BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czy zawód księgowego jest prestiżowy?: portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
Is the Accounting Profession Prestigious? Portraits of Accountants in Poland and Romania
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 299-310, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Księgowy, Księgowość, Kwestionariusze
Accountant, Bookkeeping, Questionnaire
Note
streszcz., summ.
Company
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)
Country
Rumunia
Romania
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród polskich i rumuńskich księgowych w zakresie postrzegania prestiżu tego zawodu. Badania były prowadzone w ramach projektu "Portrety księgowych", obejmującego ankiety wypełnione przez niemal pięć tysięcy respondentów (księgowych i przedsiębiorców). Metodologia badania - Na potrzeby artykułu wykorzystano dwa kwestionariusze internetowe ("Autoportretksięgowych" i "Księgowi oczami przedsiębiorców"). Zbadano zależność postrzegania prestiżu zawodowego księgowych od takich czynników, jak wiek respondentów, stanowisko czy wielkość reprezentowanej jednostki. Wynik - Zawód księgowego jest uznawany za prestiżowy. Więcej wysokich ocen wystawiają rumuńscy księgowi i przedsiębiorcy, co może być związane z tym, że zawód księgowego w Rumunii jest regulowany. Oryginalność/wartość - Księgowi jako profesja są rzadko podejmowanym tematem badawczym. Walorem artykułu jest przedstawienie wyników badań ankietowych na dość dużej próbie księgowych i przedsiębiorców pochodzących z Polski i Rumunii. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the results of surveys of Polish and Romanian accountants regarding the perception of the prestige of this profession. The research was conducted as part of the project "Accountants' portraits", including surveys completed by nearly 5,000 respondents (accountants and entrepreneurs). Design/methodology/approach - Two online questionnaires ("Self-portrait of accountants" and "Accountant in the eyes of entrepreneurs") were used in the research. It was considered whether the perception of the professional prestige of accountants depends on factors such as the age of the respondents, their position or the size of the individual they represent. Findings - The accountant profession is perceived as prestigious. More high grades are issued by Romanian accountants and entrepreneurs. Such a result may be related to the fact that the profession of an accountant in Romania, unlike Poland, is regulated. Originality/value - Accountants as a profession are not often subject to research. The main advantage of the article is the presentation of survey results on a fairly large sample of accountants and entrepreneurs from Poland and Romania. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albu, C.N., Albu, N. (2009). Consideraţii generale privind imaginea contabilului, în societate. Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor, 4, 7-11.
  2. Albu, N. (2013). Exploring the Recent Evolution of the Accounting Profession in Romania - An Institutional Approach. Accounting and Management Information Systems, 4 (12), 537-552.
  3. Prestiż zawodów (2013). Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/164/2013. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF (9.05.2018).
  4. Słownik języka polskiego PWN. Pobrano z: sjp.pwn.pl (9.05.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu