BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motylska-Kuźma Anna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Quo Vadis? - innowacyjne i alternatywne źródła finansowania
Quo Vadis? - Innovative and Alternative Sources of Financing
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 137-147, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Źródła finansowania, Innowacyjność, Innowacje finansowe
Source of financing, Innovative character, Financial innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu była próba identyfikacji kierunków rozwoju źródeł finansowania, biorąc pod uwagę zarówno ich innowacyjność, jak i alternatywne podejście do finansowania. Metodologia badania - Artykuł został oparty na analizie literatury i wyników dostępnych badań w zakresie źródeł finansowania działalności, podejmowanych przez różnego rodzaju jednostki organizacyjne, w tym głównie przez przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej dokonano oceny kierunków innowacyjności źródeł finansowania działalności. Wynik - Przegląd literatury ukazuje wiele nadużyć w wymiennym stosowaniu innowacyjności źródła finansowania z finansowaniem alternatywnym oraz chaos w stosowaniu powyższej terminologii. Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć, że w wielu przypadkach (choć nie wszystkich) źródła finansowania, które można nazwać innowacyjnymi, stanowią również alternatywę dla tradycyjnego systemu finansowego i główny nurt rozwoju źródeł finansowania. Najbardziej wyrazistymi cechami nowoczesnych, innowacyjnych sposobów finansowania działalności jest powszechne wykorzystanie technologii internetowych, oparcie o społeczności i ucieczka od nadmiernych regulacji prawnych. Oryginalność/wartość - Wyniki rozważań należy traktować jako podstawę do głębszej dyskusji na temat klasyfikacji źródeł finansowania oraz wyznaczenia dalszych kierunków badań nad ich innowacyjnością, możliwymi ograniczeniami oraz warunkami sprzyjającymi ich powstawaniu, a także nad związanym z nimi ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Objective - The purpose of this article is to try to identify the directions of development of financing sources taking into account both their innovation and the alternative approach to financing. Methodology - The article was based on the analysis of literature and the results of available research in the field of sources of financing activities undertaken by various types of organizational units, mainly by enterprises. On the basis of the comparative analysis, the directions of innovativeness of sources of financing were assessed. Results - Literature review shows many abuses in the interchangeable use of innovativeness of source of financing and alternative financing and chaos in the use of the above terminology. Based on the conducted analyzes, it can be noticed that in many cases (though not all) sources of financing that can be called innovative are also an alternative to the traditional financial system and constitute the main stream of development of financing sources. The most expressive features of modern, innovative ways of financing activities is the widespread use of internet technologies, basing on the community and escape from excessive legal regulations. Originality/value - The results of the considerations should be treated as a basis for a deeper discussion on the classification of funding sources and setting further directions of research on their innovation, possible constraints and conditions conducive to their formation, as well as on the associated risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adhami, S., Guidici, G., Martinazzi, S. (2017). Why Do Business Go Crypto? An Empirical Analysis of Initial Coin Offerings. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=3046209.
 2. Baeck, P., Collins, L., Zhang, B. (2014). Understanding Alternative Finance The UK Alternative Finance Industry Report. University of Cambridge.
 3. Bellavitis, C., Filatotchev, I., Kamuriwo, D.S., Vanacker, T. (2017). Enterpreneurial Finance: New Frontiers of Research and Practice. Venture Capital, 19, 1-16, DOI: 10.1080/13691066.2016.1259733.
 4. Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D., Wright, M. (2015). New Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: Microfinance, Crowdfunding, and Peer-to-Peer Innovations. Entrepreneurship Theory and Practice, 1 (39), 9-26.
 5. De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D. (2012). A Framework for European Crowdfunding. Pobrano z: http://www.crowdfundingframework.eu (1.07.2015).
 6. Carter, C.F., William, B.R. (1958). Industry and Technological Process. London: Oxford University Press.
 7. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 8. Freeman, Ch. (1994). The Economics of Ttechnical Change. Cambridge Journal of Economics, 5 (18).
 9. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kotler, Ph. (2013). Innowacyjność - przepis na sukces. Model od A do F. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
 11. Kuryłek, Z. (2015). Mezzazine capital. Nowoczesne finansowanie przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 12. Moenninghoff, S.C., Wieandt, A. (2013). The Future of Peer-to-Peer Finance. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 5 (65), 466-487.
 13. Motylska-Kuźma, A. (2015). Cost of Crowdfunding as a Source of Capital for the Small Company. Proceedings of the 18th International Academic Conference. London, e-book, ISSN: 2336-5617.
 14. Munsfield, E. (1968). Industrial Research and Technology Innovation. New York: W.W. Norton & Company.
 15. Rassenfosse, G., Fischer, T. (2016). Venture Debt Financing: Determinants of the Lending Decision. Strategic Entrepreneurship Journal, 10, 235-256 .
 16. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 17. Stachera-Włodarczyk, S. (2015). Rola innowacji finansowych w działalności banków komercyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 19, 63-74.
 18. Ziegler, T., Reedy, E.J., Le, A., Zhang, B., Kroszner, R.S., Garvey, K. (2017a). 2017 The Americas Alternative Finance Industry Report. Hitting Stride. Pobrano z: alternative-finance/downloads/2017-05-americas-alternativefinance-industry-report.pdf (21.02.2018).
 19. Zieger, T., Shneor, R., Garvey, K., Wenzlaff, K., Yerolemou, N., Hao, R., Zhang, B. (2017b). Expanding Horizon. The 3rd European Alternative Finance Industry Report. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3106911 (21.02.2018).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu