BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016
Financing Structure Versus the Size of the Companies of the Manufacturing Sector in Poland in the Years 2011-2016
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 23-35, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Kapitał własny, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Adekwatność kapitałowa, Źródła finansowania, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Ownership capital, Foreign capital in enterprises, Capital adequacy, Source of financing, Production enterprise
Note
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstract
Cel - Badanie zależności między strukturą finansowania a wielkością przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016, a także ocena w zakresie struktury majątkowej, kapitałowej i kapitałowo - majątkowej. Metodologia badania - Uszeregowanie 13 000 przedsiębiorstw według rosnącej wartości aktywów, podział na 1000-elementowe podzbiory, a następnie obliczenie struktur finansowania dla każdego podzbioru z wykorzystaniem wartości średnioważonych, wykorzystanie wskaźników struktury oraz reguł finansowania. Wynik - W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, określonej poprzez wartość posiadanych aktywów ogółem, znacząco wzrasta udział kapitałów własnych w pasywach ogółem, głównie kosztem malejących udziałów zobowiązań krótkoterminowych. Oryginalność/wartość - Wykazanie związku między strukturą finansowania a wielkością przedsiębiorstw na próbie 13 000 podmiotów sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Study of the relationship between the structure of financing and the size of the companies of the manufacturing sector in Poland in the years 2011-2016 and evaluation on the structure of assets, capital and capital-assets. Design/methodology/approach - lining 13 000 enterprises up according to the growing asset value, the division on 1000 element subsets but next calculating financing structures for every subset with exploiting the value of the average weighted, using rates of the structure and rules of financing. Findings - Depending on the size of the companies specified by the value of total assets, significantly increasing the share of equity capital in total liabilities, mainly at the expense of decreasing shares of current liabilities. Originality/value - Demonstration of the relationship between the structure of financing and the size of the companies in the sample production sector 13 000 in Poland in the years 2011-2016. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V. (1995). Stock Market Development and Firm Financing Choices, The World Bank, Working paper.
  2. Duliniec A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855.
  3. Domowitz, I., Glen, J., Madhavan, A. (2000). International Evidence on Aggregate Corporate Financing Decisions. International Finance Corporation. Working paper.
  4. Glen, J., Pinto, B. (1994). Debt or Equity? How Firms in Developing Countries Choose? International Finance Corporation. Discussion paper no. 22.
  5. Jerzemowska, M. (2013). Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie. W: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska. Warszawa: PWE.
  6. Nawrot, W. (2007). Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych. Gospodarka Narodowa, 7-8.
  7. Rajan, R., Zingales, L. (1995). What do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Date. The Journal of Finance, 5 (50).
  8. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  9. Singh, A., Hamid, J. (1991). Corporate Financial Structures in Developing Countries, International Finance Corporation. The World Bank Technical Paper, 1.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu