BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubiński Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (perspektywa konstytucyjnoprawna)
A Clause Against Tax Avoidance (Constitutional Perspective)
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 17-26, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Klauzule abuzywne, Unikanie opodatkowania, Prawo podatkowe
Abusive clauses, Tax avoidance, Tax regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza prawnej regulacji tzw. klauzuli antyabuzywnej z uwzględnieniem konstytucyjnych wymogów dotyczących konstruowania przepisów prawa podatkowego. Metodologia badania - Analiza piśmiennictwa i orzecznictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik - Prawne ujęcie klauzuli antyabuzywnej pozostawia szeroki margines swobody organom skarbowych dla oceny prawnych skutków czynności podatników. Przyczyną tego stanu rzeczy i jednocześnie kluczową wadą przedstawionej regulacji prawnej jest oparcie jej konstrukcji o pojęcia niedookreślone, które zostały użyte nawet w przepisach mających charakter definicyjny. W konsekwencji, polska regulacja klauzuli antyabuzywnej pozostaje niewątpliwie w sprzeczności z art. 2 ustawy zasadniczej mówiącym o demokratycznym państwie prawnym. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest zidentyfikowanie problemów, które mogą się pojawić w toku interpretacji przepisów określających zasady stosowania klauzuli antyabuzywnej. Ponadto, wykazano niezgodność analizowanych rozwiązań z konkretnymi wymogami konstytucyjnymi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyze the legal regulation of the so-called an anti-versus clause including constitutional requirements for the construction of tax law. Design/methodology/approach - Analysis of literature and jurisprudence, examination of source documents. Findings - The legal inclusion of the anti-abusing clause gives a wide margin of discretion to tax authorities to assess the legal consequences of taxpayers' activities. The reason for this state of affairs and at the same time the key disadvantage of the presented legal regulation is the support of its construction with vague notions, which were used even in the provisions of a definitional nature. As a consequence, the Polish regulation of the anti-abusing clause is undoubtedly in conflict with art. 2 of the Constitution speaking about a democratic state of law. Originality/value - The value of the article is description of problems that may arise in the course of interpreting the provisions defining the rules for the application of the anti-abusive clause. In addition, there was shown the non-compliance of the analyzed solutions with specific constitutional requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Birk, D. (2012). Steuerrecht. Heidelberg: C.F. Müller.
 2. Dauter, B. (2017). Komentarz do art. 119d. W: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek. Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/commentary/587744721/542161 (16.04.2018).
 3. Etel, L. (2018). Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/commentary/587760018/557458 (16.04.2018).
 4. Guzek, M., Stefaniak, M. (2016). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Monitor Podatkowy, 11, 22-27.
 5. Iwin-Garzyńska, J. (2016). Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), 97-107.
 6. Kaczmarek, P. (2009). Spór wokół rozumienia obejścia prawa w kontekście dyskusji nad autonomią prawa podatkowego względem prawa cywilnego. Przegląd Prawa i Administracji, 79, 63-72.
 7. Kondej, M. (2016). Hipoteza normy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyka Podatkowa, 1, 1-17.
 8. Kujawski, G. (2016). Klauzula generalna unikania opodatkowania. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/monograph/ 369403581/335348 (16.04.2018).
 9. Linn, A. (2007). Missbrauchsverhinderungsnormen und Standortwahl Eine rechtsvergleichende und modelltheoretische Analyse des Einflusses von CFC-Regeln und Unterkapitalisierungsregeln. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag |GWV Fachverlage GmbH.
 10. Maj, I. (2011). Polityka organów podatkowych w zakresie obejścia prawa podatkowego. W: P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.). Podatnik versus organ podatkowy (s. 113-122). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 11. Mariański, A., Żurawiński, J. (2017). Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Monitor Podatkowy, 11, 11-15.
 12. Morawski, L. (2010). Zasady wykładni prawa. Toruń: Dom Organizatora.
 13. Nagato, T. (2017). A General Anti-Avoidance Rule (GAAR) and the Rule of Law in Japan, Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan. Public Policy Review, 1 (13), 35-70.
 14. Chojnacka I. (red.) (2015). Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa.
 15. Seiler, M. (2016). GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU. Lindeverlag.
 16. Szczepański, J. (2014). Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (76), 105-118
 17. Tobor, Z. (2013). W poszukiwaniu intencji prawodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 18. Wróblewska, I. (2010). Zasada państwa prawnego w orzecznictwie trybunału konstytucyjnego RP. Toruń: Dom Organizatora.
 19. Zieniewicz, M. (2015). Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania - ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce. W: A. Ćwiąkała-Małys, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości (s. 165-184). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 20. Wyrok NSA z dnia 29 maja 2002 roku, sygn. III SA 2602/00.
 21. Wyrok NSA z dnia 23 października 2017 roku, sygn. II GSK 40/16.
 22. Wyrok TK z dnia 2 marca 1993 roku, sygn. K. 9/92.
 23. Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 roku, sygn. K 4/03
 24. Konstytucja (1997). Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, tj. z dnia 23 marca 2018 roku. Dz.U. 2018, poz. 800.
 26. KC (1964). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, tj. z dnia 9 lutego 2017 roku. Dz.U. 2017, poz. 459.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu