BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frydrych Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
Potential Benefits and Negative Consequences of Issuing Subordinated Bonds
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 345-352, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Papiery dłużne, Obligacje, Rynek obligacji, Obligacje podporządkowane
Debt securities, Bonds, Bond market, Subordinated bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena potencjalnych korzyści oraz negatywnych konsekwencji emisji obligacji podporządkowanych dla emitentów oraz dla obligatariuszy. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje również analizę zmian na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce spowodowanych wprowadzeniem obligacji podporządkowanych wraz z nową ustawą o obligacjach, która obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Metodologia badania - Najważniejszą zastosowaną metodą badawczą jest krytyczny przegląd literatury oraz aktów prawnych dotyczących obligacji. Posłużono się także metodą obserwacji oraz wnioskowania logicznego. Wynik - W artykule wykazano, że potencjalne korzyści dla emitentów oraz obligatariuszy przewyższają negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych. Oryginalność/wartość - Artykuł jest publikacją poświęconą obligacjom podporządkowanym, a jego wartość dodaną stanowi identyfikacja korzyści oraz czynników ryzyka tego rodzaju instrumentów dłużnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the potential benefits and negative consequences of issuing subordinated bonds for issuers and for bondholders. The scope of the article also includes an analysis of changes in the corporate bond market in Poland caused by the introduction of subordinated bonds together with the new Act on bonds, which has been effective since 1 July 2015. Design/methodology/approach - The most important research method used to achieve the purpose of the article is a critical review of the literature and legal acts regarding bonds. The method of observation and logical reasoning was also used. Findings - The article demonstrated that the potential benefits for issuers and bondholders outweigh the negative consequences of issuing subordinated bonds. Originality/value - This article is a publication devoted to subordinated bonds, the added value of which is identification of benefits and risk factors of this type of debt instruments. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz, S. (2006). Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Choudhry, M. (2004). Corporate Bonds and Structured Financial Products. Oxford-Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 3. Czekaj, J. (2017). Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dz. Urz. UE L 145/1.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. Dz. Urz. UE L 176/336.
 7. Evanoff, D. Wall, L. (2000). Reforming Bank Capital Regulation: Using Subordinated Debt to Enhance Market and Supervisory Discipline. Contemporary Economic Policy, 19, 444-453. DOI: 10.1093/cep/19.4.444.
 8. Grimsey, D., Lewis, M. (2005). The Economics of Public Private Partnerships. Cheltenham: Edward Elgar.
 9. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2002). Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. W: Rynek Papierów Wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska (s.97-147). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Komisja Nadzoru Finansowego (2017). Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł. Pobrano z https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty (10.11.2017).
 11. Liberadzki, K. (2014). Dłużne papiery wartościowe. Warszawa: Difin.
 12. Ministerstwo Finansów (2011). Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z dnia 15 czerwca 2011 roku.
 13. Nevitt, P., Fabozzi, F. (2000). Equipmnet Leasing. Hoboken: John Wiley & Sons.
 14. Resti, A. (2016). Should the Marketing of Subordinated Debt Be Restricted/Different in One Way or the Other? What to do in the case of mis-selling? European Union: Economic Governance Support Unit.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 16. Sławiński, A. (2006). Rynki finansowe. Warszawa: PWE.
 17. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz.U. 1995 nr 83, poz. 420.
 18. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Dz.U. 2015, poz. 238, 1089, 1199.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu