analyzed reports on the operations of the entity. Originality/value - The article is a current review of the scope of disclosures of information about intellectual capital by modern business units. Additionally, the article shows that the fundamental attribute of information, or its usefulness, is in contradiction with the guiding principle of accounting - the principle of a true and fair view.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boruszewski, J. (2012). Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie. Lingua ac Communitas, 22, 241-250.
  2. Edvinsson, L. (1997). Developing Intellectual Capital at Skandia. Long Range Planning, 20, 366-373.
  3. Edvinsson, L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2006). Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym. W: R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 78-114). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  5. MSSF (2016). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  6. Nita, B. (2014). Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dz.U. 2018, poz. 757.
  8. Sveiby, K.E. (1998). Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard. Pobrano z: http://intelegen.com/money/EmergingStandard.html (10.04.2018 r.).
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2018, poz. 395.
  10. Zygmański, T. (2016). Wycena kapitału intelektualnego a prezentacja w sprawozdaniach finansowych na przykładzie wybranych spółek przemysłu metalowego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268, 226-235.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu