BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paczka Edyta (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Zrównoważona konsumpcja i zrównoważony rozwój gospodarczy
Sustainable Consumption and a Sustainable Economic Development
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 196-204, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Konsumpcja zrównoważona, Trendy konsumenckie, Świadomość konsumenta
Sustainable development, Sustainable consumption, Consumer trends, Consumer awareness
Note
JEL Classification: D12, E21, P36, Q01
summ., streszcz.
Abstract
Podstawową przeszkodą na drodze do zrównoważonego rozwoju są rozwinięte ponad rzeczywiste potrzeby wzorce produkcji i konsumpcji, realizowane kosztem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wyczerpywania się zasobów naturalnych oraz pogorszenia się jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Alternatywą wobec nadmiernej konsumpcji jest koncepcja konsumpcji zrównoważonej i trwałej, która uwzględnia wymogi środowiskowe oraz zasady odpowiedzialności społecznej. Zrównoważona konsumpcja pozwala na ciągłe odtwarzanie przedmiotu konsumpcji i osiągnięcie trwałego, względnie równo rozdzielonego dobrobytu indywidualnego i społecznego w długim okresie. Trwała konsumpcja, będąc interpretacją zrównoważonego rozwoju w sferze spożycia, zakłada wzrost świadomości nabywców, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje i ograniczają swoje potrzeby materialne. W artykule scharakteryzowano istotę zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji oraz przedstawiono trendy i ruchy konsumenckie z nią związane. (abstrakt oryginalny)

The primary impediment on the road to sustainable growth are, developed above actual needs, patterns of production and consumption, realized at the expense of pollution of natural environment, depletion of natural resources and deterioration of the quality of life of current and future generations. The concept of balanced and sustainable consumption is an alternative to abusive consumption. It takes into account environmental requirements as well as the rules of social responsibility. Sustainable consumption allows for continuous reproduction of the object of consumption and reaching durable, relatively equally distributed individual and social wealth in a long period of time. Durable consumption, being an interpretation of sustainable development in the sphere of consumption, assumes increase of buyers' awareness, as they make responsible decisions and limit their material needs. The article describes the essence of sustainable development and sustainable consumption and presents consumer trends and movements related to it. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyż M., Strategia wdrażania rozwoju równoważonego, "Ekonomia i Środowisko" 1(16), Białystok 2000.
 2. Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, PWN, Warszawa 2000.
 3. Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 4. Kowalczyk E., Współczesna konsumpcja - nowe trendy i zjawiska, "Konsumpcja i rozwój" 2 (19), Warszawa 2017.
 5. Kundera E., Nowy model konsumenta (w:) U. Kalina-Prasznic (red.), Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 6. Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 7. Mróz B., Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki (w:) R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Nadolski K., Blisko połowa jedzenie ląduje na śmietniku z powodu nieprzemyślanych zakupów. Odpowiedzią jest freeganizm. http://www.focus.pl/artykul/freeganizm-wymiana-resztkami-stala-sie-modna (19.10.2018).
 9. Pearce D., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York 1990.
 10. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 11. Poskrobko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1(10), Białystok 1997.
 12. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 13. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, "Problemy ekorozwoju" 2, Lublin 2006.
 14. Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
 15. Wasilik K., Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, "Konsumpcja i rozwój" 1(6), Warszawa 2014.
 16. Zalega T., Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja - wybrane aspekty, "Konsumpcja i rozwój" 4(13), Warszawa 2015.
 17. Zalega T., Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i rozwój" 2(5), Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu