BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konat Grzegorz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Nieortodoksyjne podejścia w badaniach nad oddziaływaniem interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym
The Occurrence of Non-Orthodox Approaches in Research on the Impact of Financial Intervention in the Agricultural Sector
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 71-82, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Finansowanie rolnictwa, Interwencjonizm w rolnictwie, Metaanaliza, Eksploracja tekstu, Metodologia ekonomii
Agricultural finance, Interventionism in agriculture, Meta-analysis, Text mining, Economic methodology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ustalenie - na podstawie analizy prac publikowanych w literaturze światowej - czy w badaniach z zakresu finansów rolnictwa w odniesieniu do interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym stosowane są podejścia nieortodoksyjne (rozumiane jako wszystkie możliwe do zidentyfikowania przejawy wykorzystywania założeń i/lub metod spoza szeroko rozumianego, ugruntowanego "głównego nurtu"). Metodologia badania - W badaniu wykorzystano metody przeglądu systematycznego (systematic review) i metaanalizy, obejmujące także elementy studiów literaturowych (desk research) oraz eksploracji tekstu (text mining). Na podstawie przyjętych przez autorów kryteriów, pozwalających zidentyfikować w dwóch wyszukiwarkach (bazach) prac naukowych (Scopus oraz Web of Science) artykuły dotyczące interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym, stworzono bazę danych zawierającą podstawowe informacje nt. wyselekcjonowanych artykułów (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe). Następnie, w oparciu o opracowaną przez autorów listę słów kluczowych, ustalono liczbę (i odsetek w próbie) artykułów, które wykorzystują elementy (lub przynajmniej odwołują się do nich) możliwe do zaklasyfikowania jako przynależne nurtom nieortodoksyjnym. Wynik - Ustalono, że w wyselekcjonowanych badaniach z zakresu finansów rolnictwa nurty nieortodoksyjne są słabo reprezentowane, a jeśli w ogóle, to przez szeroko rozumiane podejście instytucjonalne bądź poprzez wykorzystanie nieortodoksyjnych metod badawczych. Oryginalność/wartość - Oryginalność artykułu polega na, z jednej strony, wykorzystaniu autorskiego podejścia do identyfikacji "nurtów nieortodoksyjnych" (odróżnianych przez autorów od ugruntowanego w literaturze pojęcia "heterodoksji" ekonomicznej), a z drugiej - na przeprowadzeniu analizy na słabo dotychczas pod tym względem zbadanym obszarze finansów rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania interwencjonizmu finansowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to determine, based on the analysis of articles published in the literature, whether non-orthodox approaches (here understood as all identifiable manifestations of the utilization of assumptions and/or methods from beyond the broad economic mainstream) are used in research in the field of agricultural finance, particularly in relation to financial intervention in the agricultural sector. Design/methodology/approach - The research methods included systematic review and meta-analysis, with elements of desk research and text mining. On the basis of the criteria accepted by the authors, allowing to identify articles on financial intervention in the agricultural sector in two scientific search engines (Scopus and Web of Science), a database was created containing basic information on selected articles (title, summary, keywords). Subsequently, the number (and percentage in the sample) of articles that utilize non-orthodox approaches (or at least refer to them) was determined using text mining methods and relying on the (developed by the authors) list of keywords characterizing works using such approaches. Findings - It was found that in selected articles on agricultural finance non-orthodox approaches are represented to a small extent, and if at all - by a broadly understood institutional approach or by the use of unorthodox research methods. Originality/value - The originality of the article consists, on the one hand, in the use of an original approach to the identification of non-orthodox approaches (distinguished by the authors from the concept of "economic heterodoxy" established in literature), and on the other - in the analysis of the (poorly examined in this respect) area of agricultural finance, with particular emphasis on the impact of financial intervention. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chang, H.J. (2015). Ekonomia. Instrukcja obsługi. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Czyżewski, B. (2009). Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU (s. 83-90). Conference proceedings: 10th International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Agriculture.
 3. De Benedictis, L., Di Maio, M. (2014). Schools of Thought and Economists' Opinions on Economic Policy. Eastern Economic Journal, 3 (42), 1-19.
 4. Di Maio, M. (2013). Are Mainstream and Heterodox Economists Different? An Empirical Analysis. American Journal of Economics and Sociology, 5 (72), 1315-1348.
 5. Dow, S. (2007). Variety of Methodological Approach in Economics. Journal of Economic Surveys, 3 (21), 447-465.
 6. Frey, B.S., Humbert, S., Schneider, F. (2010). What is Economics? Attitudes and Views of German Economists. Journal of Economic Methodology, 3 (17), 317-332.
 7. Karpińska-Mizielińska, W., Kloc, K., Konat, G., Smuga, T. (2016). Szkoły myśli ekonomicznej we współczesnej ekonomii akademickiej w Polsce. W: Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga (s. 507-530). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kata, R., Kusz, D. (2015). Barriers to the Implementation of Instruments Assisting Sustainable Development of Agriculture. Scientific Papers-Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 1 (15), 239-248.
 9. Landreth, H., Colander, D. (2012). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Lavoie, M. (2009). Introduction to Post-Keynesian Economics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 11. Marr, A., Winkel, A., Asseldonk, M. van Lensink, R., Bulte, E. (2016). Adoption and Impact of Index-Insurance and Credit for Smallholder Farmers in Developing Countries: A Systematic Review. Agricultural Finance Review, 1 (76), 94-118.
 12. Perlman, M. (2007). The History of Ideas and Economics. W: A Companion to the History of Economic Thought, red. W.J. Samuels, J.E. Biddle, J.B. (s. 634-654). Malden: Blackwell.
 13. Screpanti, E., Zamagni, S. (2005). An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Oxford University Press.
 14. Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Soliwoda, M. (2017). Are Investment Subsidies for Farms Still Unexplored? A Systematic Review. Agrarian Perspectives XXVI. Competitivenes of European Agriculture and Food Sector, Proceedings of the 26th International Scientific Conference (s. 362-368). Praque: Czech University of Life Sciences Prague.
 16. Soliwoda, M., (2014). Finanse rolnictwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych - perspektywy rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (341), 68-86.
 17. Wilkin, J. (2004). Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej. W: Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, red. J. Wilkin (s. 7-32). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu