BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzanowska Mariola (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Multidimensional Statistical Analysis of Changes in Living Conditions in Mazowieckie Voivodship Compared to Other Polish Voivodeships in the Period 2005-2016
Wielowymiarowa analiza statystyczna zmian warunków życia w województwie mazowieckim w porównaniu z innymi polskimi województwami w okresie 2005-2016
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 227-234, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Warunki życia ludności, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Syntetyczny wskaźnik oceny Z. Hellwiga, Badanie jakości, Jakość życia
People's living conditions, Multi-dimensional statistical analysis, Hellwig's synthetic measure, Quality research, Quality of life
Note
JEL Classification: I31
summ., streszcz.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Głównym celem opracowania było określenie warunków życia w województwie mazowieckim na tle kraju. Analizą objęto okres 12 lat (2005-2016), a wykorzystanie cechy dotyczyły następujących zagadnień: bezpieczeństwa, edukacji, uwarunkowań środowiskowych, mieszkalnictwa, rynku pracy oraz opieki zdrowotnej. Badanie warunków życia przeprowadzono przy użyciu syntetycznej miary rozwoju Hellwiga. Otrzymane wyniki potwierdziły wiodącą rolę województwa mazowieckiego w rankingu województw pod względem warunków życia, a także umożliwiły wytypowanie innych województw o najlepszych warunkach do życia. Były to również województwa z ośrodkami metropolitalnymi: śląskie i małopolskie. Natomiast, jako regiony o najsłabszych warunkach życia, określono województwa lubuskie i warmińsko-mazurskie. W tym przypadku oddziaływanie ośrodków regionalnych jest zauważalne głównie na obszarach z nimi sąsiadujących, co powoduje relatywnie gorsze warunki życia w strefach peryferyjnych województwa, a tym samym całego regionu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was to determine living conditions in Mazowieckie Voivodship on the background of Poland. The analysis covered the period of 12 years (2005-2016). The characteristics used in the analysis described: safety, education, environmental conditions, housing, labour market and healthcare. The research of living conditions was conducted using the synthetic development measure of Hellwig. The obtained results confirmed the leading role of Mazowieckie Voivodship in the ranking of living conditions. It also enabled the identification other voivodships with the best living conditions. These were also voivodships with metropolitan centres: Śląskie and Małopolskie. On the other hand, Lubuskie and Warmińsko-Mazurskie were classified as regions with the worst living conditions. In this case, the impact of regional centers is noticeable mainly in the neighbourhood areas areas, which causes relatively worse living conditions in the peripheral zones of the region, and thus the entire regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BAEL (Research on Economic Activity of Population - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności). Retrieved: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/ Access: 15.05.2018.
 2. Bański J., Pantyley V., Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych (Living Conditions in Eastern Poland by Region and Settlement Units). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2013, No. 34, 107-123.
 3. BBGD (Household Budget Survey - Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych) Retrieved: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ Access: 15.05.2018.
 4. Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I., An attempt to determine the functional area of Warsaw with the use of the measure of relative development level and Hellwig's measure. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2013, 12 (1), 5-15.
 5. Dąbrowa M., Badanie poziomu życia - metodologia konstrukcji wybranych wskaźników (Life-quality study - methodology for the construction of selected indicators). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie No. 1(17)2011, 67-82.
 6. Drejerska N., Chrzanowska M., Pomianek I., Strefa podmiejska Warszawy: wybrane zagadnienia (Suburban area of Warsaw: selected issues). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2014. Retrieved: https://issuu.com/wne_sggw/docs/strefa_podmiejska_all/14 15.09.2018.
 7. Dudek H., An Identification of Farmers Households in Danger of Poverty on the Ground of Ordered Logit Model. Taksonomia 14, Klasyfikacja i analiza danych; teoria i zastosowania, ed. K. Jajuga i M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, 367-375.
 8. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr (The Application of the Taxonomic Method to the Typological Division of a Countries due to Their Level of Development, Resources and Structure of Qualified Personnel). Przegląd Statystyczny, 1968, No. 4, 307-328.
 9. Kuciński K., Organizacja przestrzenna gospodarki (Spatial organization of the economy). In: Kuciński, K. (ed.): Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2009.
 10. Local Data Bank, Central Statistical Office in Poland (Bank Danych Lokalnych GUS). Retrieved: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start Access: 15.09.2018.
 11. Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody (Social statistics. Basic problems and methods), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1982.
 12. Masik G., Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta (The impact of local politics on the conditions and quality of life. An example of the Tri-City suburbanisation zone). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2010.
 13. Ocena warunków i jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego i ich postrzeganie przyszłości (Assessment of conditions and quality of life of inhabitants of Pomeranian Voivodeship and their perception of the future), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2011.
 14. Panek T., Household living conditions. Analysis of households' living conditions by voivodships. Contemporary Economics No 7(3)2013, 119-122.
 15. Pawełek B. Poziom życia, jakość życia i warunki życia ludności (Standard of living, quality of life and living conditions). In: Zeliaś, A. (ed.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2000.
 16. Pomianek I., Socio-economic development in Poland's Warsaw Metropolitan Area and the rest of Mazovieckie voivodship. Rural development and entrepreneurship: bioeconomy production and co-operation in agriculture: proceedings of the International Scientific Conference, 27-28 April 2017, Jelgava / [ed. Anita Auzina]. Jelgava, 2017, 153-160.
 17. Słaby T., Poziom życia, jakość życia (Standard of living, quality of life). Wiadomości Statystyczne, no. 6, 1990.
 18. The European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC. Retrieved: http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database Access: 15.09.2018.
 19. The Urban Audit. Retrieved: http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/urban-audit Access: 15.09.2018.
 20. Zadowolenie z życia - komunikat z badań (Life satisfaction - Statement of research) Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej - CBOS, Warszawa 2013, No. 1/2013.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu