BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska
The Use of Accounting Instruments for the Needs Managing Environmental Protection Costs
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 231-241, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zasoby naturalne, Zarządzanie kosztami, Koszty ochrony środowiska
Natural resources, Costs management, Environmental protection costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska. Metodologia badań - Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł i krytyki literatury oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik - Rachunkowość dysponuje licznymi instrumentami umożliwiającymi zarządzanie kosztami ochrony środowiska. Mimo iż powszechnie uznaje się, że na potrzeby zarządzania kosztami istotne znaczenie mają, przede wszystkim, instrumenty rachunkowości zarządczej, to w wypadku kosztów ochrony środowiska niezbędne jest wykorzystanie również instrumentów rachunkowości finansowej. Do jej narzędzi można zaliczyć głównie tradycyjny rachunek kosztów i odpowiednio dostosowany do jego potrzeb plan kont oraz zasady ujęcia w sprawozdawczości finansowej informacji dotyczących kosztów ochrony środowiska. Informacje z systemu rachunkowości finansowej są podstawą sporządzania budżetów kosztów ochrony środowiska i ujęcia ich w ramach nowoczesnych odmian rachunku kosztów. Oryginalność/wartość - Przedstawione w artykule treści zawierają syntetyczny opis instrumentów rachunkowości możliwych do wykorzystania w celu efektywnego zarządzania kosztami ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the essence and scope of accounting instruments for needs managing environmental protection costs. Methodology of research - The study of the article was preceded by literature studies. The main method used in the article is the analysis of literature sources and critiques and the deduction and induction method. Result - Accountancy disagrees with numerous instruments enabling the management of environmental protection costs. Although it is widely recognized that for the needs of cost management, the most important are management accounting instruments, in the case of environmental protection costs it is also necessary to use financial accounting instruments. Its tools include mainly the traditional cost account and a plan of accounts adapted to its needs, as well as the rules for including information on environmental protection costs in financial reporting. Information from the financial accounting system is the basis for the budgets of the costs of environmental protection and their inclusion under the so-called modern varieties of cost accounting. Originality/value - The content presented in the article is a synthetic description of accounting instruments that can be used for effective management of environmental protection costs.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzym, E. (2008). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 16, 9-18.
 2. Czaja, S., Fiedor, B., Jakubczyk, Z. (1993). Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 3. Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Jarugowa, A. (2000). Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej. W: A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej (s. 7-30). Gdańsk: ODDK.
 5. Kuśmierski, K.S. (2000). Rachunkowość środowiskowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1 (57), 150-160.
 6. Majchrzak, I. (2013). Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami ochrony środowiska. W: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Ruba, H. (2001). W kierunku integracji polityki ekologicznej. W: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, red. S. Czaja (s. 280-295), Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 8. Schaltegger, S., Burritt, R., Petersen, H. (2003). An Introduction to Corporate Environmental Management. Striving for Sustainability. Greenleaf Publishing, UK.
 9. Sobańska, I. (1998). Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 45, 9-25.
 10. Sobańska, I. (2003). Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami. W: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Sojak, S. (2011). Rachunkowość przymiotnikowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), 265-288.
 12. Stępień, M. (1995). Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 33, 168-176.
 13. Stępień, M. (2007). "Rachunkowość dla środowiska" - identyfikacja problemów badawczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 7, 495-506.
 14. Szadziewska, A. (2013). Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Wagner, B. (1992). Umweltschutzkosten. Berlin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu