BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Jan (Uniwersytet Zielonogórski), Kaczocha Włodzimierz (Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu)
Title
Zrównoważony rozwój społeczny - idea - realizacja
Sustainable Social Development - Idea - Implementation
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 217-226, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczny, Wartość społeczna, Jakość powietrza
Sustainable development, Social development, Social value, Air quality
Note
JEL Classification: Q 01; Q 56
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego rozwoju tożsamego z rozwojem cywilizowanym. Koncepcja ta jest uznawana w polityce oraz w świadomości Europejczyków jako wartość społeczna. Wskazano również na filozoficzne kantowskie poglądy będące inspiracją dla powstania idei zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono także realizację założeń idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie czystości powietrza w Polsce. Głównym wnioskiem wynikającym z rozważań jest stwierdzenie, że realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce odbiega od jej założeń i nie jest zgodna z zawartymi w niej normami etycznymi. Wniosek ten potwierdził przykład czystości powietrza w Polsce. Z analizy tematu wynika, że konieczna jest szeroka potrzeba kształtowania świadomości społeczeństwa oraz promocji norm etycznych wzmacniających wdrażanie tej idei w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of sustainable development identical with the development of civilization. This concept is recognized in politics and in the consciousness of Europeans as a social value. It also pointed to philosophical Kantian views that are an inspiration for the emergence of the idea of sustainable development. It also presents the implementation of the assumptions of this idea on the example of air purity in Poland. The main conclusion arising from the considerations is the statement that the implementation of the concept of sustainable development in practice differs from its assumptions and is not consistent with the ethical standards contained in it. This conclusion was confirmed by the example of air purity in Poland. The analysis of the topic shows that there is a need to shape public awareness and promote ethical standards that reinforce the implementation of the idea of sustainable development in practice. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, [Authority and counter-power in the global era. New economy of world politics], (w:) Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.
 2. Czyżewski M., Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego, Wspólnymi siłami wygramy ze smogiem,[ Interview with Wojciech Saługa, marshal of the Silesian province. Together we will with smog], (w:) Gazeta Wyborcza, z dn. 30.01.2018.
 3. Goszczyńska P., Uważaj, czym oddychasz! Smog atakuje podstępnie, ale możesz się bronić, [Watch what you breathe! Smog attacks deceitfully, but you can defend yourself], (w:) Głos Wielkopolski z dn. 24.01.2018.
 4. Kaczocha W., Sikora J., Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym, [Axiological aspects of sustainable development in theoretical and empirical approach], (w:) Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1 (19), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011.
 5. Kant I., Krytyka czystego rozumu, [Critique of pure reason], t. II, PWN, Warszawa1986.
 6. Kant I., O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny, [An eternal peace. Philosophical outline], Wstęp i redakcja K. Bal, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
 7. Konstytucja RP, [Constitution of the Republic of Poland], Warszawa 1997.
 8. Nasza wspólna przyszłość. [Our common future], Raport G.H. Brundtland, PWE, Warszawa 1991.
 9. Oworuszk J., Polsce grożą kary za smog. Rząd ma pomysł, jak z nim walczyć, [Poland is threatened with punishment for smog. The government has an idea how to fight it], (w:) Głos Wielkopolski z dn. 23.02.2018.
 10. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, [Ecology with environmental protection], Wydawnictwo Oświata, Warszawa 1996.
 11. Siegień P., Nad morzem jest czym oddychać, [At the seaside, there is something to breathe], (w:) Gazeta Wyborcza, z dn. 28.03.2018.
 12. Smog atakuje polskie górnictwo. Może wygrać? [Smog attacks Polish mining. Can he win?] http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ smog-atakuje-polskie-gornictwo-moze-wygrac. 2581678,4199 (29.03.2018).
 13. Sulowski K. Wantuch D., Fala pozwów o smog w Polsce, [Wave of lawsuits for smog in Poland] (w:) Gazeta Wyborcza, z dn. 4.04.2018.
 14. Szymański S., Rozmowa z dr Jakubem Jędrakiem, członkiem Polskiego Alarmu Smogowego, Oddychać trzeba. Ile ryzykujemy?, [Interview with Dr. Jakub Jędrak, member of the Polish Smog Alert. You need to breathe. How much do we risk]? (w:) Gazeta Wyborcza, z dn. 30.01.2018.
 15. Szymański S., Rozmowa z Piotrem Siergiejem, rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego, Polska mapa smogu, [Interview with Piotr Siergiej, spokesman for the Polish Smog Alarm. Poland map of smog] (w:) Gazeta Wyborcza, z dn. 30.01.2018.
 16. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Najbardziej zanieczyszczone miasta, [World Health Organization (WHO). The most polluted cities], httpl://tvn24bis.pl (...) raport-who-najbardziej-zanieczyszczone-miasta, 643576. html (04.11.2018).
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. nr 62, poz. 672, [ Act of 27 April 2001. Environmental protection law].
 18. Zimniewicz K., Zrównoważony rozwój - wizja bez szans na realizację, [Sustainable development - vision without opportunities for implementation, Economics and Environment], (w:) Ekonomia i Środowisko, nr 3 (58) 2016.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu