BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grobelna Aleksandra (Gdynia Maritime University), Skrzeszewska Katarzyna (Gdynia Maritime University)
Title
Seasonality: Is it a Problem or Challenge Facing Future Tourism Employment? Implications for Management
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 1, s. 201-226, rys., tab., bibliogr. s. 219-225
Issue title
Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation
Keyword
Turystyka, Sezonowość, Studenci, Praca sezonowa, Zatrudnienie
Tourism, Seasonal character, Students, Seasonal work, Employment
Note
JEL Classification: J24, L83, Z30
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach wiele krajów odnotowało szybki rozwój turystyki, który jest postrzegany, jako swoisty "motor" wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Z drugiej strony, mimo, iż turystyka generuje wiele nowych miejsc pracy, wciąż wiele krajów boryka się z problemami związanymi z pozyskaniem i zatrzymaniem wykwalifikowanych kadr. Problem ten potęguje fakt, że wielu absolwentów, nie podejmuje zatrudnienia w turystyce po ukończeniu studiów, wskazując na specyficzny charakter tej pracy, w tym jej sezonowość. Stąd biorąc pod uwagę powyższe, celem niniejszych badań było rozpoznanie postaw studentów specjalności związanych z turystyką i/lub hotelarstwem (T&H), wobec problemu sezonowości zatrudnienia w turystyce oraz zbadanie czy istnieje zależność pomiędzy postrzeganiem sezonowości a aspiracjami studentów wobec zatrudnienia w branży turystycznej po zakończeniu studiów. Badanie przeprowadzono wśród studentów wyższych uczelni zlokalizowanych w północnej Polsce (Region Południowego Bałtyku), która w sposób szczególny doświadcza problemu sezonowości w turystyce. W rezultacie przeprowadzonych badań ankietowych uzyskano 171 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Rezultaty badań ukazały, że sezonowość zatrudnienia w branży turystycznej jest raczej pozytywnie postrzegana przez badanych. Istnieje także statystycznie istotna zależność pomiędzy percepcją sezonowości a aspiracjami zawodowymi studentów. W szczególności, respondenci, którzy postrzegali zjawisko sezonowości pozytywnie, również chętniej deklarowali swoją intencję zatrudnienia w branży turystycznej po zakończeniu studiów, w przeciwieństwie do badanych, którzy zjawisko to postrzegali negatywnie. Interesującym jest również, iż studenci, którzy pracowali już sezonowo w turystyce, postrzegali problem sezonowości w bardziej pozytywny sposób, co ukazuje istotną rolę doświadczenia pracy w kształtowaniu pozytywnych postaw przyszłych kadr sektora turystycznego wobec pracy w branży. (abstrakt oryginalny)

Many countries have recently seen rapid growth in tourism which is perceived as an engine for economic growth and social development. On the other hand, many countries have been faced with problems of attracting and retaining well-qualified employees, as many graduates do not enter the tourism industry on graduation. This study aims to determine the attitudes of Tourism and Hospitality (T&H) students towards the problem of seasonality in tourism employment and how it relates to students' employment aspirations. The research was conducted among students of higher educational institutions (HEI) located in Northern Poland (Southern Baltic Sea Region). A survey instrument was applied and 171 usable questionnaires were retrieved and analyzed in this study. Students' perceptions of tourism seasonality seem to be more positive than negative and it may relate to their working intentions on graduation. Additionally, students who declared their seasonal working experience referred to tourism seasonality more positively. This study makes useful contributions to the existing knowledge and management literature by showing that the ability to identify negative aspects of future career development, such as tourism seasonality, and the ability to manage it effectively, may have a positive impact on employment perception in the view of a future workforce. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACTIVE Group. (2014). Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki. Raport z badań. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from https://www.gov.pl/documents/292437/436728/Badanie+los% C3%B3w+absolwent%C3%B3w +2014.pdf/4771aa91-7d29-5dde-828b- 5b013d4ca0dc
 2. Aksu, A.A., & Koksal, C.D. (2005). Perceptions and attitudes of tourism students inTurkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(5), 436-447. https://doi.org/10.1108/09596110510604869
 3. Bältescu, C.A. (2016). Graduates' willingness to build a career in tourism. A view point of the students in the tourism profile academic programmes from the Transilvania University of Bra§ov. Annals of the "Constantin Brancu$i" University of Targu Jiu, (3), 36-39.
 4. Bank Danych Lokalnych. (2017). Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 5. Baron, R.V. (1975). Seasonality in Tourism: A Guide to the Analysis of Seasonality and Trends for Policy Making. London: The Economist Intelligence Unit Limited.
 6. Barron, P. (2007). Hospitality and tourism students' part-time employment: Patterns, benefits and recognition. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 6 (2), 41-54. https://doi.org/10.3794/johlste.62.150
 7. Barron, P., & Anastasiadou, C. (2009). Student part-time employment: Implications, challenges and opportunities for higher education. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(2), 140-153. https://doi.org/10.1108/09596110910935642
 8. Baum, T. (1998). Responding to seasonality in peripheral destination. Insights, 9(107-115). https://doi.org/10.1002/(SICI)1522-1970(199909/10)1:5<299::AID- JTR198>3.0.C0;2-L
 9. Baum, T., & Lundtorp, S. (2001). Seasonality in Tourism. Oxford: Elsevier.
 10. Bender, O., Schumacher, K.P., & Stein, D. (2005). Measuring seasonality in central Europe's tourism - how and for what? In M. Schrenk (Ed.), 10th International Conference on Information & Communication Technologies (ICT) in Urban Planning and Spatial Development and Impacts of ITC on Physical Space (pp. 303-309). Wien: Technische Universität.
 11. Bender, O., Schumacher, K.P., & Stein, D. (2007). Landscape, seasonality, and tourism: A survey with examples from Central Europe. In H. Palang, H. Sooväli, & A. Printsmann (Eds.), Seasonal Landscapes (Vol. 7, pp. 181213). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1- 4020- 4990-0_8
 12. Biederman, P.S. (2008). Travel and Tourism: An Industry Primer (1st ed.). New York, NY: Pearson Education Limited.
 13. Borodako, K. (2016). Zachowania Polaków na krajowym rynku turystycznym w 2015 r. In J. Berbeka (Ed.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 (p. 108). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 14. Butler, R.W. (1994). Seasonality in tourism: Issues and problems. In A.V. Seaton (Ed.), Tourisms: The State of Art (pp. 332-339). Chichester: Wiley.
 15. Butler, R.W. (2000). Seasonality. In J. Jafari (Ed.), Encyclopedia of Tourism (pp.521-522). London: Routledge.
 16. Butler, R.W. (2001). Seasonality in tourism: Issues and implications. In T. Baum & S. Lundtorp (Eds.), Seasonality in Tourism (pp. 5-22). Oxford, UK: Elsevier Science.
 17. Butler, R.W. (2014). Addressing seasonality in tourism: The development of a prototype. Paper pesented at the Punta del Este Conference.
 18. Butler, R.W., & Mao, B. (1997). Seasonality in tourism: Problems and measurement. In P. Murphy & P. Murphy (Eds.), Quality Management in Urban Tourism (pp. 9-24). Chichester: Wiley.
 19. CBOS. (2017). Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2016 roku i plany na rok 2017. Komunikat z badań (No. 24). Retrieved from https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2017 //K_024_17.PDF
 20. Cellini, R., & Rizzo, G. (2012). Private and public incentive to reduce seasonality: A theoretical mode. Economics: The Open-Access, Open- Assessment E-Journal, 6(2012- 43), 1-33. https://doi.org/10.5018/ economics-ejournal.ja.2012-43
 21. Chen, T.-L., & Shen, C.-C. (2012). Today's intern, tomorrow's practitioner?-The influence of internship programmes on students' career development in the hospitality industry. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 11(1), 29-40. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.02.008
 22. Choi, Y.G., Kwon, J., & Kim, W. (2013). Effects of attitudes vs experience of workplace fun on employee behaviors: Focused on Generation Y in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(3), 410-427. https://doi. org/10.1108/09596111311311044
 23. Chung, J.Y. (2009). Seasonality in tourism: A review. E-Review of Tourism Research (ERTR), 7(5), 82-96.
 24. Commons, J., & Page, S. (2001). Managing seasonality in peripheral tourism regions: The case of Northland, New Zealand. In T. Baum & S. Lundtorp (Eds.), Seasonality in Tourism (pp. 153-172). Elsevier. https://doi. org/10.1016/B978-0-08-043674-6.50013-1
 25. Cooper, C., Wanhill, S., Fletcher, J., Gilbert, D., & Fyall, A. (2008). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Limited.
 26. Draktos, C.G. (1987). Seasonal concentration of tourism in Greece. Annals of Tourism Research, 14(4), 582-586. https://doi.org/doi. org/10.1016/0160-7383(87)90075-2 EC Press Release Database. (2014). Tourism expected to grow again in 2014, led by strong domestic and European demand.
 27. EC Press Release Database. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-144_en.htm
 28. Goulding, P.J., Baum, T., & Morrison, A. J. (2004). Seasonal trading and lifestyle motivation: Experiences of small tourism businesses. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, (5), 209-238. https://doi. org/10.1300/J162v05n02_11
 29. Grobelna, A., & Marciszewska, B. (2016a). Undergraduate students' attitudes towards their future jobs in the tourism sector: Challenges facing educators and business. In D. Vasilenko & N. Khazieva (Eds.). Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 138-145). London: Academic Conferences and Publishing International Limited.
 30. Grobelna, A., & Marciszewska, B. (2016b). Work motivation of tourism and hospitality students: Implications for human resource management. In C. Bagnoli, C. Mio, A. Garlatti, & M. Massaro (Eds.), Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital (pp. 95-103). London: Academic Conferences and Publishing International Limited.
 31. GUS Gdańsk. (2017). Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2016/2017. Gdańsk. Retrieved from http://gdansk.stat.gov.pl/ publikacje- i-foldery/edukacja/edukacja-w-wojewodztwie-pomorskim- w-roku-szkolnym-20162017,4,13.html.
 32. GUS Szczecin. (2016). Rocznik statystyczny gospodarki morskiej. Szczecin. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki- statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki- morskiej-2017,11,10.html
 33. Hartmann, R. (1986). Tourism, seasonality and social change. Leisure Studies, 5(1), 25-33. https://doi.org/10.1080/02614368600390021
 34. Higham, J., & Hinch, T. (2002). Tourism, sport and seasons: The challenges and potential of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management, 23(2), 175-185. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00046-2
 35. Holloway, J.C. (1994). The Hospitality Sector: Accommodation and Catering Services. London: Pitman Publishing Ltd.
 36. Huang, R. (2013). International experience and graduate employability: Perceptions of Chinese international students in the UK. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 13, 87-96. https://doi. org/10.1016/j.jhlste.2013.07.001
 37. Hylleberg, S. (1992). General introduction. In S. Hylleberg (Ed.), Modelling Seasonality (pp. 3-14). Oxford: Oxford University Press.
 38. Jang, S. (Shawn). (2004). Mitigating tourism seasonality: A quantitative approach. Annals of Tourism Research, 31(4), 819-836. https://doi. org/10.1016/j.annals.2004.02.007
 39. Jiang, B., & Tribe, J. (2009). Tourism jobs - short-lived professions': Student attitudes towards tourism careers in China. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 8(1), 4-19. https://doi.org/10.3794/ johlste.81.168
 40. Kamari, M.N. (2004). Hospitality graduates: An employability model TEAM. Journal of Hospitality & Tourism, 1(1), 22-41.
 41. Kizielewicz, J., & Luković, T. (2015). Negative impact of cruise tourism development on local community and the environment. In A. Weintrit & T. Neuman (Eds.), Information, Communication and Environment: Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (pp. 243-250). London: Taylor & Francis Group.
 42. Ko, W.-H. (2012). The relationships among professional competence, job satisfaction and career development confidence for chefs in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 1004-1011. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.12.004
 43. Koenig-Lewis, N., & Bischoff, E.E. (2005). Seasonality research: The state of the art. International Journal of Tourism Research, 7(4-5), 201-219. https://doi.org/10.1002/jtr.531
 44. Kondracki, J. (2014). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. PWN.
 45. Kożuchowski, K. (2014). Bilans cieplny i zmiany temperatury. In K. Kożuchowski (Ed.), Meteorologia i Klimatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. PWN.
 46. Kusluvan, S. (2003). Characteristics of employment and human resource management in the tourism and hospitality industry. In S. Kusluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry (pp. 3-24). New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.
 47. Kusluvan, S., & Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21(3), 251-269. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00057-6
 48. Kusluvan, S., & Kusluvan, Z. (2003). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism and hospitality industry in a developing economy. In S. Kusluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry (pp. 7798). New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.
 49. Kwok, L., Adams, C.R., & Feng, D. (2012). A comparison of graduating seniors who receive job offers and those who do not according to hospitality recruiters' selection criteria. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 500-510. https://doi.org/10.1016/j. ijhm.2011.07.008
 50. Lam, T., & Ching, L. (2007). An exploratory study of an internship program: The case of Hong Kong students. International Journal of Hospitality Management, 26(2), 336-351. https://doi.org/10.1016/j. ijhm.2006.01.001
 51. Lewis, R.A. (2015). Generation Y at work: Insight from experiences in the hotel sector. International Journal of Business and Management, III(1), 1-17. https://doi.org/10.20472/BM.2015.3.1.001
 52. Lu, T. (Ying), & Adler, H. (2009). Career goals and expectations of hospitality and tourism students in China. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 9(1-2), 63-80. https://doi.org/10.1080/15313220903041972
 53. Lucas, R., & Ralston, L. (1996). Part-time student labour: Strategic choice or pragmatic response? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(2),21- 24.https://doi.org/10.1108/09596119610111703
 54. Lundberg, D.E., Krishamoorthy, M., & Stavenga, M.H. (1995). Tourism Economics. Canada: John Wiley and Sons Inc.
 55. Martin, E., & McCabe, S. (2007). Part-time work and postgraduate students: Developing the skills for employment? The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 6(2), 29-40. https://doi.org/10.3794/johlste.62.133
 56. Mizerski, W., & Żukowski, J. (Eds.). (2014). Tablice Geograficzne. Warszawa: Grupa Wydawnicza Adamantan.
 57. Ng, E.S.W., Schweitzer, L., & Lyons, S.T. (2010). New Generation, great expectations: A field study of the Millennial Generation. Journal of Business and Psychology, 25(2), 281-292. https://doi.org/10.1007/ s10869-010-9159-4
 58. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill. Özbag, G.K., Ceyhun, G. C.., & Cekmecelioglu, H.G. (2014). The moderating effects of motivating job characteristics on the relationship between burnout and turnover intention. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 438-446. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.048
 59. Pang, S.F.H., McKercher, B., & Prideaux, B. (2013). Climate change and tourism: An overview. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18 (1/2), 4-20. https://doi.org/10.1080/10941665.2012.688509
 60. Richardson, S. (2008). Undergraduate tourism and hospitality students attitudes toward a career in the industry: A preliminary investigation. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 8 (1), 23-46. https://doi. org/10.1080/15313220802410112
 61. Richardson, S., & Butler, G. (2012). Attitudes of Malaysian tourism and hospitality students' towards a career in the industry. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(3), 262-276. https://doi.org/10.1080/1094166 5.2011.625430
 62. Richardson, S., & Thomas, N.J. (2012). Utilising Generation Y: United States hospitality and tourism students' perceptions of careers in the industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 19 (1), 102-114. https:// doi.org/10.1017/jht.2012.12
 63. Roney, S.A., & Öztin, P. (2007). Career perceptions of undergraduate tourism students: A case study in Turkey. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 6(1), 4-17. https://doi.org/10.3794/johlste.61.118
 64. Shin, S.-H., & Lee, T.J. (2011). Degree of motivation of international hospitality students in their work place. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 10(1), 135-144. https://doi.org/10.3794/johlste.101.281
 65. Sibson, R. (2011). Career choice perceptions of undergraduate event, sport and recreation management students: Australian case study. The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism, 10(2), 50-60. https://doi. org/10.3794/johlste.102.371
 66. Sims, W.J. (2003). Managing labour turnover in the tourism industry. In S. Kusluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry (pp. 545-557). New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.
 67. Studzieniecki, T. (2016). The development of cross-border cooperation in an EU macroregion - a case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance, 39, 235-241. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(16)30318-5
 68. Suwa, M. (2014). Pokolenie Y na polskim rynku pracy. In A. Rogozińska- Pawełczyk (Ed.), Pokolenia na Rynku Pracy (pp. 65-84). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Szelągowska-
 69. Rudzka, K. (2014). Partycypacja bezpośrednia pracowników jako przykład innowacji organizacyjnej. In A. Oniszczuk-Jastrząbek & T. Gutowski (Eds.), Przedsiębiorstwo w Otoczeniu Globalnym (pp. 216-219). Gdańsk: Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański.
 70. Tan, Z.M.A., Baharun, N., Wazir, N.M., Ngelambong, A.A., Ali, N.M., Ghazali, N., & Tarmazi, S.A.A. (2016). Graduates' perception on the factors affecting commitment to pursue career in the hospitality industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224, 416-420. https://doi.org/10.1016/'. sbspro.2016.05.410
 71. Teng, C.-C. (2008). The effects of personality traits and attitudes on student uptake in hospitality employment. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 76-86. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.07.007
 72. Tepeci, M., & Bartlett, A.L.B. (2002). The hospitality industry culture profile: A measure of individual values, organizational culture, and person organization fit as predictors of job satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 21(2), 151-170. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(01)00035-4
 73. Tesone, D. (2010). Principles of Management for the Hospitality Industry. Burlington, MA: Elsevier/ Butterworth-Heinemann.
 74. Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: Change, Impacts and Opportunities. Harlow: Pearson Education Limited.
 75. Waśniewska, A., & Olszewska, K. (2016). Determinants of the demand for higher education services in selected EU countries. In Z. Primorac, C. Bussoli, & N. Recker (Eds.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Legal Challenges of Modern World" (pp. 403412).
 76. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Law, University of Split, University North, Koprivnica. Retrieved from https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/ esd_Book_of_Proceedings_Split_2016_0nline.pdf
 77. Witt, S.F., & Moutinho, L. (Eds.). (1995). Tourism Marketing and Management Handbook. London - New York, NY: Prentice Hall.
 78. World Travel & Tourism Council. (2015a). Global Talent Trends and Issues for the Travel & Tourism Sector. Retrieved from http://www.wttc.org/-/ media/files/reports/policy %20research/global%20talent%20trends%20 report%20-%20web.pdf /05.10.2017/
 79. World Travel & Tourism Council. (2015b). Travel & Tourism. Economic Impact 2015. Poland. London. Retrieved from https://www.wttc.org/Vmedia/ files/reports/economic-impact- research/countries-2015/poland2015.pdf
 80. World Travel & Tourism Council. (2017a). Travel & Tourism Economic Impact 2017. Poland. Retrieved from https://www.wttc.org/Vmedia/files/ reports/economic-impact-research/countries-2017/poland2017.pdf /08.12.2017/
 81. World Travel & Tourism Council. (2017b). Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017. Retrieved from https://www.wttc.org/Vmedia/ files/reports/economic-impact-research/2017-documents/global- economic-impact-and-issues- 2017.pdf
 82. Yan, M., & Wall, G. (2003). Disaggregating visitor flows: The example of China. Tourism Analysis, 7(3), 191-205. https://doi. org/10.3727/108354203108750049
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191517
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu