BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
The Scope of the Use of a Shared Services Centre in Polish Communes
Zakres wykorzystania centrum usług wspólnych w polskich gminach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 311-318, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Gmina, Usługi publiczne, Centra usług
District, Public services, Shared services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy centra usług wspólnych tworzone w polskich gminach po zmianie przepisów ustrojowych to w istocie nowe rozwiązanie na tle funkcjonujących dotychczas zespołów obsługi jednostek oświatowych. Metodologia badania - Studia literaturowe, analiza regulacji prawnych, analiza dokumentów źródłowych oraz wnioskowanie. Wynik - Centra usług wspólnych znajdują uznanie w sferze działań polskiego samorządu terytorialnego, lecz nie są dostatecznie wykorzystywane. Gminy generalnie tworzą centra usług wspólnych na bazie funkcjonujących wcześniej zespołów obsługi jednostek oświatowych i skupiają się głównie na obsłudze tych jednostek. Oryginalność/wartość - Badanie zarysowało aktualny charakter wspólnej obsługi w polskiej gminie. Jego wyniki mogą stanowić bazę do dalszych analiz, poszukujących odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku szerszego zastosowania centrów usług wspólnych w polskiej praktyce samorządowej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Getting an answer to the question whether shared services centres created in Polish communes after the change of the political system are, in fact, a new solution in comparison to previously functioning teams of educational units service. Design/methodology/approach - Literature study, analysis of legal regulations, analysis of source documents and reasoning. Findings - Shared services centres gained recognition within the sphere of Polish local government activities, however, they are not used efficiently enough. Communes, in general, create shared services centres based on previously functioning teams of educational units service and focus mainly on servicing these units. Originality/value - The research outlined current nature of a common service in Polish communes. Its results may provide the basis for further analysis that seeks an answer to the question on the reasons for the lack of a wider application of shared services centres in Polish local government activities. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 8 March 1990 on Commune Self-Government. Journal of Laws of 2017, item 1875 as amended.
 2. Act of 7 September 1991 on the System of Education. Journal of Laws of 2015, item 2156 as amended.
 3. Act of 29 September 1994 on Accounting. Journal of Laws of 2017, item 2342 as amended.
 4. Act of 4 February 2011 on Child Custody Up to the Age of 3. Journal of Laws of 2016, item 157 as amended.
 5. Act of 9 June 2011 on the Family Support & Foster Care System. Journal of Laws of 2017, item 697 as amended
 6. Andruszkiewicz, A. (2017). Usługi wspólne w oświacie. In: Samorządowe centra usług wspólnych, eds. M. Sakowska-Baryła, M. Górski (pp. 199-214). Warsaw: Municipium.
 7. Czepelak, Z . ( 2016). M ożliwości r acjonalizacji k osztów d ziałania placówek o światowo-wychowawczych. In: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, ed. I. Wieczorek (pp. 37-62). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Galarda, D. (2017). Samorządowe centra usług wspólnych. Biuletyn Informacyjny RIO w Bydgoszczy, 1, 33-58.
 9. Górecki, J. (2014). Charakterystyka sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. In: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014. Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Warsaw.
 10. Guidelines to the Bill of 16 January 2013 on Improving the Terms of Providing Services by Local Government Units. Retrieved from: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/101294 (10.02.2018).
 11. Jarzyński, W. (2011). Centra usług wspólnych po polsku. Outsorcing Magazine, 1 (27), 24-28.
 12. Justification for the Guidelines to the Bill of 25 June 2015 on the Change of the Act of Commune Self-Government and Some Other Acts. Journal of Laws of 2015, item 1045.
 13. Kancelaria Sejmu (2017). Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Nr 174 dated 22.11.2017. Biuro Komisji Sejmowych. Retrieved from: http://orka.sejm.gov.pl (2.02.2018).
 14. Karciarz, M. (2016). Zakres działania samorządowych centrów usług wspólnych. In: Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, eds. K.M. Ziemski, I. Wieczorek (pp. 39-66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Kiełbus, M. (2016). Cele tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych. In: Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, eds. K.M. Ziemski, I. Wieczorek (pp. 19-30). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Lachiewicz, W. (2016). Centralizacja a reedukacja kosztów. In: E. Garczarek, Samorządowe centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie (pp. 191-192). Warsaw: C.H. Beck.
 17. Misiejko, A. (2016). Funkcjonowanie samorządowych centrów usług wspólnych w kontekście działania zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej oraz centrów administracyjnych. In: Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, eds. K.M. Ziemski, I. Wieczorek (pp. 199-210). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu