BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych- aspekt podatkowy
European Union Allowance - Tax Perspective
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 131-143, bibliogr. 54 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Emisja gazów, Rynek emisji zanieczyszczeń, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych
Gas emissions, Pollution emission market, Entitlement to emissions, Tax system, Corporate income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Odpowiedź na pytanie, czy zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych można traktować jako specjalną formę podatku, oraz ustalenie statusu prawno-podatkowego uprawnień do emisji dwutlenku węgla na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od wartości dodanej. Metodologia badania - W artykule przeprowadzono ocenę podatkowego charakteru uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo przeprowadzono analizę ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, interpretacji Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - Mimo że uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych nie stanowią podatku w sensie prawnym w Polsce, to można je uznać za specjalną formę podatku. Oryginalność/wartość - Oceny dokonano w oparciu o cechy i funkcje przypisywane podatkom. Dodatkowo przeprowadzono ograniczoną analizę systemową i wskazano status prawno-podatkowy uprawnień w ramach podatku dochodowego oraz od towarów i usług. (abstrakt oryginalny)

Purpose - answer to the question whether European Union Allowances can be treated as a special form of tax as well as determining the legal and tax status of European Union Allowance on the basis of corporate income tax and value added tax. Design/methodology/approach - The article presents the theoretical assessment of the tax nature of European Union Allawances. In addition, an analysis of national and international legislation, interpretation of the Ministry of Finance and judicial decisions was carried out. Findings - Despite the fact that European Union Allowances do not constitute as a tax in the legal sense in Poland, they can be considered as a tax from a theoretical point of view. Originality/value - The assessment was based on the features and functions assigned to taxes. In addition, a limited system analysis was carried out. The legal and tax status of European Union Allowances under income tax and value added tax was indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarz, I., Zwyrtek, M. (2007). Handel emisjami - aspekty podatkowe. Przegląd Podatkowy, 9, 28-34.
 2. Brzeziński, B. (red.) (2010). Model Konwencji OECD. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo wiedza i praktyka 2010.
 3. Budziszewski, J., Żarkowska, A. (2015). Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 3, 47-49.
 4. Commission proposal on temporary measures for a response to carousel fraud in certain sectors- Frequently Asked Questions, MEMO/09/423.
 5. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WETekst mający znaczenie dla EOG.
 6. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
 9. Eurostat (2013). Environmental taxes, A statistical guide, Eurostat Manuals and guidelines, ISSN 2315-0815.
 10. Forum Analiz Energetycznych (2016), Wpływy z aukcji ETS jako źródło finansowania niskoemisyjnej modernizacji w Polsce, Bukowski M., Siedlecka U., Śniegocki A., WiseEurope
 11. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2010). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 12. Gorzelak, K. (2015). Uprawnienia do emisji jako przedmiot obrotu i zabezpieczeń. Rozprawa doktorska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 13. Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 14. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2010 roku, nr IBPP3/443-255/10/PH.
 15. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 marca 2011 roku, nr IPPB5/423-114/11-5/RS.
 16. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2011 roku, nr ILPB3/423-55/11-3/EK.
 17. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2011 roku, nr IBPBI/2/423-1214/11/AP.
 18. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 stycznia 2012 roku, nr IPTPB3/423-283/11-4/MF.
 19. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2012 roku, nr IPTPB3/423-337/11-3/PM.
 20. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2012 roku, nr IPPB5/423-126/12-2/RS.
 21. Interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 7 maja 2013 roku, nr IPPB5/423-181/13-3/RS
 22. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2013 roku, nr IPTPP1/443-149/13-4/MW.
 23. Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 26 lutego 2015 roku, nr DD10.8221.25.2015.MZB.
 24. Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 13 maja 2015 r., sygn. DD10.8221.70.2015.MZB.
 25. Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 6 sierpnia 2015 roku, sygn. DD10.8221.111.2015.MZB.
 26. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2016 roku, nr IPPP3/4512-151/16-4/JFIII niepubl.
 27. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 grudnia 2016 roku, nr IPPP2/4512-3-7/16-3/BH.
 28. Komisja Europejska (2017). Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Bruksela, 1 lutego 2017 roku, COM(2017) 48 final.
 29. Kosikowski, C., Dzwonkowski, H., Huchla, A. (2003), Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 30. Kossecki, P. (2012). Opodatkowanie międzynarodowe handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i swiadectwami pochodzenia w Unii Europejskiej, Rynek Energii, nr 4/2012.
 31. Modzelewski, W. (red.) (2010). Wstęp do nauko polskiego prawa podatkowego. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
 32. Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa
 33. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 roku. Dz.U. z dnia 10 maja 1996 roku, Dz.U.96.53.238.
 34. Raport z rynku CO2, Nr 52, lipiec 2016, strona 2, http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/ raport_co2/2016/KOBIZE_Raport_z_rynku_CO2_lipiec_2016.pdf (dostęp 10.06.2018).
 35. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku ustanawiające rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 roku oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010. Dz.Urz. UE L 315 z 29 listopada 2011 roku, s. 1-54.
 36. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 4 lipca 2012 roku (nr 648/2012) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku (nr 596/2014) w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 37. SNA (2012). SNA NEWS, Number 32/33, March 2012. Pobrano z: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn32-33-En.pdf (10.06.2018).
 38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926.
 39. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dz.U. 2015, poz. 1223.
 40. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350
 41. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86.
 42. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538.
 43. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535.
 44. Wyrok NSA z 30 grudnia 1998 roku, sygn. akt I SA/Sz 105/98.
 45. Wyrok NSA z 18 marca 1999 roku, I SA/Po 1565/98. POP 2000, nr 6, poz. 169.
 46. Wyrok NSA z 28 stycznia 2000 roku, sygn. akt I SA/Gd 2285/98.
 47. Wyrok NSA z 22 marca 2001 roku, sygn. akt I SA/Gd 2027/98.
 48. Wyrok NSA z 31 maja 2012 roku, sygn. akt II FSK 2286/10.
 49. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 roku, sygn. 2016-02-16, I SA/Rz 2/16.
 50. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 roku, sygn. III SA/Wa 654/16.
 51. VAT Commitee (2004). Guidelines resulting from the 75TH meeting of 14 October 2004, TAXUD/1607/05-480.
 52. https://www.irgit.pl/news/zasady-opodatkowania-podatkiem-vat-rynku-prawo-do-emisji-co2 (10.06.2018).
 53. https://www.nik.gov.pl/aktualnoscinik-o-systemach-zarzadzania-emisjami-gazow-cieplarnianych.html (10.06.2018).
 54. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/carbon-credit-fraud-causes-more-5-billion-euros-damage-for-european-taxpayer (10.06.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu