BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich
Total Assets and Human Resources Management in Dairy Cooperatives
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 45-55, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Kapitał ludzki, Spółdzielczość mleczarska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie aktywami
Human capital, Cooperative creameries, Human Resources Management (HRM), Asset management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Określenie poziomu wybranych wskaźników zarządzania kapitałem ludzkim w spółdzielniach mleczarskich. Metodologia badania - Wybrano w sposób celowy 80 spółdzielni mleczarskich. Jako kryterium doboru przyjęto wielkość skupu mleka. Próbę należy traktować jako quasi reprezentatywną z uwagi na większościowy udział w runku oraz skupie mleka badanych jednostek. Spółdzielnie podzielono metodą kwartyli według wielkości majątku ogółem, a następnie obliczono wskaźniki zarządzania zasobami ludzkimi. Obliczono wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, wartość dodaną kapitału ludzkiego, średni zysk na pracownika oraz udział wynagrodzeń w przychodach ogółem. Okres badawczy to lata 2013-2015. Wynik - Zaobserwowano rosnące koszty pracy na jednego zatrudnionego, wraz ze wzrostem wartości aktywów ogółem spółdzielni mleczarskiej. Może to wynikać ze stosowania nowoczesnych technologii oraz nowoczesnego parku maszynowego, który jest droższy w eksploatacji i wymaga specjalistycznej wiedzy. Lokalny charakter działalności mniejszych spółdzielni nie oznacza, że są one oderwane od współczesnych realiów gospodarczych. Funkcjonowanie we współczesnej konkurencyjnej gospodarce wolnorynkowej rodzi konieczność ciągłego doskonalenia technologii, wprowadzania nowych produktów o wysokiej jakości, co w rezultacie prowadzi do konieczności ciągłego kształcenia kadr pracowniczych na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Oryginalność/wartość - Praca stanowi novum w zakresie badania kapitału ludzkiego w spółdzielniach mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To determine the level of the selected human capital management indicators in dairy cooperatives. Design/methodology/approach - The 80 of dairy cooperatives was selected. The selection criterion assumes the volume of milk buying. The sample should be considered as quasi-representative because of the participation in market and the purchase of milk. The cooperatives were divided of the group by the size of the assets, and the human resource management indicators were calculated. Human resource productivity indicators, added value of human capital, average earnings per employee, and share of salaries in total revenue were calculated. The research period is 2013-2015 years. Findings - Increased labour costs per employee, with an increase in the total assets of the dairy cooperative. This can result from the use of modern technology and modern machinery, which is more expensive in operation and requires expertise. The local nature of the activities of smaller cooperatives does not mean that they are detached from the modern economic realities. Functioning in today's competitive market economy, the need for continuous improvement of technology, the introduction of new high-quality products, which ultimately leads to the need for continuous training of human resources At every level of the organisational structure. Originality/value - work is a novum in the study of human capital in dairy cooperatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, J., Kołyska, J. (2009). Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach 1998-2005. Equilibrium, 1 (2), 159-171.
 2. Brummet, R.L., Flamholtz, E.G., Pyle, C.P. (1969). Human Resource Accounting: A Tool to Increase Managerial Effectiviness. Management Accounting, 50, 110-124.
 3. Chen, H.M., Min, K.J. (2004). The Role of Human Capital Cost in Accounting. Journal of Intellectual Capital, 1 (5), 98-115.
 4. Chmielewska, M. (2006). Wielkość majątku a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 77-85.
 5. Dobija, M. (2005). Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników. Zeszyty Naukowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 31-42.
 6. Flamholtz, E.G. (2001). Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods, and Applications. Boston.
 7. Ijiri, K. (1995). Segment statements and Informative ness Measures: Managing Capital, vs Managing Resources. Accounting Horizons, 3 (9), 55.
 8. Lepak, D. Snell, S. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. The Academy of Management Review, 1 (24).
 9. Łukasiewicz, G. (2006). Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3, 89-99.
 10. Mierzwa, D. (2011). The Development and Importance of Cooperative Companies in the National Economy of the EU Countries. W: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 11. Nałęcz, S., Konieczna, J. (2011). Sektor spółdzielczy - główny pracodawca. W: Gospodarka społeczna w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 12. Paton, W.A. (1992). Accounting Theory. New York: Ronald Press.
 13. Pietrzak, M. (2012). Rola zasobów ludzkich w kształtowaniu wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w świetle przeglądu literatury i badań własnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99.
 14. Purcell, J. (2000). The Meaning of Strategy in Human Resources Management. W: Human Resource Management: A Critical Text, red. J. Storey (s. 11-29). London: Cengage Learning EMEA.
 15. Sakalas, A., Lipe, Z. (2011). Evaluation Methods of Investment in Human Capital, Economics & Management, 2 (23), 54-68.
 16. Wasilewski, M., Chmielewska, M. (2006). Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2.
 17. Xian, Z.A. (2010). Review of the Evaluation Methods of the Value of Human Capital of the Manager in China. International Business & Economics Research Journal, 6 (9).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu