BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marcin (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej
The Transfer Prices Documentation Management Regarding Financial Reporting Disclosures
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 123-129, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie podatkami, Ceny transferowe, Sprawozdawczość finansowa
Tax administration, Transfer pricing, Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest identyfikacja i opis zależności między ujawnieniami cen transferowych w dokumentacji a sprawozdawczością finansową podmiotów gospodarczych. Metodologia badania - W artykule zastosowano monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo-opisowej. Zastosowano metodę analizy i konstrukcji logicznej wobec istniejącego piśmiennictwa w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając obecny zakres prawa podatkowego. Wynik - Wynikiem badań jest kwantyfikacja różnic i podobieństw w zakresie ujawnień aktywów, funkcji, ryzyk i realizowanych przez podmiot strategii w obszarze prawa podatkowego i bilansowego. Oryginalność/wartość - Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego jest system rachunkowości dostarczający odbiorcom informacji o wynikach jednostki i sytuacji majątkowo-finansowej. Do szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego zaliczamy również otoczenie fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Prawo bilansowe służy główne do informowania właścicieli kapitałów jednostki o szeroko rozumianych wynikach finansowych uzyskiwanych przez jednostki gospodarcze. Zmiany w zakresie ujawnień danych ekonomicznych w zidentyfikowanych dwóch systemach stanowią istotny element zarządzania generowanymi przez podmiot informacjami zarówno w zakresie podatków, jak i sprawozdawczości finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is identification and description of relation of disclosures regarding transfer prices documentation and financial reporting of business entities. Research methodology - The article contains a monographic research methodology and uses information in a qualititative and descriptive form. The literature existing in terms of researched issue was subjected to the method of analysis and logical construction, taking into account the existing scope of tax law. Result - The result of the research is quantification of differences and similarities in terms of disclosures of assets, functions, risks and strategies implemented by the entity in the area of tax and balance law. Originality/Value - One of the elements of widely understood business environment is accounting system which provides recipients with information about entity results and asset and financial situation. In the widely understood business environment we also include the fiscal environment. The tax law, which serves mainly the state's fiscal goals, implements one of the basic functions of the tax system, to which belongs the fiscal function. The balance law serves mainly to inform the owners of the entity's capital about widely understood financial results obtained by the economic units. Changes concerning economic data disclosures in both identified systems constitutes important element of management of information generated by entity in terms of both taxes and financial reporting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hońko, S. (2017). Informacja dodatkowa szyta na miarę. Pobrano z: https://rachunkowosc.com.pl /informacja_dodatkowa_szyta_na_miare (30.04.2018).
 2. Iwin-Garzyńska, J. (2017). Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (87), 161-168.
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 9. Sprawozdanie z działalności. pkt 6.2.
 4. Krzywda, D. (1999). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 5. Messner, Z. (2001). Podstawy rachunkowości. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 6. Micherda, B. (2007). Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Red. B. Micherda. Warszawa: Difin.
 7. Nowak, E. (1998). Rachunkowość-kurs podstawowy. Warszawa: PWE.
 8. Skrzywan, S. (1969). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 9. Stępień, M. (2017). Elementy zarządzania cenami transferowymi w aspekcie obszarów zastosowań rachunkowości. Studia Ekonomiczne. Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 333, 226-235.
 10. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1100.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Tj. Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm., art. 3, pkt 10.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tj. Dz. 2018, poz. 395 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tj. Dz.U 2017, poz. 2343 z późn. zm., art. 9a, ust. 2b.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tj. Dz. U 2018, poz. 200 z późn. zm., art. 25a, ust. 2b.
 15. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1932, art. 2.
 16. www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/ (2.04.2018).
 17. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2016). W: Standardy MSSF. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu