BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych
Budgeting in Selected it Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 167-184, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Budżet, Budżetowanie, Plan finansowy
Budget, Budgeting, Financial plan
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów studiów niestacjonarnych kierunku "Finanse i rachunkowość" na specjalności "Informatyka w biznesie", prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Badanie miało na celu próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w przedsiębiorstwach branży IT są sporządzane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, plany rzeczowe lub budżetowanie. Metodologia badania - Aby osiągnąć wyznaczony cel, posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu i budżetowania oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród studentów z wyznaczonej grupy docelowej. Wynik - W artykule wykazano, że w wybranej próbie losowej w większości przypadków budżet jest sporządzany, jednak pracownicy przedsiębiorstw nie zawsze mają wiedzę o celowości procedury budżetowania, a przepływ informacji jest ograniczony. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badanie miało za zadanie wykazanie, czy w przedsiębiorstwach branży IT są sporządzane budżety, kto jest za nie odpowiedzialny i w jaki sposób kontrolowane są założenia określone w budżecie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to present the results of empirical research carried out among students of part-time studies in the field of "Finance and accounting" in the specialty "IT in business", conducted at the University of Economics in Wroclaw. The study was aimed at trying to answer the question whether in the IT sector companies are being prepared, and if so to what extent, material plans or budgeting is applied. Design/methodology/approach - To achieve the goal, literature studies in the field of budgeting and budgeting were used, and a questionnaire survey was conducted, supported by the interview among students of the designated target group. Findings - The article shows that the budget and the budgeting procedure in a selected random sample are in most cases prepared, however the employees of these enterprises are not always aware of their purpose and the flow of information is limited. Originality/value - The study was designed to show whether IT companies are budgeted, who is responsible for them and how the results determined in the budget are controlled. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barańska, M. (2017). Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/1), 589-602.
  2. Brojak-Trzaskowska, M., Lubomska-Kalisz, J., Porada-Rochoń, M., Surmacz, A.O. (2010). Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
  3. Czubakowska, K. (2004). Budżetowanie w controllingu. Gdańsk: ODDK.
  4. Dylewski, M., Filipiak, B., Szczypa, P. (2007). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze. Warszawa: CeDeWu.
  5. Komorowski, J. (2015). Zarys budżetowania przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  6. Kowalak, R. (2013). Budżetowanie w zakładzie gospodarowania odpadami. W: Budżetowanie - dziś i jutro, red. A. Dura (s. 117-119). Kraków: Wydawnictwo AGH.
  7. Kowalewski, M. (2017). Renesans koncepcji budżetowania od zera. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/1), 447-456.
  8. Nita, B., Nowak, E. (red.) (2007). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
  9. Nowak, E. (red.) (2002). Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Gdańsk: ODDK.
  10. Nowak, M. (2007). Psychologiczne aspekty budżetowania. W: Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. B. Nita, E. Nowak (s. 320-344). Kraków: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu