BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Dariusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
Participation and Role of Banks in the Implementation of Economic Programs
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 353-366, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Bankowość, Rozwój gospodarczy, Polityka gospodarcza państwa, Banki komercyjne, Instrumenty finansowe
Banking, Economic development, State economic policy, Commercial banks, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Banki, z uwagi na narzędzia finansowe, jakimi dysponują, pełnią w gospodarce bardzo istotną rolę. Dotychczas w polskiej praktyce rolę banków postrzegano jednak przede wszystkim w odniesieniu do ich działalności komercyjnej. Warto jednak zauważyć, że organy realizujące politykę gospodarczą, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym dostrzegły, że z uwagi na swoją specyfikę banki mogą być doskonałymi narzędziami stymulującymi programy gospodarcze. Celem artykułu jest określenie znaczenia banków jako instytucji czynnie uczestniczących we wdrażaniu programów gospodarczych. Po ustaleniu roli we wdrażaniu programów przeanalizowano czynniki wpływające na zwiększanie aktywności banków w tym obszarze, a następnie określono bariery utrudniające dalszy rozwój tej aktywności. Podstawowymi korzyściami realizacji programów przez banki komercyjne z punktu widzenia państwa jest duża sieć dystrybucji banków, wiedza pracowników bankowości oraz możliwość wniesienia wkładu własnego banku. Natomiast podstawowymi korzyściami uczestnictwa w tych programach z punktu widzenia banków jest możliwość pozyskania nowych klientów oraz możliwość otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w nich. (abstrakt oryginalny)

It is assumed that the most important functions of banks in Poland are related to the acceptance of deposits, granting loans or providing other financial services, conducted as part of the commercial activity of the bank. Institution implementing economic policy, both at the national and regional levels, have noticed that banks, due to their specificity, can be excellent tools stimulating economic programs. The purpose of the article is to determine the importance of banks as institutions actively participating in the implementation of economic programs. After determining their role in implementing the programs, the factors influencing the increase in the activity of banks in this area will be analyzed, and as a consequence the barriers hindering the further development of this banking activity will be analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodowska-Szewczuk, J. (2009). Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 83, 135-158.
 2. Bućko, J., Rosmańska, E., Sitkowska, R. (2004). Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 3. Cichorska, J. (2013). Kierunki zmian aktywności współczesnego banku. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 173, 142-153.
 4. Czech, M., Szewczyk, Ł. (2013). Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 97-108.
 5. Jóźwiak-Mijal, M. (2005). Luka Macmillana a znaczenie średnich przedsiębiorstw dla gospodarki. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 5, 49-53.
 6. Kosikowski, C. (2007). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Lexis Nexis.
 7. Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa Przegląd Strategiczny, 1, 185-200.
 8. Miemiec, W. (2012). Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich. Finanse Komunalne, 1-2, 34-43.
 9. Oręziak, L. (red.) (2001). Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Warszawa: Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus.
 10. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
 11. Szczepański, J., Szyszko, L. (red.) (2007). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 12. Szczepański, M. (2011). Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 r. Warszawa.
 13. GUS (2016). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 14. Instytut Badań Strukturalnych (2013). Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020. Warszawa.
 15. KNF (2017). Raport o sytuacji banków w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 16. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz. Urz. UE z dnia 13.05.2014 r., L 138.
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. T.j. Dz.U. 2017, poz. 826.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. T.j. Dz.U. 2017, poz. 1373.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. T.j. Dz.U. 2017, poz. 1876.
 20. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego. T.j. Dz.U. 2017, poz. 1843.
 21. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1808.
 22. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Dz.U. 2014, poz. 1146.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu