BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzak Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsiębiorstw : prezentacja wyników badań.
Tax Relief as a Mechanism to Stimulate the Behavior of Micro and Small Enterprises : Presentation of Test Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 57-66, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Ulgi podatkowe, System podatkowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Tax incentives, Tax system, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku. Celem badania było zdefiniowanie, przedstawienie i określenie stymulacyjnej roli podatku dochodowego realizowanej za pośrednictwem ulg i zwolnień podatkowych w polskim systemie podatkowym w stosunku do przedsiębiorstw sektora MŚP. Autor za cel dodatkowy postawił wskazanie możliwości, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa sektora MŚP w zakresie mechanizmów ulg i zwolnień oraz określenie świadomości polskich przedsiębiorstw sektora mikro i małych firm w zakresie możliwości korzystania z ulg i preferencji podatkowych, a także zidentyfikowanie przesłanek i barier stosowania mechanizmów ulg i zwolnień podatkowych. Metodologia badania - Metodyka obejmuje empiryczne badania o charakterze jakościowym zrealizowane za pośrednictwem kwestionariusza skierowanego do sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł uzupełniono o przeprowadzone studia literaturowe. Wynik - Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż poziom wykorzystania ulg i zwolnień wśród przedsiębiorstw sektora MŚP jest niski. Najczęściej spowodowane jest to zarówno brakiem wiedzy w tym zakresie, jak i wysokim poziomem skomplikowania procedur biurokratycznych. Badani przedsiębiorcy potrafią jednak co do zasady wskazać wybrane metody obniżania zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem ulg i zwolnień. Wyniki badania wskazują także postulowany przez przedsiębiorców kierunek i zakres zmian w omawianym obszarze. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone przez autora badania miały charakter pilotażowy, a ich wyniki mogą stanowić bazę dla dalszych, bardziej pogłębionych analiz. (abstrakt oryginalny)

Aim - The purpose of the following article is to present the results of research done between January and April 2018. The aim of the study was to present and define the stimulating role of income tax implemented through tax reliefs and exemptions in the Polish tax system in relation to enterprises in the SME sector. The author has set an additional goal - to indicate the opportunities that SME enterprises can use in the scope of relief and redundancy mechanisms as well as to determine the awareness of SME companies in terms of tax reliefs and preferences. Moreover the aim was to identify premises and barriers to applying relief mechanisms and tax exemptions. Research methodology - The methodology includes empirical qualitative research provided through a questionnaire addressed to the micro and small enterprises sector. This article has been supplemented with literature studies. Results - The results of the conducted research indicate that the level of use of reliefs and redundancies among enterprises in the SME sector is low. Most often, it is caused by a lack of knowledge in this area as well as a high level of complexity of bureaucratic procedures. The surveyed entrepreneurs, however, are able to indicate selected methods of reducing tax liabilities using the reliefs and exemptions. The results of the research also indicate the direction and scope of changes in the described area. Originality/value - The research done by the author was of a pilot nature, and their results could be the basis for further, more in-depth analyzes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 2. Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 4. Kasprzak, P. (2017). Działania fiskalne jako stymulacyjny element finansowania działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach w kontekście polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. W: M. Stefański (red.). Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie (s. 151-162). Lublin: Innovatio Press.
 5. Kasprzak, P., Wyrzykowski, W. (2016). Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 1 (4), 17-31.
 6. Klonowska, A. (2017). Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Łuczka, T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Mastalski, R. (2016). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Nykiel, W. (2003). Ulgi z zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy. W: A. Pomorska (red.). Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Ofiarski, Z. (2010). Ogólne prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 11. Preferencje podatkowe w Polsce. Ministerstwo Finansów, nr 5, 2014.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pobrano z: https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf.
 13. Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 86.
 14. Wojtowicz, W. (2000). Prawa podatkowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 15. Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Bookmarket.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu