BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
Benchmarking in the Waste Disposal Plants
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 209-219, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Gospodarka odpadami, Odpady, Benchmarking, Zarządzanie
Waste management, Wastes, Benchmarking, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania benchmarkingu w zarządzaniu zakładem gospodarowania odpadami. Metodologia badania - W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, indukcję, dedukcję, studium przypadku. Wynik - W artykule przedstawiono koncepcję benchmarkingu dla zakładów gospodarowania odpadami. Zastosowane rozwiązanie jest wykorzystywane obecnie w jednym z zakładów w województwie dolnośląskim. Oryginalność/wartość - Efektem badań jest przedstawienie własnej koncepcji benchmarkingu dla zakładów gospodarowania odpadami.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose is presenting the concept of benchmarking for the waste disposal plants. Design/methodology/approach - In an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described definition of benchmarking in literature and the definition of the waste disposal plants in law acts. Empirical methods concentrated on research of the benchmarking in the waste disposal plants. Findings - The article presents the symptoms of insolvency could be decided on restructuring process. Originality/value - This article presents own concept of the benchmarking in the waste disposal plants. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benchmarking. What is Benchmarking? (1999). American Productivity and Quality Centre (APQC). Pobrano z: https://www.apqc.org/benchmarking.
 2. Badiru, A.B., Ayeni, B.J. (1993). Quality and Process Improvement. London: Chapman & Hall.
 3. Bogan, Ch.E., English, M.J. (2006). Benchmarking. Warszawa: Onepress.
 4. Camp, R.C. (1989). Benchmarking. The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
 5. Camp, R.C. (1995). Business Process Benchmarking. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
 6. Karlöf, B., Östblom, S. (1995). Benchmarking - równaj do najlepszych. Warszawa: Zarządzanie i finanse.
 7. Kowalak, R. (2009). Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Stoner, J., Freeman, E.R., Gilbert, R.D. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 9. Szydełko, M. (2017). Benchmarking przedsiębiorstw tworzących klaster. Rozprawa doktorska. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 10. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 2005 nr 236, poz. 2008, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2007 nr 39, poz. 251, nr 88, poz. 587.
 12. Ustawa z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 2011 nr 152, poz. 897.
 13. Zelek, A., Gwarek, A. (2000). Symptomy kryzysu w organizacji. Firma i Rynek, 2, 49-59.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu