BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maj Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacyjność i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarstw rolnych
Innovation and Its Importance for the Competitiveness of Farms
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 277-289, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Innowacyjność, Konkurencyjność, Stymulowanie innowacyjności, Konkurencyjność rolnictwa
Arable farm, Innovative character, Competitiveness, Stimulate innovations, Agricultural competitiveness
Note
JEL Classification: O31, O33, Q18, Q12
summ., streszcz.
Abstract
Współcześnie w rolnictwie, tak jak w innych sektorach gospodarki, bardzo ważną rolę spełniają innowacje. Są one niezbędnym czynnikiem poprawy wydajności produkcji i obniżania kosztów, które przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych. Konieczne jest przezwyciężanie pojawiających się barier innowacyjności w tych podmiotach gospodarujących, a sprzyja temu wprowadzenie narzędzi wspierających wdrażanie innowacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Gospodarstwa rolne najczęściej decydują się na wdrażanie innowacji polegających na zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń (innowacji procesowych) oraz na zmianie kierunków produkcji i stosowanych odmian roślin i gatunków zwierząt (innowacje produktowe). Dzięki nim gospodarstwa rolne osiągają wzrost wytworzonej produkcji i obniżają koszty działalności. Wdrażanie innowacji - w obliczu rosnącej presji konkurencyjnej - powinno być jednak procesem ciągłym i kompleksowym. (abstrakt oryginalny)

These days, in farming, similarly to the other sectors of economy, innovations play a key role. Innovations are an indispensable factor in the improvement of production efficiency and cost reduction and contribute to the advancement in competitiveness of farm households. It is necessary to overcome the innovation barriers appearing in these households. And this process is maintained by the introduction of tools supporting the implementation of innovations as part of the Common Agricultural Policy. Farming households most often decide to implement the innovations by purchasing modern machines and devices (process innovations) as well as by changing the production objectives and the applied species of plants and animal species (product innovations). Thanks to these novelties, the farming households reach the growth in the generated production and decrease the costs of the farming business activity. Implementing innovations - in view of the growing competition pressure - should, however, be the continuous and complex process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baruk J., Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych [Innovation, Innovative Culture and the Level of Innovation of Industrial Enterprise], "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12.
  2. Chrobocińska K., Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw użytkujących grunty z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim [Determinants of the Competitiveness of Farms Using Land from the State Treasury Agricultural Property Reserve in the Warmian-Masurian Voivodeship], "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2014, z. 1.
  3. Górka M., Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych [Selected Views on Innovation as a Factor of Competitiveness of Business Entities], (w:) P. Lenik (red.), Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi [Effective Management of Organizational Resources], "Prace naukowo-dydaktyczne", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, z. 68, Krosno 2015.
  4. Jóźwiak W., Kagan A., Mirkowska Z., Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie [Innovations in Polish Farms, the Scope of Their Implementation and Significance], "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2012, nr 3.
  5. Kałuża H., Ginter A., Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników [Innovations in Farms of Young Farmers], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 361.
  6. Michałowski K., Wiśniewski E., Innowacyjne produkty rolnicze w rejonie północno-wschodniej Polski [Innovative Agricultural Products in the Region of North-Eastern Poland], (w:) M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu [Innovation and Innovation in the Agribusiness Sector], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
  7. Ryznar J., Doradztwo rolnicze w zarysie [Agricultural Consulting in Outline], Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  8. Sikora J., Uziębło A., Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania [Innovation in the Enterprise - an Attempt to Define], "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2.
  9. Tabaka A., Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich [Innovations in Agriculture and in Rural Areas], Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
  10. Trzmiel-Grzybowska W., Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej [Entrepreneurship Development through Innovation in Eastern Poland], (w:) D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki [Time for Money. Finance Management. Contemporary Challenges of Theory and Practice], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu