BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich
Tax Deductible Expenses of Academics' Copyrights
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 27-36, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Koszty uzyskania przychodów
Tax system, Individual income tax, Cost of revenue
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel: Przegląd regulacji prawnych i wewnętrznych regulacji uczelni w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Metodologia badania: W opracowaniu wykorzystuje się metodę analizy materiałów źródłowych oraz metodę wnioskowania logicznego. Wynik: Wskazanie zasad i postulatów, które należy uwzględnić opracowując regulacje wewnętrzne uczelni w zakresie kosztów uzyskania przychodów nauczycieli akademickich z tytułu praw autorskich. Oryginalność/wartość: Opracowanie zasad, które będą jednolite i akceptowane we wszystkich uczelniach zmniejsza ryzyko podatkowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An overview of legal regulations and internal university regulations about calculating tax deductible expenses. Design/methodology/approach - In the study the method of the analysis of source material and logical reasoning were used. Findings - Pointing to these rules and postulates which should be taken into consideration while formulating internal university regulations about tax deductible expenses of academics' copyrights. Originality/value - The development of rules, which will be buniform and accepted by all universities, will decrease the tax risk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GUS. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej: honoraria. Pobrano z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik- pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/115,pojecie.html (7.06.2018).
 2. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT- 2-1.4011.23.2018.1.MK).
 3. MNiSW. Koszty uzyskania przychodów - stanowisko MNiSW i MF. Pobrano z: https://www.archiwum.nauka.gov. pl/komunikaty/koszty-uzyskania-przychodu-stanowisko-mnisw-i-mf.html (15.06.2018).
 4. Orłowski, J, Salamonowicz, M (2016). Dochody nauczycieli akademickich do utworów z praw i ich opodatkowanie. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIX, 63-74.
 5. Pismo Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 roku (nr DD3.8223.361.2017).
 6. Pismo Ministerstwa Kultury z 13 sierpnia 2002 roku (sygn. DP/WPA.024/318).
 7. Sokołowska, D. (2017). Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulacjach szkół wyższych. Acta Iuris Stetinensis, 2 (18), 305-337.
 8. Uchwała SN z 30 kwietnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86).
 9. Ustawa z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2 183 ze zm.
 10. Ustawa z 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2017, poz. 1 668 ze zm.
 11. Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 106 ze zm.
 12. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.
 13. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201 ze zm.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 lutego 2010 roku (sygn. akt I SA/Kr 1454/09).
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2010 roku (sygn. akt II FSK 1791/08).
 16. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 roku (sygn. akt II FSK 839/090.
 17. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2011 roku (sygn. akt II FSK 2217/09).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu