BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ksendzuk Valentyna (Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny)
Title
Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
Accounting in the Currency Risk Management Process in Enterprises in Poland and Ukraine
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 275-285, tab., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Ryzyko walutowe, Instrumenty pochodne, Kontrakty terminowe
Accounting, Currency risk, Derivatives, Fixed-period contracts
Note
streszcz., summ.
Country
Lwów (Ukraina)
Abstract
Cel - Zwrócenie uwagi na problem ryzyka walutowego ponoszonego przez przedsiębiorstwa w Polsce i na Ukrainie oraz zaprezentowanie metod zabezpieczania się przed jego negatywnymi skutkami. Metodyka badania - W artykule zastosowano metodę analizy literatury i aktów prawnych, metodę deskryptywną oraz analizę danych statystycznych. Wynik - Ze względu na duże wahania kursu hrywny ukraińskiej, w artykule zwrócono uwagę na konieczność zarządzania ryzykiem walutowym i możliwość korzystania z doświadczeń polskich przedsiębiorców w tym zakresie. Oryginalność/wartość - Dokonano przeglądu wybranych definicji ryzyka walutowego oraz możliwych do zastosowania metod zarządzania ryzykiem walutowym. Zwrócono uwagę na problemy zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym przez polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa dokonujące transakcji zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The showing the problem of currency risk incurred by enterprises in Poland and Ukraine, and present methods of protecting against its negative effects Design/methodology/approach - The methods of analysis of the literature and regulations, the descriptive method and statistical data analysis were used in the study. Findings - Due to large fluctuations in the Ukrainian hryvnia exchange rate, the article highlights the need to manage currency risk and the ability to benefit from the experience of Polish entrepreneurs in this area. Originality/value - The article reviews selected currency risk definitions and possible currency risk management methods. Attention was paid to the problems of hedging against currency risk by Polish and Ukrainian enterprises making foreign transactions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asaulko, V.S. (2007). Teoretičeskie aspekty ponâtiâ "valûtnyj risk" i ego mesto v sisteme èkonomičeskogo riska. Kulʹtura Narodov pričernomorʹâ. 117.
 2. Bennett, D. (2000). Ryzyko walutowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 3. Buschgen, H.E. (1997). Przedsiębiorstwo bankowe, Warszawa: Poltext.
 4. Czepielewska-Kałka, K. (1997). Transakcje hedgingowe. Bank i Kredyt, 6, 43-57.
 5. Dziawgo, D. (1998). Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: PWN.
 6. Iwaszczuk, N., Orłowska-Puzio, J., Ivashchuk, O. (2016). Zarządzanie ryzykiem walutowym warunkiem bezpieczeństwa zagranicznych transakcji przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (8/1), 161-171.
 7. Kaczmarek, T.T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
 8. Kalinowski, M. (2007). Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 9. Luk`ânova, V.V., Golovač, T.V. (2007). Ekonomìčnij rizik. K.: Akademvidav.
 10. Mazurowska, M., (2015). Rachunkowość zabezpieczeń a proces zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 385-392.
 11. Miciuła, I. (2013). Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Zarządzanie i Finanse, 4 (11/4), 131-146.
 12. Nacìonalʹna komìsìâ z cìnnih paperìv ta fondovogo rinku (2016). Rìčnij zvìt za 2016 rìk Nacìonalʹnoï komìsìï zcìnnih paperìv ta fondovogo rinku. Pobrano z: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/zvit-komosii-2016-ukr-web.pdf (17.12.2017).
 13. Nacìonalʹna komìsìâ z cìnnih paperìv ta fondovogo rinku (2017). Pokazniki dinamìki torgìvlì cìnnimi paperami za serpenʹ 2017 rìk. Pobrano z: https://www.nssmc.gov.ua/2017/09/18/byuleteny-shtodo-stanu-rinku-tsnnih--paperv-serpeny-2017/ (17.12.2017).
 14. Nacìonalʹna komìsìâ z cìnnih paperìv ta fondovogo rinku (2018). Ìnformacìjna dovìdka ŝodo rozvitku fondovogo rinku Ukraïni protâgom sìčnâ-grudnâ 2017 roku. Pobrano z: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics (13.04.2018).
 15. Obrzeżgiewicz, D. (2014). Rachunkowość instrumentów zabezpieczających a ryzyko wahań kursu walutowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 105-115.
 16. Ofìcìjnij sajt Deržavnoï službi statistiki Ukraïni. Pobrano z: www.ukrstat.gov.ua (24.05.2017).
 17. Ofìcìjnij sajt Nacìonalʹnogo banku Ukraïni. Pobrano z: https://bank.gov.ua (24.05.2017).
 18. Orłowska-Puzio, J. (2014). Zarzadzanie ryzykiem walutowym w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 19. Podstawowe statystyki GPW. Pobrano z: https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw (26.03.2018).
 20. Položennâ (standart) buhgaltersʹkogo oblìku 13"Fìnansovì ìnstrumenti". Mìnfìn Ukraïni. Nakaz vìd 30.11.2001 № 559. Pobrano z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01 (1.04.2018).
 21. Repa, L.V. (2008). Upravlìnnâ valûtnim rizikom: polìtekonomìčnij aspekt. Avtoreferat disertacìï na zdobuttâ stupenâ kand. ekon. nauk: specìalʹnìstʹ 08.00.01. Donecʹk: Donec. nac. un-t.
 22. Rogowski, W., Michalczewski, A. (2005). Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001 nr 149, poz. 1674; Dz.U. 2008 nr 228, poz. 1508 z późn. zm.
 24. Rówińska, M. (2015). Ewolucja międzynarodowych i polskich regulacji w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 181-188.
 25. Šeremetʹêva, O.Û. (2007). Pravovì osnovi regulûvannâ valûtnih rizikìv. Avtoreferat disertacìï na zdobuttâ stupenâ kand.ûrid. nauk: specìalʹnìstʹ 12.00.07. Kiïv: Ìnstitut zakonodavstva Verhovnoï Radi Ukraïni.
 26. Szyszko, L., Szczepański, J. (red.) (2003). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 27. Tymoczko, I.D. (2013). Zarządzanie ryzykiem walutowym wśród polskich przedsiębiorstw niefinansowych. W: K. Puchalska, I.D. Tymoczko, Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Pobrano z: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms293.pdf (5.04.2018).
 28. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591; t.j. Dz.U. 2002 nr 76, poz. 694; t.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 29. Vasûrenko, O.V. (2001). Bankìvsʹkij menedžment. K.: Vidavničij centr "Akademìâ".
 30. Vìtlìnsʹkij, V.V., Velikoìvanenko, G.Ì. (2004). Rizikologìâ v ekonomìcì ta pìdpriêmnictvì. K.: KNEU.
 31. Widz, E. (2012). Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 1 (46), 433-443.
 32. Zając, J. (2002). Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo K.E. LIBER.
 33. Zakon Ukraïni "Pro buhgaltersʹkij oblìk ta fìnansovu zvìtnìstʹ v Ukraïnì" vìd 16.07.1999 № 996-XIV. Pobrano z: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (1.04.2018).
 34. Żebruń, A. (2010). Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu