BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Zasady podatkowe Adama Smitha jako postulaty sprzyjające przestrzeganiu prawa podatkowego
Adam Smith's Tax Rules as a Postulate to Comply with Tax Laws
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 85-95, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Zasady podatkowe, Unikanie opodatkowania
Tax system, Tax rules, Tax avoidance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Podstawowym celem niniejszej publikacji jest wykazanie, czy niestosowanie klasycznych zasad podatkowych Adama Smitha w podatku dochodowym od osób fizycznych może skutkować łamaniem prawa podatkowego, a zatem zwiększać skłonność podatników do oszustw fiskalnych. Metodologia badania - Realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a także metody bezpośredniej - kwestionariuszowej. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007-2018, żeby dokonać próby oceny zasad podatkowych w daninie osobistej w ujęciu subiektywnym. Wynik - Przeprowadzona analiza wykazała, iż nastawienie wobec obowiązków podatkowych społeczeństwa wydaje się być pochodną rozwiązań, jakie stosuje prawodawca podatkowy i może po części motywować do oszustw podatkowych. Oryginalność/wartość - Zasadniczą wartością publikacji jest analiza zastosowania zasad Adama Smitha w podatku osobistym w kontekście oszustw podatkowych. Znamiona oryginalności nadają prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

Goal - The primary purpose of this publication is to indicate whether non-adherence to Adam Smith's classic tax rules in personal income tax may result in violation of tax law and thus increase taxpayers' tendency to fiscal fraud. Research methodology - The implementation of the objective required the use of descriptive and statistical methods, as well as the direct - questionnaire method. The article uses fragments of self-conducted surveys from 2007-2018, in order to make an attempt to assess tax principles in a personal tax on a subjective basis. Result - The analysis carried out indicates that attitude towards tax obligations of the society seems to be a derivative of solutions applied by the tax legislator and may in part motivate tax fraud. Originality/value - The basic value of this publication is the analysis of Adam Smith's principles in personal tax in the aspect of tax fraud. However, the originality features are presented by empirical studies conducted among households.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński, B., Nykiel, W. (2009). Zasady ogólne prawa podatkowego. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (s. 1-581). Toruń: TNOIK.
 2. Cieślukowski, M., Kańduła, S., Kijek, I. (2002). Polski system podatkowy. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 3. Denek, E., Sobiech, J., Wolniak, J. (2001). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Fedorowicz, Z. (1965). Instytucje finansowe. Warszawa: PWE.
 5. Fiuk, G. (2005). e-Podatki. Elektroniczne usługi nowoczesnego państwa. Pobrano z: https://www.systim.pl/d/e- -deklaracje-konferencje-2005-fiwa4-pdf-Fiuk.html (15.04.2018).
 6. Gajl, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 8. Głąbiński, S. (1902). Wykład nauki skarbowej. Lwów: Wydawnictwo Gybrynowicz i Schmidt. Pobrano z: www. bibliotekacyfrowa.pl/Content/78750/Glabinski_S_Nauka_skarbowosci.pdf (15.04.2018).
 9. Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 10. Gomułowicz, A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 11. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 12. Grabowski, M. (red.) (1995). Szara strefa w transformacji gospodarki. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 13. Jurewicz, K. (2003). Podatki. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo A.M.R.
 14. Koperkiewicz-Mordel, K., Nykiel, W., Chrościelewski, W. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: Difin.
 15. Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
 16. Litwińczuk, H. (red.) (2006). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Gdynia: Dom Wydawniczy ABC.
 17. Lityńska, A. (1988). Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 18. Neumark, F. (1970). Grundsälze der Besteuerung in Vergangenheit und Gegenwart. Wiesbaden: F. Steiner.
 19. Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Ożóg, H. (2003). Logika reformy. Przegląd Podatkowy, 5.
 21. Pietrewicz, M. (1998). Polityka fiskalna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Poltext.
 22. Rybarski, R. (1935). Nauka skarbowości. Warszawa: Wyd. Horizon. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ docmetadata?id=125885&from=publication (15.04.2018).
 23. Smith, A. (2003). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Tax administration 2015. Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD 2015. Pobrano z: http://www.oecd.org/ctp/administration/tax-administration-23077727.htm (15.04.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu