BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Małgorzata (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu), Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Lokalne grupy działania w województwie dolnośląskim
Local Groups of Action in Lower Silesian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 235-246, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Lokalna Grupa Działania (LGD), Społeczności lokalne, Wspieranie rozwoju lokalnego, Program LEADER, Wsparcie finansowe
Local Action Group, Local community, Local development support, LEADER Programme, Financial support
Note
JEL Classification: O15, O1
summ., streszcz.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Celem opracowania było zobrazowanie idei podejścia LEADER/RLKS realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego. W opracowaniu uwzględniono rolę rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w procesie realizacji inicjatywy LEADER. Źródłem danych do analizy była dostępna literatura dotycząca tematyki badań, akty prawa krajowego i międzynarodowego oraz uchwały zarządu województwa dolnośląskiego, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz lokalne grupy działania Kwoty przyznane poszczególnym partnerstwo dają duże możliwości inicjatyw społecznych. Oddziaływanie lokalnych grup działania obejmuje duże powierzchnie i dotyczy wielu osób na obszarach wiejskich. Istnieje problem w obszarze kształtowania struktury lokalnych partnerstw. W sektorowej konstrukcji lokalnych grup działania powinien dominować sektor społeczny uzupełniany przez mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to illustrate the idea of the LEADER / CLLD approach implemented under RDP 2014-2020 in Poland, with particular emphasis on local action groups operating in the Lower Silesia Voivodship. The study takes into account the role of local community-led local development in the implementation of the LEADER initiative. The source of data for analysis was available literature on the subject of research, national and international law acts and resolutions of the board of the Lower Silesia Voivodship, the National Network of Rural Areas and local action groups. The amounts allocated to a particular partnership give great opportunities for social initiatives. The impact of local action groups covers large areas and affects many people in rural areas. There is a problem in the area of shaping the structure of local partnerships. The sectoral structure of local action groups should be dominated by the social sector supplemented by the inhabitants. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., Dresler E., Udział społeczności lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich. [Participation of local communities in the development of rural areas]. [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich [The role of human capital in rural development] (red.) Z. Wyszkowska, Wydawnictwo UT-P w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [Rural Development Program for 2014-2020]. Wydawnictwo MRiRW, Warszawa 2014.
  3. Psyk-Piotrowska E., Badanie kapitału społecznego LGD - uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań. [LAG social capital survey - justification of the problem, methodological assumptions, basic research results]. ACTA Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 44, Łódź 2013.
  4. Turek M., Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013. [The role of local action groups in local development management on the example of Małopolska LAGs in the financial perspective 2007-2013]. Zarządzanie Publiczne 4(24), s. 405, s. 107, Kraków 201.
  5. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczności w Polsce. [Principles of implementation of the Local Development tool managed by communities in Poland]. Wydawnictwo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
  6. http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1988214.html [20.09.2018].
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu