BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupis Dorota
Title
Dyrektor szkoły jako lider w kreowaniu polityki oświatowej samorządu wobec wyzwań współczesności
The School Director as a Leader in the Creation of the Budgetary Local Policy for the Challenges of Present Times
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 182-195, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Polityka oświatowa, Polityka samorządu terytorialnego, Zarządzanie oświatą, Styl zarządzania
Educational policy, Local government policy, Management in education, Management style
Note
JEL Classification: A20, I20, M12
summ., streszcz.
Abstract
Tematem pracy jest osoba dyrektora szkoły będąca liderem w kreowaniu polityki oświatowej samorządu, która została postawiona wobec wyzwań współczesności. Próbowałam odpowiedzieć na pytanie: jaki powinien być dyrektor szkoły? Omówiłam nie tylko cechy, jakimi powinien się odznaczać, ale również funkcje, zadania i kompetencje osoby zarządzającej placówką. Zaznaczyłam, iż dyrektor powinien mieć postawione nadrzędne cele, które powinny być jasno sprecyzowane i wpisujące się w cele oświatowe. Ponadto powinien dążyć do tego, aby jego szkoła była dla wszystkich (uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych) jak najlepszym miejscem - bezpiecznym, zadbanym i sprawnie zarządzanym. Szkoła powinna być terenem, gdzie występuje kompatybilność i interakcja na płaszczyznach: dyrektor-nauczyciele-uczniowie-rodzice. Pokazałam, iż osobowość dyrektora ma tutaj również ogromne znaczenie. Zaznaczyłam, iż dyrektor powinien obiektywnie oceniać wpływ środowiska, polityki, ustroju, uwarunkowań społecznych na rytmiczność i spójność pracy w szkole. Ponadto ważne jest, aby zabiegał o dobrą współpracę z lokalną władzą - to od niej zależy finansowanie szkoły. Jego osobowość, style zarządzania a zatem praca ma wpływ na rozwój placówki, podnoszenie poziomu kształcenia uczniów i nauczycieli, efektywność ich pracy a także odnoszone sukcesy. W dalszej części pracy zaznaczyłam, czym jest i od czego zależy styl kierowania. Następnie przeanalizowałam style zarządzania odwołując się do literatury przedmiotu. Skorzystałam z pozycji takich naukowców jak: R. Likert, K. Lewin, R. Blak, J. Mouton, J.W. Reddin, aby przedstawić ich różne punkty widzenia oraz możliwości klasyfikacji. Na koniec omówiłam zagadnienie polityki oświatowej państwa, ponieważ to ona stanowi istotny element współczesnego systemu edukacji w Polsce. Wskazałam, iż najważniejszą instytucją oświatową dla samorządu jest właśnie szkoła. Zadaniem dyrektora jako lidera i jednocześnie przedstawiciela całej społeczności szkolnej jest aktywnie uczestniczenie w budowaniu lokalnej polityki oświatowej. Zatem tylko wzajemna współpraca samorządu i dyrektorów przyniesie pożądane skutki w dziedzinie edukacji. (abstrakt oryginalny)

The subject of the work is a school head teacher who is a leader in creating the educational policy of self-government, which was posed against the challenges of modern times. I tried to answer the question: what should the headmaster be like? I have discussed not only the features that should be distinguished, but also the functions, tasks and competences of the person managing the facility. I pointed out that the school head teacher should have overarching goals, which should be clearly defined and part of educational objectives. In addition, he should strive to make his school for all (students and their parents, teachers and administrative employees) as the best place - safe, well-maintained and efficiently managed. School should be a place where there is compatibility and interaction on the levels: school head teacher-teachers-pupils-parents. I showed that the head teacher's personality is also of great importance here. I pointed out that the school head teacher should objectively assess the influence of the environment, politics, system, and social conditions on the rhythm and coherence of work at school. In addition, it is important to strive for good cooperation with the local authority - it depends on it financing the school. His personality, management styles and therefore work have an impact on the development of the facility, raising the level of education of students and teachers, the effectiveness of their work and the successes achieved. In the further part of the work I pointed out what is and what the style of management depends on. Then I analyzed the management styles by referring to the subject literature. I used the positions of such scientists as: R. Likert, K. Lewin, R. Blak, J. Mouton, J.W. Reddin to present their different points of view and classification possibilities. Finally, I discussed the issue of the state's education policy because it is an important element of the modern education system in Poland. I pointed out that the school is the most important educational institution for the local government. The school head teacher's task as a leader and representative of the whole school community is to actively participate in building local educational policy. Therefore, only mutual cooperation between self-government and school head teachers will bring desirable effects in the field of education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanieńko J. Wprowadzenie do zarządzania[Introduction to the management], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2001.
 2. Brelik A., Żuchowski I., Competencies of Contemporary Managers [Kompetencje współczesnych menedżerów], FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 339(89)4, 2017.
 3. Brown III G., Bynum Y., Beziat T., LEADING FOR LOW INCOME STUDENTS: RESULTS FROM A STUDY ON SCHOOL LEADERS IN LOW INCOME ELEMENTARY SCHOOLS [KIEROWANIE DLA STUDENTÓW O NISKICH DOCHODACH: WYNIKI BADANIA DOTYCZĄCEGO KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O NISKICH DOCHODACH], Education. Vol. 138 Issue 1, 2017.
 4. Braun D., Gable R., Kite S., Relationship among Essential Leadership Preparation Practices and Leader, School, and Student Outcomes in K-8 Schools [Relacje między Zasadniczymi Praktykami Przygotowania Przywódcy i Lidera, Szkoły i Uczniów w Szkołach K-8], International Journal of Educational Leadership Preparation, v6 n3 Jul-Sep 2011.
 5. A.D. Jr. Chandler, Strategy snd Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise [Struktura strategii i struktury. Rozdziały w historii amerykańskiego przedsiębiorstwa przemysłowego]. Cambridge1962: MIT Press. ISBN 978-0-062-53009-5.
 6. Ćwietrniewicz G., Dyrektor jako lider rady pedagogicznej [Principal as the leader of the Board of Teachers], ABC a Wolters Kluwer business, Dyrektor Szkoły Nr 5/2012 2012.
 7. Dziewulak D. Polityka oświatowa wspólnoty europejskiej [Educational policy of the European Community], Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1995.
 8. Dziewulak D. Systemy szkolne Unii Europejskiej [European Union school systems], Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1997.
 9. Elsner D..Doskonalenie kierowania placówką oświatową [Improving the management of an educational institution], Mentor, Chorzów 1999.
 10. Juśko E. Refleksja o dyrektorze szkoły, czyli kierowaniu szkołą [Reflection on the principal of the school, i.e. school management], Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tranów 2009.
 11. Kaczmarek B., Współczesne wyzwania dla zarzadzania przedsiębiorstwami [Contemporary challenges for business management], Dom Organizatora, Toruń, 2013.
 12. Kopaliński W. (red.) Słownik wyrazów obcych [Dictionary of foreign words], Warszawa 2000.
 13. Kordziński J. Marketing edukacyjny. Jak sobie radzić na rynku [Educational marketing. How to deal on the market]. WSiP, Warszawa 2009.
 14. Leśniak K., Dyrektor szkoły jako menedżer [Headmaster of the school as a manager], Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie , t. 18, nr 1/2011.
 15. Michalak J. M. Przywództwo w szkole [Leadership in school]. Oficyna Wydawnicza "Impuls" , Kraków 2006.
 16. Okutan M., MY SCHOOL PRINCIPAL IS NOT A LEADER! [MÓJ DYREKTOR SZKOŁY NIE JEST LIDEREM!], Education, v135 n1 p93-100, 2014.
 17. Pawelski L. Polityka w szkole, szkoła w polityce [Politics in school, school in politics]. "Nowa Szkoła", Nr 12000.
 18. Plewka Cz. Bednarczyk H. (red.) Menedżer i kreator edukacji [Manager and education creator], Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008.
 19. Plewka Cz. Bednarczyk H. (red.) Vadamecum menadżera oświaty [Vadamecum of the education manager] Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2000.
 20. Thompson E., Mindfulness for students and the adults who lead them: School administrators have complex jobs. Mindfulness offers strategies and practices to help leaders manage and care for themselves, so they can manage and care for others [Troska o uczniów i dorosłych, którzy nimi kierują: Administratorzy szkół mają złożone zadania. Mądrość oferuje strategie i praktyki pomagające liderom zarządzać i dbać o siebie, tak aby mogli oni zarządzać i dbać o innych.]. Leadership. Vol. 47 Issue 3, Jan/Feb2018.
 21. Wlazło S. Polityka oświatowa w gminie [Educational policy in the commune], Zarządzanie oświatą- pracownik dla gminy cz.1, Warszawa 1999.
 22. Encyklopedia powszechna [General encyclopedia]. PWN, Warszawa 1992.
 23. Reforma Systemu Edukacji Projekt [Reform of the Education System Project]. 1998.
 24. Żuchowski I., Brelik A., The relationship of managers with subordinates as a development enabler of enterprise in SME sector [Relacje menedżerów z podwładnymi jako czynnik sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości w sektorze MŚP], European Research Studies Journal Volume XX, Issue 4A, 2017.
 25. Żuchowski I., Relacje z podwładnymi, style kierowania, a postawy przedsiębiorcze menadżerów [Relations with subordinates, management styles and entrepreneurial attitudes of managers]. Studia i Prace WNEIZ US nr 51/3 2018.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu