BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stachura Bolesław (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie)
Title
Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi
Stability of Tax Regulations and Tendency of Taxpayers to Institute Legal Proceedings in Administrative Courts
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 109-121, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Prawo podatkowe, Stabilność fiskalna
Tax system, Tax regulations, Fiscal stability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego opracowania jest zbadanie czynników wpływających na skłonność podatników do wszczynania sporów z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi, a w szczególności wyjaśnienie, czy zasadniczym powodem są częste zmiany w przepisach podatkowych. Metodologia badania - Badaniu poddana została liczba zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w latach 2005-2016. Dane te porównano z liczbą podatników, wysokością wpływów budżetowych, liczbą wyroków sądów administracyjnych w zakresie tych podatków oraz z dodatkowymi cechami tych wyroków. Wynik - Na podstawie analizy danych wyodrębniono zestaw czynników mogących potencjalnie wpływać na liczbę sporów przed sądami administracyjnymi z zakresu podatków. Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że liczba sporów nie jest zależna w pierwszym rzędzie od częstotliwości zmian przepisów. Oryginalność/wartość - Stabilność podatków jest od lat uznawana za jeden z najistotniejszych elementów prawidłowo skonstruowanego systemu podatkowego, ważne jest zatem ustalenie, czy i jakie ma ona znaczenie dla powstawania sporów z organami podatkowymi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to analyze the factors affecting on tendency of taxpayers to institute legal proceedings against tax authority in administrative courts, especially explaining, if the main factor having influence on it are frequent changes of tax regulations. Design/methodology/approach - Study has been subjected number of changes regulations in acts on personal income tax and corporate income tax during period 2005-2016. These data were compared with the number of taxpayers, the amount of budget inflows, the number of judgments of administrative courts regarding these taxes and the additional features of these judgments. Findings - Based on the analysis of the data, a set of factors that could potentially influence the number of disputes in administrative courts in the field of taxes was distinguished. The presented considerations allow to conclude that the number of disputes is not dependent in the first place on the frequency of changes in regulations. Originality/value - tax stability has been for years emphasized as one of the most important elements of a well-structured tax system, it is important to determine whether and how important it is for the creating of disputes with tax authorities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, S., Bloom, N., Davis, S. (2016). Measuring economic policy uncertainty. Quarterly Journal of Economics, 4 (131), 1593-1636.
 2. Brzeziński, B. (2015). Zasady ogólne prawa podatkowego. Toruński Rocznik Podatkowy, 4-18.
 3. Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Gaudemet, P.M. (1990). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 5. Gliniecka, J., Harasimowicz, J. (1997). Z zagadnień teorii podatku. Glosa, 5.
 6. Gomułowicz, A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Grant Thorton (2017) Podatki w Polsce, raport Grant Thornton 2017. Pobrano z: http://grantthornton.pl/wp-content/ uploads/2017/01/Podatki_w_Polsce_GrantThornton_up.pdf.
 8. IMF/OECD (2017). TAX CERTAINTY, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017
 9. Kotyla, C. (2014). Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 137-144.
 10. Kulicki, J. (2010). Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego. Analizy BAS, 4 (29).
 11. Mączyński, D., Sowiński, R. (2005). Jasność prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (67), 35-45.
 12. Pach, J. (2016). Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1 (30), 76-91.
 13. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sosnowski, M. (2012). Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 59-71.
 16. Stanek, B. (2016). Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, 1 (50), 15-27.
 17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 200.
 18. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2018, poz. 1036.
 19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2017, poz. 1369 ze zm.
 20. Weralski, M. (1979). Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego. Warszawa: WUW.
 21. Zagari, E., Caiumi, A., Hemmelgarn, T. (2017). TAX UNCERTAINTY Economic Evidence and Policy Responses. Taxation Papers, Working Paper N. 67.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu