BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kalisiak Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS
Diversification of the Capital Structure and its Determinants Among Listed Companies Divided According to Naics Classification
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 125-135, tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Struktura kapitału, Rentowność kapitału własnego, Rentowność aktywów, Wielkość przedsiębiorstwa
Capital structure, Return on equity (ROE), Return on assets (ROA), Enterprise size
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu - Celem badań była ocena istotności różnic określonych czynników mikroekonomicznych struktury kapitału spółek kapitałowych oraz struktury źródeł finansowania w ramach przynależności do wybranych czterech działów klasyfikacji NAICS. Metodologia badania - Badania przeprowadzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych bazy EMIS Intelligence. Do badanej próby zakwalifikowano łącznie panel 330 przedsiębiorstw giełdowych, w okresie 2012-2016. Ocenie poddano zarówno istotność zróżnicowania struktury kapitału, jak i jej determinant ze względu na przynależność do danego działu klasyfikacji NAICS. Wynik - Najsilniej badane działy klasyfikacji przedsiębiorstw różniły się między sobą ze względu na poziom zadłużenia ogółem. W ramach badanych działów przedsiębiorstwa produkcyjne różniły się znacząco wobec pozostałych przedsiębiorstw. Wśród wyróżnionych determinant struktury kapitału największe znaczenie w zakresie różnic między podmiotami miała rentowność aktywów, a następnie rentowność kapitału własnego. Badane podmioty nie różniły się ze względu na ich wielkość. Wynikało to z faktu, że badania swym zakresem objęły spółki giełdowe, wśród których znajdują się głównie spółki średnie i duże. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację istotności zróżnicowanego wpływu determinant struktury kapitału spółek giełdowych wyróżnionych na podstawie klasyfikacji NAICS.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study was to assess the significance of differences in microeconomic factors of the capital structure across and the structure of financing sources of listed companies within four selected divisions of the NAICS classification. Design/methodology/approach - The research was carried by using the data from the financial statements of the EMIS Intelligence database. A total of 330 companies were qualified to the study sample in the period 2012-2016. Both the significance of the diversification of a capital structure and its determinants due to their affiliation to a particular NAICS classification was assessed. Findings - The enterprises were the most strongly differed due to the level of total indebtedness. Within the examined divisions, manufacturing enterprises differed the most significantly compared to other enterprises. Among the distinguished determinants of the capital structure, the most important thing in terms of differences between entities was the return on assets, and then the return on equity. The companies were not differed due to their size. This was due to the fact that the research covered companies listed on the stock exchange, mainly medium and large companies. Originality/value - The conducted research allowed to identify the significance of the varied impact of capital structure determinants of listed companies according to NAICS classification.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barburski, J.(2016). Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1), 27-40.
 2. Bereżnicka, J., Pawlonka, T. (2014). Optimum kapitałowe w ocenie rentowności wybranych przedsiębiorstw branży mięsnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 340, 136-153.
 3. Bętkowska, S. (2016). Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82), 385-396.
 4. Błach, J. (2009). Ewolucja teorii struktury kapitału. Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1 (1), 67-106.
 5. Cwynar, A., Cwynar, W., Dankiewicz, R. (2015). Studies of Firm Capital Structure Determinants in Poland: An Integrative Review. e-Finanse, 11 (4), 1-22.
 6. Cwynar, A., Cwynar, W., Oratowski, P., Stachowicz, M. (2016). Corporate Capital Structure Determinants over the Latest Global Crisis: the Case of Poland. Modern Management Review, 3 (23), 23-50.
 7. Czerwonka, L. (2017). Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii. Współczesna Gospodarka, 1 (8), 51-63.
 8. Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 73-82.
 9. Ebeh Ezeoha, A. (2011). Firm Versus Industry Financing Structures in Nigeria. African Journal of Economic and Management Studies, 1 (2), 42-55.
 10. Felczak, T. (2015). Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 83-91.
 11. Felczak, T., Domańska, T. (2014). Struktura i poziom zadłużenia a efektywność indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3, 5-18.
 12. Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 1 (93), 121-128.
 13. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Struktura kapitału a podział zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 48, 239-249.
 14. Hamrol, M., Sieczko, J. (2006). Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 127-141.
 15. Jaworski, J., Czerwonka, L. (2017). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, 4 (51), 133-142.
 16. Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 45-57.
 17. Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Influence of the Selected Factors on the Capital Structure of Enterprises in the Construction Industry. Management, 1 (18), 241-254.
 18. Koralun-Bereźnicka, J. (2016). Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 19. Łach, K. (2012). Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 12, 185-197.
 20. Łukasik, G., Naczyński, D. (2016). Relacje kapitałowe przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach europejskich. Studia Ekonomiczne, 282, 80-93.
 21. Mazur, K. (2007). Determinanty struktury kapitału polskich spółek. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 21-27.
 22. Mądra-Sawicka, M. (2016). Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82, cz. 1), 425-435.
 23. Mądra-Sawicka, M., Kalisiak, A. (2017). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89, cz.1), 89-101. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-07.
 24. Pawlonka, T., Lenarcik, M. (2014). Struktura kapitału a koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwach branży mięsnej w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, 3 (6), 186-202.
 25. Prędkiewicz, K, Prędkiewicz, P. (2014). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 829-842.
 26. Szudejko, M. (2013). Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 701-711.
 27. Zygmunt, A. (2004). Wpływ branży na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2 (1042), 420-425.
 28. Zygmunt, A. (2010). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 98, 442-449.
 29. Zabolotnyy, S. (2012). Strategie finansowania działalności spółek giełdowych z sektora agrobiznesu - wyniki badania opinii zarządzających. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 97, 157-170.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu