BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Naruć Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi
Increasing the Role and Responsibility of Auditors in Limiting Manipulate Financial Statements
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 67-84, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość kreatywna, Asymetria informacji, Księgowość, Spółki publiczne
Creative accounting, Information asymmetry, Bookkeeping, Public companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu kreatywnej rachunkowości, szczególnie w spółkach publicznych, w których akcjonariusz jest biernym inwestorem. Manipulowanie sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw jest jednym z większych problemów ekonomicznych dzisiejszej gospodarki. Skutki takich działań mogą wpływać zarówno na sytuację finansową inwestora (zmiana wartości rynkowej akcji spółki, wielkość wypłaty dywidendy), jak i na wielkość odprowadzanego podatku dochodowego. Metodologia badania - Analiza częstotliwości badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów w największych spółkach publicznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is identification of role and responsibilities of auditors in reducing creative accounting especially in public companies where the shareholder is a passive investor. Manipulation of financial statements of enterprises is one of the key problems of the current economy. The effects of such activities may affect both the financial situation of the investor (change in the market value of the company's shares, the value of the dividend payment) and income tax. Design/methodology/approach - Analysis of the frequency of auditing financial statements by auditors in the largest public companies in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Enron (2014). Pobrano z: http://www.aferyfinansowe.pl/afery-finansowe-na-swiecie/enron/ (30.06.2018).
 2. Burczyc, A. (2012). Ustawa Sarbanesa-Oxleya i jej następstwa dla działalności audytorów oraz zarządów spółek. W: B. Nita (red.), Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji (s. 43-53), Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 268.
 3. Garbicz, M., Staniek, Z. (2010). Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
 4. Komisja Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja (12.06.2018).
 5. Korzeniowski, P. (2012). Enron, czyli historia powstania definicji kreatywnej księgowości. Finance News, marzec-kwiecień, 20-21. Pobrano z: http://www.financenews.ue.wroc.pl/?p=modules&n=artykuly&id=16 (30.06.2018).
 6. The Library of Economics and Liberty. The concise encyclopedia of economics, George A. Akerlof. Pobrano z: http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Akerlof.html (12.06.2018).
 7. Lista firm audytorskich prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Pobrano z: https://www.pibr.org.pl /pl/search/auditor?firmy=1&name=&post_code=&city= (30.06.2018).
 8. Lista spółek. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pobrano z: https://www.gpw.pl/spolki (8.06.2018).
 9. Ranking najlepszych firm audytorskich, Rzeczpospolita 26.04.2017, http://www.rp.pl/ranking_audytorow (30.06.2018).
 10. Raport bieżący GetBack S.A. nr 39/2018 z dn. 16.04.2018 roku. - Informacja dotycząca istotnego finansowania.
 11. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GetBack za rok obrotowy kończący się 30.06.2017 roku, 19.09.2017 r.
 12. Rejestr biegłych rewidentów prowadzony jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Pobrano z: https://www. pibr.org.pl/pl/search/auditor?biegli=1 (30.06.2018).
 13. GetBack (2017). Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za okres 6 miesięcy. Zakończony dn. 30.06.2017, podpisany 19.09.2017.
 14. Uchwała nr 373/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku regulowanym instrumentami finansowymi spółki GetBack S.A.).
 15. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dz.U. 2016, poz. 2259, 2017, poz. 624, 1491, 1529, 2018, poz. 538, 702, 1000.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2018, poz. 395, 398, 650.
 17. Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2016, poz. 1000, 1948.
 18. Wąsowski, W. (2010). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
 19. WordlCom (2014). Afery finansowe. Pobrano z: http://www.aferyfinansowe.pl/afery-finansowe-na-swiecie/worldcom/ (30.06.2018).
 20. GetBack (2018). Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017.
 21. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2017). Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pobrano z: https://bip.kprm.gov.pl/download/75/21817/ZasadynadzoruwlascicielskiegonadspolkamiSP28092017.pdf (30.06.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu