BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska-Makóś Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu
Multinational Capital Groups Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 95-103, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Grupa kapitałowa, Unikanie opodatkowania
Corporate Social Responsibility (CSR), Capital group, Tax avoidance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie istoty unikania opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wykorzystania hybrydyzacji finansowej dla optymalizacji podatkowej i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie polityki podatkowej. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - W artykule wykazuje się, że proponowane zmiany w publikowaniu sprawozdań finansowych, wraz z danymi polityki podatkowej, stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Oryginalność/wartość - Znaczenie rozwiązań w zakresie ujawniania informacji o wewnętrznych powiązaniach finansowych w międzynarodowych grupach kapitałowych obejmujących CSR w kontekście unikania opodatkowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the essence of tax avoidance in international capital groups. Particular attention was paid to the possibilities of using financial hybridisation for tax optimization and the importance of corporate social responsibility in the field of tax policy. Design/methodology/approach - The study uses the method of literature analysing in the field of tax law, economic and management sciences as well as the deduction and induction method. Findings - The article shows that the proposed changes in the publication of financial statements along with tax policy data constitute a new face of tax optimization in the context of corporate social responsibility. Originality/value - The importance of solutions for the disclosure of information about internal financial relationships in international capital groups including CSR in the context of tax avoidance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013). Paris: OECD Publishing.
 2. Carroll, A.B. (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4 (4), 497-505.
 3. Ciupek, B., Kaczmarzyk, J., Kania, P. (2016). Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 1 (50), 449-458. DOI:10.17951/h.2016.50.1.449.
 4. Gajewski, D.J. (2016). Nowoczesne holdingowe prawo podatkowe jako forma przeciwdziałania międzynarodowemu unikania opodatkowania. W: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki (s. 456-477). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 5. Hybka, M.M. (2015). Możliwości zapobiegania agresywnemu planowaniu finansowemu. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 3 (4), 115-128.
 6. Hybka, M.M. (2014). Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem hybrydyzacji, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 83-92.
 7. Kluzek, M., Kozłowska-Makóś, D., Wawryszuk-Misztal, A. (2017). Zarządzanie finansami grupy kapitałowej. Warszawa: Texter.
 8. Kozłowska-Makóś, D. (2017a). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 2 (15), 177-187.
 9. Kozłowka-Makóś, D. (2017b). System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Warszawa: CeDeWu.
 10. Kurzac, M. (2017). Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania - o kryteriach rozróżniających. Studia Prawno-Ekonomiczne, 104, 11-22. DOI: 10.26485/SPe/2017/105/1.
 11. McWilliams, A., Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review, 1 (26), 117-127.
 12. Sobczyk, M. (2016). Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości - głos w dyskusji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80, cz. 2), 393-399. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-41.
 13. Wasilewski, M., Bischoff, A. (2017): Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 187-198. DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-16.
 14. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Tekst jednolity Dz.U. nr 201, poz. 1030.
 15. Zielona Księga Komisji Europejskiej na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, COM/2001/0366 final. Green Paper Promoting European framework for Corporate Social Responsibility. Commission of the European Communities. Bruksela, 18 lipca 2001 r.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu