BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Determinanty struktury kapitału według wybranych działów klasyfikacji NAICS - ujęcie modelowe dla spółek kapitałowych
Determinants of the Capital Structure According to Naics Classification - A Model Approach for Listed Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 115-124, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału, Rentowność kapitału własnego, Rentowność aktywów, Wielkość przedsiębiorstwa, Modele panelowe
Capital structure, Return on equity (ROE), Return on assets (ROA), Enterprise size, Panel model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu - Celem badań była ocena kierunku i siły oddziaływania określonych czynników mikroekonomicznych na strukturę kapitału spółek kapitałowych w ramach przynależności do wybranych czterech działów klasyfikacji NAICS. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych bazy EMIS Intelligence. Do badanej próby zakwalifikowano łącznie panel 330 przedsiębiorstw giełdowych, w okresie 2012-2016. W badaniach przeprowadzono estymację parametrów modelu panelowego dla każdego z wyróżnionych działów NAICS. Wynik - W badanym okresie największe znaczenie w zakresie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw miała rentowność aktywów. Zależność ta wskazywała na spadek poziomu rentowności majątku wraz ze wzrostem udziału zadłużenia w pasywach ogółem. Zarówno udział majątku trwałego w aktywach ogółem, jak i wielkość badanych podmiotów cechowały się zróżnicowanym wpływem na poziom zadłużenia ze względu na ocenę udziału zadłużenia krótko- i długoterminowego. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację znaczenia wybranych determinant w zakresie kształtowania struktury kapitału przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności. Badania swym zakresem objęły spółki giełdowe o zbliżonych warunkach dostępu do finansowania obcego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study was to assess the direction and the strength of an impact of specific microeconomic factors on the capital structure of listed companies within the selected four divisions of the NACE classification. Design/methodology/approach - The research was carried by using the data from the financial statements of the EMIS Intelligence database. A total of 330 companies were qualified to the study sample in the period 2012-2016. Both the significance of the diversification of a capital structure and its determinants due to their affiliation to a particular NACE classification was assessed. In the research, the parameters of the panel model were estimated for each of the distinguished NAICS classification group. Findings - During the period considered, the return on assets was the most important factor in terms of capital structure changes. This dependence indicated the decrease in the level of property profitability along with an increase in the share of debt in total liabilities. Both the share of fixed assets in total assets and the size were characterized by a varied impact due to the assessment of the share of short- and long-term debt. Originality/value - The conducted research allows identifying the significance of selected determinants in shaping the capital structure, taking into account characteristics of businesses. The research covered companies listed on the stock exchange with similar financing conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bevan, A.A., Danbolt, J. (2002). Capital Structure and Its Determinants in the United Kingdom - A Decompositional Analysis. Applied Financial Economics, 12 (3), 159-170.
 2. Bradley, M., Jarrel, G.A., Kim, E.H. (1984). On the Existence of an Optimal Capital Structure Theory and Evidence. The Journal of Finance, 39, 857-80.
 3. Chmielewska, M. (2007). Poziom zadłużenia a efektywność działalności w spółdzielniach mleczarskich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 94, 117-122.
 4. Czaja, B. (2005). Zastosowanie teorii struktury kapitału na polskim rynku kapitałowym. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2, 25-38.
 5. Czerwonka, L. (2017). Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii. Współczesna Gospodarka, 1 (8), 51-63.
 6. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 31-40.
 7. Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Gonenc, H. (2005). Comparison of Debt Financing Between International and Domestic Firms. International Journal of Managerial Finance, 1 (1), 49-68.
 9. Grzywacz, J. (2008). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnictwa SGH.
 10. Hajduk, A. (2005). Uwarunkowania struktury kapitałowej a polska praktyka gospodarcza. W: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski. Warszawa: Oficyna Wydawnictwa SGH.
 11. Hamrol, M., Sieczko, J. (2006). Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 127-141.
 12. Jaworski, J., Czerwonka, L. (2017). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, 4 (51), 133-142.
 13. Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 45-57.
 14. Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Influence of the Selected Factors on the Capital Structure of Enterprises in the Construction Industry. Management, 1 (18), 241-254.
 15. Kościelniak, H. (2008). Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 16. Mackay, P., Phillips, G.M. (2005). How Does Industry Affect Firm Financial Structures. Review of Financial Studies, 4 (18), 1433-1466.
 17. Matyjas, Z. (2016). Wpływ poziomu sektora oraz firmy na wyniki przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 307-316.
 18. Mazur, K. (2007). Determinanty struktury kapitału polskich spółek. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 21-27.
 19. Mądra-Sawicka, M. (2016). Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/1), 425-435.
 20. Mądra-Sawicka, M., Kalisiak, A. (2017). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89, cz.1), 89-101. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-07.
 21. Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13, 187-221.
 22. Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data. The Journal of Finance, 5 (50), 1421-1460.
 23. Rochoń, M.P., Dąbrowska, J.F., Suwala, R. (2017). Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk: A Model Approach. World Journal of Applied Economics, 1 (3), 21-37.
 24. Yat Hung, C., Ping Chuen, A.C., Chi Man, E.H. (2002). Capital Structure and Profitability of the Property and Construction Sectors in Hong Kong. Journal of Property Investment & Finance, 6 (20), 434-453.
 25. Wilimowska, Z., Wilimowski, M. (2010). Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala, (s. 627-641). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 26. Zabolotnyy, S. (2017). Ekonomiczna wartość dodana a ryzyko w przedsiębiorstwach rolniczych - związki i przyczyny ich występowania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3 (19), 301-307.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu