BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębniak Paulina (Politechnika Gdańska)
Title
Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej
Attitudes of Micro and Small Entrepreneurs Towards Tax Optimization
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Optymalizacja podatkowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Tax system, Tax optimization, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - określenie postaw mikro i małych przedsiębiorstw wobec optymalizacji podatkowej. Metodologia badania -badania ankietowe przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku wśród mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Jako technikę badawczą wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany przez autorkę niniejszego artykułu, pełniący rolę instrumentu pomiaru. Wynik - otrzymane wyniki pozwoliły na określenie świadomości polskich mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji podatkowej, określenie stopnia wykorzystania instrumentów optymalizacji podatkowej przez mikro i małe przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowanie przesłanek i barier stosowania optymalizacji podatkowej w badanych podmiotach. Oryginalność/Wartość - Literatura, dotycząca optymalizacji podatkowej jest niezwykle bogata, jednak temat nie został dotychczas wystarczająco rozwinięty, zwłaszcza w kontekście wykorzystania optymalizacji podatkowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. O nowatorskim charakterze podjętych badań świadczy fakt, iż do tej pory nie podjęto się zbadania mikroekonomicznych podstaw behawioralnych mi-kro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to define the attitudes of micro and small enterprises towards tax optimization. Design/Methodology/approach - questionnaire survey conducted in January-February 2018 among micro and small enterprises operating in the Pomeranian Voivodship. As a diagnostic technique, the diagnostic survey method was used. As a research tool, a questionnaire developed by the author of this article, which serves as a measurement instrument. Findings - the results obtained allowed to determine the awareness of Polish micro and small enterprises in the field of tax optimization, determine the use of tax optimization instruments by micro and small enterprises, as well as identify premises and barriers to tax optimization. Originality/value - Literature regarding tax optimization is rich, however, the topic has not been sufficiently developed so far, especially in the context of the use of tax optimization in micro and small enterprises. The innovative character of the undertaken research is evidenced by the fact that so far no microeconomic behavioral foundations of micro and small entrepreneurs have been investigated in the field of tax optimization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzka, A. (2013). Agresywne planowanie podatkowe - przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (30), 365-375.
 2. Dębniak, P. (2016). Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), 87-95.
 3. Dębniak, P. (2017a). Obniżenie ciężaru podatkowego przedsiębiorcy w świetle polskich przepisów prawa. W: L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywicka (red.), Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego (s. 309-322). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 4. Dębniak, P. (2017b). Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 9 (18), 283-294.
 5. Gajewski, D.J. (2015). Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce - istota i przyczyny (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki holdingów). W: D.J. Gajewski (red.), Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia (s. 9-20). Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
 6. Grzywacz, J. (2010). Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Iwin-Garzyńska, J. (2014). Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1 (52), 57-72.
 8. Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. PARP (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 10. PwC (2017). Paying Taxes 2018. Pobrano z: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf (30.04.2018).
 11. Stolarski, A. (2016). Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), 151-159.
 12. World Bank Group (2017). Doing Business 2017. Equal Opportunity for All. Washington: World Bank Group.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu