BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karolak Marcin (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Systemy realizacji inwestycji liniowych w Polsce
Systems for Implementing Line Investments in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 347-361, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Infrastruktura drogowa, Inwestycje, Sieć drogowa, Budownictwo drogowo-mostowe
Road infrastructure, Investment, Road network, Road-bridge construction
Note
JEL Classification: O00
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie oraz przeanalizowanie podstawowych systemów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Analiza została przeprowadzona na podstawie inwestycji realizowanych przez największego inwestora publicznego w Polsce tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W pracy zostały scharakteryzowane poszczególne systemy realizacji inwestycji: "Buduj", "Projektuj i Buduj" oraz system pośredni "Optymalizuj i Buduj". Autor niniejszego opracowania wskazuje na istotne różnice w systemach realizacji inwestycji, zwracając szczególną uwagę na rozkład ryzyk pomiędzy uczestników procesu inwestycyjnego. Problem badawczy przyjęty w pracy dotyczy odpowiedzi na pytanie czy zastosowanie przez Inwestora określonego systemu realizacji inwestycji wpływa na obniżenie kosztów jej realizacji oraz czy istnieje zagrożenie, że poprzez niewłaściwy opis wymagań wskazanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), obostrzeń odnoszących się do procesu optymalizacji, inwestycje realizowane w trybie "Projektuj i Buduj" oraz "Optymalizuj i Buduj" mogą nie przynieść zamierzonych oczekiwań w postaci oszczędności w realizacji inwestycji lub przynieść znacznie mniejsze aniżeli możliwe do uzyskania oszczędności. (abstrakt oryginalny)

The subject of this study is the description and analysis of the basic systems for the implementation of infrastructure investments. The analysis are carried out on the basis of investments carried out by the largest public investor in Poland, the General Directorate for National Roads and Motorways - GDDKiA. The description of individual investment implementation systems is described in detail, starting from the "Build" system through the "Design and Build" system, up to the indirect solution which was the "Optimize and Build" System. The author of this study indicates significant differences in the above-mentioned Investment implementation systems, describing the risk distribution between the participants of the investment process. In the summary of this study, the interpretation is be based on the assumptions about the impact of individual Systems on reducing the costs of investment implementation. There is a risk that by incorrect description of requirements indicated in PFU, restrictions referring to the optimization process, investments implemented in the "Design and Build" and "Optimize and Build" modes may not bring the intended expectations in the form of savings in investment implementation or bring much smaller rather than possible savings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leśniak A., & Zima K., Realizacja przedsięwzięć budowlanych w systemie zaprojektuj i buduj [Implementation of construction projects in the system, design and build], Przegląd budowlany, 83, 2012, s. 67-70.
  2. Mickiewicz P., An assessment of public administration effectiveness in protecting the environment within public management, Współczesne Zarządzanie/Contemporary Management Quarterly Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 4/2011, Kraków, 2011, s. 33 - 40.
  3. Mickiewicz P., Budowa dróg krajowych w polskich województwach jako uwarunkowanie zarządzania rozwojem regionalnym [Construction of national roads in Polish voivodships as a condition for regional development management], Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 1/2011, Kraków 2011, s. 42-43.
  4. Mickiewicz P., Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowych w aspekcie współpracy z jednostkami zewnętrznymi i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji [Management of road investment preparation in the aspect of cooperation with external institutions and participation of society in decision making process], OTN im. Adama Chętnika, Zeszyty Naukowe XXV, Ostrołęka 2011, s. 487 - 498.
  5. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 z dnia 25 września 2007 r.
  6. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 z dnia 25 stycznia 2011 r.
  7. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) z dnia 08 września 2015 r.
  8. Ogólne Warunki Kontraktu FIDIC.
  9. Szczególne Warunki Kontraktu FIDIC właściwe dla Systemu "Buduj", "Projektuj i Buduj", "Optymalizuj i Buduj".
  10. Program Funkcjonalno-Użytkowy
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu