BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Paweł
Title
Etyka i opodatkowanie - aspekt doktrynalny i normatywny
The Ethics of Tax System
Source
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, nr 3, s. 59-71
Keyword
Opodatkowanie, Prawo podatkowe, Sprawiedliwość, Etyka
Taxation, Tax regulations, Justice, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł obejmować będzie podstawowe zagadnienia związane z pojęciem realizacji etycznej normy opodatkowania. Po przedstawieniu ogólnych uwag związanych z wypracowanymi na przestrzeni lat koncepcjami podatkowymi, przywołaniem autorytetów w dziedzinie liberalnej koncepcji podatkowej, omówione zostaną aspekty Konstytucji RP jako gwarancji etycznego i sprawiedliwego opodatkowania. Zostaną poruszone tematy związane z koniecznością realizowania etycznych postulatów w zakresie stanowienia i stosowania prawa celem stworzenia spójnego, sprawiedliwego, cechującego się walorem etycznym sytemu prawa podatkowego. W artykule zostaną omówione także kwestie mentalności i moralności, zarówno podatników, jaki aparatu skarbowego, ich wpływ na realizowanie obowiązków podatkowych, a także zależności między moralnością dwóch antagonistycznie nastawionych do siebie stron.
Jednym z wiodących zagadnień omawianych w artykule będą także rozważania nad słusznością kierunków i postulatów, wykształconych na gruncie nauki, koniecznych do realizowania etycznej normy sprawiedliwości w opodatkowaniu. (abstrakt oryginalny)

The following article will cover the issue of the realisation of tax system's ethic principles. After having presented general remarks on tax concepts developed over the years and having introduced authority figures with recognised expertise in the area of liberal tax concept, the author of the article will focus on the question of the guarantee of the ethical and fair tax system in the Constitution of Republic of Poland. He will stress the necessity of the realisation of ethical assumptions concerning law-making and law-applying in order to create coherent, just and characterised by its ethical value tax law system. He will also discuss the question of mentality and morality of both taxpayers and tax authorities, its influence on tax duties' execution, likewise the connection between the morality of those two antagonistic parties.
The question of the rightness of movements and their programs developed by the science, vital to the realisation of the tax system's ethic principles, will be the main question coverd by the article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Gomułowicz, Etyka a opodatkowanie [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, pod red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzcinski, Warszawa 2005, s. 174.
  2. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011., s. 25.
  3. A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne - podstawowe pojęcia konstytucyjne, Zesz.Nauk.Sąd.Admin, 2011, nr 2.
  4. H. Ćwiklinski, Wstęp do refleksji nad etyką wydawania wpływów z podatków i korzystania z tych funduszy (w:) Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, pod red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz, Z. Godecki, Poznań 2006.
  5. J. Małecki, Obowiązek podatkowy, a godność podatnika [w:] Prawość i Godność, pod red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 135.
  6. T. Dębowska-Romanowska, Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji (w:) Ex iniuria non oritur ius, pod red. A.Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003, s. 207.
Cited by
Show
ISSN
2084-0403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu