BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Kupraszewicz Magdalena (Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kupraszewicz)
Title
Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych
The Autonomy of Tax Law in Relation to Civil Law on the Example of VAT on Construction and Construction and Assembly Services
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 47-55, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Usługi budowlane, Opodatkowanie spółek, Finanse przedsiębiorstwa
Value Added Tax (VAT), Construction services, Company taxation, Enterprise finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Streszczenie: Cel - Celem artykułu jest analiza oraz krytyczna ocena linii interpretacyjnej przyjętej przez polskie Ministerstwo Finansów w podatku od towarów i usług dla usług budowlanych i budowlano-montażowych, wskazującej na "oderwanie" konsekwencji w zakresie podatku od towarów i usług (momentu powstania obowiązku podatkowego) od uregulowań prawa cywilnego. Problem badawczy analizowany jest w kontekście zasady neutralności podatku VAT oraz wpływu stopnia tej neutralności na finanse przedsiębiorstw, z podkreśleniem aspektu płynności finansowej. Metodologia badania - Zastosowano metody badań literaturowych, case study oraz analizę danych statystycznych ze źródeł wtórnych. Wynik Linia interpretacyjna przyjęta przez Ministerstwo Finansów może wywierać negatywne skutki w aspekcie płynności przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz budowlano-montażowej. Oryginalność/Wartość - Zidentyfikowano prawdopodobne negatywne konsekwencje interpretacji ogólnej Ministra Finansów, oraz ich przyczynę (interpretację przepisów prawa podatkowego z pominięciem wykładni systemowej). (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is analysis and critical assessment of the line of interpretation adopted by the Polish Ministry of Finance, in terms of value added tax in construction and construction and assembly services. The interpretations show certain distinction between consequences in terms of value added tax (the tax point) and civil law regulations. The research problem is analyzed in the context of value added tax neutrality rule, and the problem of the impact on corporate finance, especially stressing liquidity aspect. Design/methodology/approach - The methods used were literature research, case studies and analysis of statistical data from secondary sources. Findings - The interpretive line adopted by the Ministry of Finance may have negative effects on the liquidity of enterprises in the construction and construction-assembly industries. Originality/value - The probable negative consequences of the general interpretation of the Minister of Finance were identified, as well as their cause (interpretation of tax law regulations with the omission of systemic interpretation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bufan, R., Opre, A. (2009). The principle of tax neutrality in the field of direct and indirect taxation. W: P. Melz, M. Lang, E. Kristoffersson, Value added tax and direst taxation similarities and differences (s. 231-255). Amsterdam: IBFD.
 2. Brolik, J. (2013). Interpretacje przepisów prawa podatkowego - charakterystyka i zasadnicze funkcje. W: T. Famulska (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw (s. 15-29). Warszawa: Difin.
 3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.
 4. Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 roku. III CZP 8/15.
 6. Raport z funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych za rok 2014. Pobrano z: http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6735367/dzialalnosc_BKIP_2014.pdf (4.06.2018).
 7. Raport z funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych za rok 2015. Pobrano z: http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6735367/dzialalnosc_BKIP_2015_.pdf (4.06.2018).
 8. Raport z funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych za rok 2016. Pobrano z: http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6735367/dzialalnosc_BKIP_2016.pdf (4.06.2018).
 9. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Terra, B., Kajus, J. (2012). A Guide to the European VAT Directives. Amsterdam: IBFD.
 11. Tratkiewicz, T., Rogowska-Rajda, B. (2013). Podatek od towarów i usług w indywidualnych interpretacjach podatkowych: wybrane problemy. W: T. Famulska (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw (s. 113-141). Warszawa: Difin.
 12. Ustawa Kodeks Cywilny.
 13. Ustawa o podatku od towarów i usług.
 14. Wróblewski, J. (1988). Sądowe stosowanie prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 roku. V CSK 99/07.
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 roku. I ACa 647/15.
 17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2005 roku. I ACa 222/05.
 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2015 roku. I ACa 1577/14.
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 roku. I ACa 253/15.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 roku. II CKN 28/97
 21. Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu