BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszyk Iwona (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Title
Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji z interesariuszami
Reliability of the Disclosed Information as a Basis for Proper Communication with Stakeholders
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 105-113, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdawczość, Wiarygodność informacji, Interesariusze
Reporting, Reliability of information, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki weryfikacji informacji niefinansowych ujawnianych w sprawozdawczości organizacji (sprawozdaniu z działalności, raporcie rocznym, raporcie zintegrowanym itp.), z uwzględnieniem obecnych praktyk w zakresie weryfikacji informacji oraz propozycji własnych. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metody badawcze, tj. analizę literatury przedmiotu, analizę publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą. Wynik - W opinii autorki pełna weryfikacja danych niefinansowych publikowanych w sprawozdawczości organizacji nie jest możliwa ze względu na jej obszerność tematyczną. Wypracowane obecnie rozwiązania opierają się jedynie na stwierdzaniu spójności ujawnianych informacji ze sprawozdaniem finansowym oraz przepisami prawa (w przypadku sprawozdania z zarządu), lub stwierdzenia, czy zakres publikowanych danych jest zbieżny z wytycznymi lub standardami, tj. GRI G4 czy IIRC. Zdaniem autorki należałoby określić katalog możliwych do weryfikacji wskaźników niefinansowych, które byłyby obligatoryjnie ujawniane przez przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Problematyka wiarygodności informacji niefinansowych ujawnianych w sprawozdawczości organizacji nabiera w ostatnich latach istotnego znaczenia ze względu na zmiany oczekiwań informacyjnych interesariuszy. Obecnie nie wypracowano w pełni uniwersalnej metody weryfikacji danych niefinansowych zawieranych w sprawozdawczości organizacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to present the problems of verification of non-financial information disclosed in the organization's reporting (management commentary, annual report, integrated report, etc.), taking into account current practices in the field of verification of them and own proposals. Design/methodology/approach - The article uses research methods, i.e. analysis of the literature, analysis of corporate publications and comparative analysis. Findings - In the author's opinion, full verification of non-financial data published in the organisation's reporting is not possible due to its thematic scope. The solutions currently developed are based only on stating the consistency of the disclosed information with the financial statements and legal regulations (in the case of the management commentary), or determining whether the scope of the published data is consistent with the guidelines or standards, i.e. GRI G4 or IIRC. According to the author, a catalogue of verifiable non-financial indicators should be defined, which would be obligatorily disclosed by enterprises. Originality/value - The issues of reliability of non-financial information disclosed in the organisation's financial statements have become increasingly important in recent years, due to changes in stakeholders' information expectations. Currently, a fully universal method for verifying non-financial data included in an organisation's reporting has not been developed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AICPA (1994). Improving Business Reporting - A Customer Focus. Pobrano z: https://www.aicpa.org/content/dam/ aicpa/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/downloadabledocuments/jenkins-committee-report.pdf (7.04.2018).
 2. Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479-491.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 4. IIRC (2013). The International Framework. Pobrano z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (6.04.2018).
 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalność". Załącznik do załącznika do uchwały nr 22/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 19 grudnia 2017 r.
 6. Matuszyk, I. (2015). Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 2), 153-161.
 7. Matuszyk, I., Rymkiewicz, B. (2018). Integrated Reporting as a Tool for Communicating with Stakeholders - Advantages and Disadvantages. E3S Web of Conferences 35, POL-VIET 2017. Pobrano z: https://www.e3s-conferences. org/articles/e3sconf/pdf/2018/10/e3sconf_polviet2018_06004.pdf (6.04.2018).
 8. Rymkiewicz, B., Matuszyk, I. (2017). Integrated Reporting as Modern Tool of Communication with Stakeholders. W: Problemy nedropol'zovaniâ: meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh. 19-21 aprelâ 2017 g.: sbornik naučnyh trubov, red. V. L. Truško (s. 63-64). Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet.
 9. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dz.U. 2017, poz. 1089 z późń. zm.
 10. Ustawa z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2018, poz. 395 z późń. zm.
 11. Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 151-165.
 12. Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Zuchewicz, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314, 247-256.
 14. Zyznarska-Dworczak, B. (2015). Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (3), 191-204.
 15. Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285, 218-227.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu