BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Murat Bartosz (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
Title
Ocena procesu decentralizacji organizacji pracy policji w kontekście filozofii Community policing
Evaluation of the Process of Decentralization of the Work Organization of the Police in the Context of Philosophy Community Policing
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 332-346, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Policja, Decentralizacja, Bezpieczeństwo, Społeczności lokalne
Police, Decentralization, Security, Local community
Note
JEL Classification: M54
summ., streszcz.
Abstract
Autor w artykule podejmuje się próby oceny procesu decentralizacji pracy Policji na tle filozofii Community Policing. Przedstawiona została istota tej filozofii a następnie scharakteryzowane zostały procesy likwidacji i reaktywacji posterunków Policji w Polsce. Zasadniczą rzeczą jest wskazanie uwagi na przesłanki, które wskazują na zasadność tworzenia posterunków Policji i dalsze ich funkcjonowanie. (abstrakt oryginalny)

The author attempts to evaluate the process of decentralization of Police work against the background of the Community Policing philosophy. The essence of this philosophy was presented and then the processes of liquidation and reactivation of Police stations in Poland were characterized. The basic thing is to point out the premises that indicate the legitimacy of establishing police stations and their further functioning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Łojek K., Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych [Methodology for solving criminal problems], Szczytno 2008.
 2. Łojek K., Zakres pojęciowy community policing [Conceptual range of Community policing], WSPol. Szczytno 2006.
 3. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych[Security of local communities], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2009.
 4. Koczur. W., Decentralizacja jako podstawa skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych [Decentralization as the basis for effective solving of local social problems], Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010.
 5. Lisiecki M., Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem społecznym[Methods and techniques of social security management] (red.) K. Raczkowski, Ł. Sułkowski, Zarzadzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki [Safety management. Methods and techniques] Difin S.A. Warszawa 2014.
 6. MSWiA-Przywracamy posterunki Policji zlikwidowane przez koalicje PO-PSL 2016, http://mswia.gov.pl//aktualnosci/rok-rzadu/15343,Przywracamy-posterunki-Policji(...).
 7. Kryczka K., Reorganizacja sieci posterunków, http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2012/numer-89-082012/79694, Reorganizacja-sieci-posterunkow.
 8. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z upoważnienia ministra na interpelację nr 9993, https://mojepanstwo.pl/dane/sejm_interpelacje/12441,interpelacja-nr-9993-sprawie-likwidacji-posterunkow-policji-woj-podlaskim-przykladzie/pismo/28415.
 9. Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych nr BMP-0716-4-3/2012/GP, https: //www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/ public/k8/dokumenty/stenogram/ oswiadczenia/slon/ 1202oa.pdf.
 10. Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018, http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/priorytety-kgp/22565,Priorytety-Komendanta-Glownego-Policji-na-lata-2016-2018.html.
 11. Plan działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2017 dla działów administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne(...), https://bip.mswia.gov.pl/bip/planowane-dzialania/aktualne/24374,Plan-dzialalnosci-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-na-rok-2017-dla-dz.html.
 12. Ponad 40 nowych posterunków Policji, https://www.infosecurity24.pl/ponad-40nowych-posterunków-policji.html.
 13. Polskie Badanie Przestępczości-2017 rok, http:// bip.kgp .policja.gov.pl/download/18/85912/ Ocena Policji poczuciebezpieczenstwaPBP2007-2017.pdf.
 14. Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r. (Dziennik Ustaw nr 30, poz. 179 z późn. zmianami).
 15. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. (Dziennik Urzędowy KGP z 2007 roku nr 18 poz. 135 z późn. zmianami).
 16. Pismo nr P.062.81.2018.MB KWP Białystok.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu