BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Measuring problems and performance assessing in the capital group
Problemy pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 267-273, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Pomiar dokonań, Zarządzanie dokonaniami, Grupa kapitałowa
Performance measurement, Performance management, Capital group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki i złożoności systemu pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej, obejmującego całą grupę oraz jednostki zależne wchodzące w skład grupy. Metodologia badania - Zastosowana metodyka badań obejmuje krytyczną analizę literatury z zakresu rachunkowości zarządczej, metody dedukcji i indukcji oraz wnioskowania logicznego. Wynik - W artykule wyspecyfikowano główne problemy przeprowadzania pomiaru i oceny dokonań w grupach kapitałowych wynikające ze złożoności ugrupowań gospodarczych. Oryginalność/wartość - Wywody zaprezentowane w artykule mają teoretyczny charakter, jednakże poczynione ustalenia mogą być odniesione do praktycznego zastosowania omawianych metod w pomiarze i ocenie dokonań w grupach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of the article is to present the specificity and complexity of the measurement and assessment system of performance in a group, covering the parent and its subsidiaries. Design/methodology/approach - The applied research methodology includes a critical analysis of literature in the field of management accounting, deductive and inductive reasoning, and logical reasoning. Findings - The article specifies the main problems of measuring and assessing performance in groups, resulting from the complexity of economic groupings. Originality/value - The arguments presented in the article have a theoretical character; however, the findings can be related to a practical application of discussed methods in the measurement and assessment of performance in groups.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogan, Ch.E., English, M.J. (2006). Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Gliwice: Helion.
 2. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Kowalewski, M. (2016). Pomiar dokonań przedsiębiorstwa. In: Zarządzanie dokonaniami w organizacjach, ed. E. Nowak. Warsaw: PWE.
 4. Kowalewski, M. (2018). Zarządzanie dokonaniami w grupach kapitałowych. In: Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, ed. E. Nowak. Warsaw: CeDeWu.
 5. Lew, G. (2018). Ośrodki odpowiedzialności grupy kapitałowej. Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, ed. E. Nowak. Warsaw: CeDeWu.
 6. Mikel, H., Schroeder, R. (2001). Six sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych. Cracow: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warsaw: PWE.
 8. Nowak, E. (2018). Grupa kapitałowa jako podmiot rachunkowości zarządczej. In: Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, ed. E. Nowak. Warsaw: CeDeWu.
 9. Nowak, E. (2011). Wielowymiarowość systemu oceny dokonań przedsiębiorstwa. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 182.
 10. Sikacz, H. (2011). Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 11. Szydełko, M. (2018). Benchmarking w grupach kapitałowych. In: Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, ed. E. Nowak. Warsaw: CeDeWu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu