BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych - analiza rozwiązań organizacyjnych
Legal and Organisational Aspects of Joint Financial-Accounting, Administrative and Organisational Services for Self-Government Organisational Units - Analysis of Organisational Solution
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 327-341, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Centra usług, Administracja publiczna, Rachunkowość sektora publicznego, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Shared services, Public administration, Public sector accounting, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie i porównanie stosowanych w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) prawnych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich obsługi w zakresie prowadzenia rachunkowości. Metodologia badania - Zastosowano metodę analizy źródeł, w tym dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych stanowionych przez JST i powołane przez nie jednostki organizacyjne. W toku badań zastosowano również metody obserwacji i wywiadu. Wynik - W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy porównawczej rozwiązań organizacyjnych z zakresu wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych. Na przykładzie stosowanych przez wybrane JST rozwiązań wykazano podobieństwa i różnice organizacyjne, a także dotyczące zakresu przedmiotowego wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej tych jednostek, jak również problemy i oczekiwane korzyści wdrożenia rozwiązań modelowych. Oryginalność/wartość - Prezentowane w artykule treści wskazują na podejmowanie przez JST nowych i zróżnicowanych rozwiązań w celu zapewnienia podległym jednostkom organizacyjnym wspólnej obsługi, w tym w zakresie rachunkowości, co stanowi punkt wyjścia do badań nad racjonalizacją przez JST wydatków publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present and compare legal and organisational solutions applied in practice by local self-government units in the field of administrative, financial and organisational support for local self-government units, with particular emphasis on providing accounting services to units. Design/methodology/approach - The study applied the method of analysis of sources, includig documents and internal legal acts established by territorial self-government units and organisational units established by them. In the cause of the research, the following methods were also used: observation and interview. Findings - The paper presents results of comparative analysis of organisational solutions in the field of joint financial, administrative and organisational support for self-government organisational units. On the example of solutions applied by selected territorial self-government units, similarities and differences in organisation and scope of join administrative, financial and organisational services of self-government organisational units were demonstrated, as well as problems and expected benefits of implementation of model solutions. Originality/value - The contents presented in the article indicate that territorial self-government units undertake new and diversified organisational solutions of providing joint services including accounting, to subordinate organisational units, which is the starting point for research on the rationalisation of public expenditures by territorial self-government units.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska, M. (2015). Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego. Rachunkowość, 9, 2-6.
 2. Karciarz, M. Wielość centrów usług wspólnych (CUW) w gminie. Portal Prawo dla Samorządu. Pobrano z: http:// prawodlasamorzadu.pl/2016-06-30-wielosc-centrow-uslug-wspolnych-cuw-w-gminie (15.01.2018).
 3. Matela-Marszałek, W. (2015). Wspólna obsługa księgowa od 2016 r. nie musi oznaczać redukcji zatrudnienia. Księgowość budżetowa. Infor.pl. Pobrano z: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/sprawozdawczosc/pozostale/732437,Wspolna-obsluga-ksiegowa-od-2016-r-nie-musi-oznaczac-redukcji-zatrudnienia.html (12.12.2017).
 4. Miasto tworzy CUW, przedstawiciele oświaty się boją. Pobrano z: http://www.lubin.pl/miasto-tworzy-cuw-przedstawiciele-oswiaty-sie-boja/ (12.12.2017).
 5. Oficjalny portal miasta Tarnowa. Pobrano z: http://www.tarnow.pl/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Projekty-Europejskie/ Lista-projektow/Centrum-Uslug-Wspolnych (20.11.2017).
 6. Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Gryfickiego w Gryficach. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/210/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 12 lipca 2017 r.
 7. Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku.
 8. Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie. Załącznik do uchwały Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku.
 9. Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 10. Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Stare Czarnowo.
 11. Uchwała nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin oraz nadania statutu.
 12. Ustawa o samorządzie gminnym: Centra Usług Wspólnych już za miesiąc. Pionierzy mają plan, koncerny też. Portal samorządowy. Pobrano z: http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/ustawa-o- -samorzadzie-gminnym-centra-uslug-wspolnych-juz-za-miesiac-pionierzy-maja-plan-koncerny-tez,75190.html (20.11.2017).
 13. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz.U. 2011 nr 123, poz. 698 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2017, poz. 1875 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2017, poz. 1868 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 2018, poz. 913.
 17. Wieczorek, P. (2016a). Kontrowersje wokół obsługi oświaty. Finanse Publiczne, 8. Pobrano z: http://www.finansepubliczne. pl/numery/sierpien-2009/kontrowersje-wokol-obslugi-oswiaty.html (12.12.2017).
 18. Wieczorek, P. (2016b). Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r. Księgowość budżetowa. Infor.pl. Pobrano z: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/finanse-publiczne/plan-finansowy/727866,Wspolna-ksiegowosc-jednostek-organizacyjnych-w-2016-r.html (12.12.2017).
 19. Wojtania, T. (2015). Samorządowe centra usług wspólnych - uzasadnienie nowych przepisów. BDO Finanse Publiczne, 3 (63). Pobrano z: https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/biuletyn-finanse-publiczne/2015/samorzadowe- centra-usług-wspolnych-–-uzasadnienie-nowych-przepisow.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu