BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cegłowski Bartłomiej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw
The Impact of Differences in Roe Ratio Calculation Formulas on the Assessment of Enterprises' Profitability
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 37-44, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Wskaźniki rentowności, Rentowność kapitału własnego, Analiza wskaźnikowa
Profitability index, Return on equity (ROE), Ratio analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zwrócenie uwagi na możliwość liczenia wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) na różne sposoby i związane z tym konsekwencje dla wyników analizy finansowej. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, analiza sprawozdań finansowych spółek oraz raportów biegłych rewidentów, statystyka opisowa, studium przypadku. Wynik - Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazuje, że w praktyce wskaźnik ROE jest liczony różnymi metodami, co należy uwzględnić we wnioskach z analizy finansowej. W zależności od sposobu liczenia wskaźnika, rankingi spółek mogą zawierać różne podmioty, formuła obliczeniowa może mieć również wpływ na to, czy wskaźnik ROE z okresu na okres rośnie, czy maleje. Oryginalność/wartość - W artykule, na przykładach ogólnie znanych przedsiębiorstw, zilustrowano konsekwencje braku jednej ogólnie obowiązującej formuły liczenia wskaźnika rentowności kapitału własnego. Artykuł może stać się argumentem w dyskusji o potrzebie ujednolicenia listy wskaźników i sposobów, w jaki powinna być ustalana ich wartość. (abstrakt oryginalny)

Abstract: Purpose - The purpose of this paper is to pay attention to the calculation possibility of return on equity in different ways, and its impact on financial analysis results. Design/methodology/approach - Literature analysis of the subject, companies' financial reports analysis as well as statutory auditors reports, descriptive statistics. Findings - The conducted study indicates that in practice the ROE ratio is calculated through various methods, which should be included in the conclusions of the financial analysis. Depending on the method company rankings may contain different entities, the calculation formula may also have an impact on whether the ROE ratio from period to period increases or decreases. Individuality/value - The consequences of the lack of a generally applicable formula of ROE counting are illustrated on basis of generally known companies. The article can become an argument in the discussion about the need to standardize the list of indicators and ways in which their value is to be determined.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski, L. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 2. Dębski, W. (2013). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
 4. Kopczyńska, L. (2003). Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. W: M. Walczak (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 5. Korol, T. (2013). Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017-2020. Pobrano z: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie (13.02.2018).
 8. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2001). Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill.
 10. Sierpińska, M., Jachna, T. (1994). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Tuczko, J. (2005). Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Difin.
 12. Vernimmen, P., Quiry, P. (2005). Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: John Wiley & Sons.
 13. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu